ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 10

ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ

ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ

ಧ್ವನಿಯ ಮಟ್ಟ, ಸ್ವರಭಾರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇಳುಗರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?