ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನಾ?

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನಾ?

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?