ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 1

ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆರಂಭದ ಮಾತು

ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆರಂಭದ ಮಾತು

ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಭಿಕರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?