ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ದಾನಿಯೇಲ: ಕೊನೇ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ—ಭಾಗ 1

ದಾನಿಯೇಲ: ಕೊನೇ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ—ಭಾಗ 1

ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸಿದನು.