ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 15

ನಿಶ್ಚಿತಾಭಿಪ್ರಾಯ

ನಿಶ್ಚಿತಾಭಿಪ್ರಾಯ

ನಿಶ್ಚಿತಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾತಾಡೋಕು ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?