ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 13

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ವಯ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ವಯ

ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ದೋಷಿಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು?