ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೇಸು ಏಕೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟನು?

ಯೇಸು ಏಕೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟನು?

ಯೇಸುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?