ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 16

ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು?