ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೇನು?

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೇನು?

ಯೇಸು ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿದನು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೇನು? ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?