ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಪದಸೂಚಿ

ಅಂಗ

, 1ಕೊರಿಂ 12:18 ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ~ವನ್ನ ಸರಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಅಂಗಲಾಚಿ

, ರೋಮ 8:26 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ~ ಬೇಡುತ್ತೆ

ರೋಮ 8:34 ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ~ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾನೆ

1ತಿಮೊ 2:1 ~ ಬೇಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ

ಇಬ್ರಿ 5:7 ಕ್ರಿಸ್ತ ~ ಬೇಡಿದ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ

ಯಾಕೋ 5:16 ನೀತಿವಂತರು ~ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ

ಅಂಚು

, ಯಾಜ 23:22 ಹೊಲದ ~ಲ್ಲಿರೋ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಯಬಾರದು

ಅಂಜೂರದ ಮರ

, 1ಅರ 4:25 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಮತ್ತು ~ದ ನೆರಳಲ್ಲಿ

ಮೀಕ 4:4 ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ, ~ದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಅಂಜೂರ ಮರ

, ಮತ್ತಾ 21:19 ~ ಒಣಗಿಹೋಯ್ತು

ಮಾರ್ಕ 13:28 ~ದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿರಿ

ಅಂಟುರೋಗ

, ಲೂಕ 21:11 ಒಂದರ ನಂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ~ಗಳು

ಅಂತ್ಯ

, ಮತ್ತಾ 24:14 ಆಮೇಲೆ ~ ಬರುತ್ತೆ

ಅಂದ

, ಜ್ಞಾನೋ 6:25 ~ ನೋಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆಪಡಬೇಡ

ಜ್ಞಾನೋ 31:30 ~ಚಂದ ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ

ಯೆಹೆ 28:17 ~ದಿಂದ ನಿನಗೆ ಜಂಬ ಬಂತು

ತೀತ 2:10 ದೇವರ ಬೋಧನೆಯ ~ವನ್ನ

ಅಂದವಾದ

, ದಾನಿ 11:45 ~ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟದ

ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು

, ಜ್ಞಾನೋ 13:12 ~ ಆಗೋಕೆ ತಡ ಆದಾಗ

ಅಕ್ವಿಲ

, ಅಕಾ 18:2 ~ ಅನ್ನೊ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ

ಅಗತ್ಯ

, ರೋಮ 12:13 ~ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ

1ತಿಮೊ 5:8 ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ~ ಇರೋದನ್ನ

ಅಗಾಧ

, ರೋಮ 11:33 ದೇವರ ವಿವೇಕ, ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೋ ~

ಅಗಾಧ ಸ್ಥಳ

, ಪ್ರಕ 11:7 ~ದಿಂದ ಬರೋ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ರಕ 17:8 ~ದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ರಕ 20:3 ಅವನನ್ನು ~ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ

ಅಗೌರವ

, 2ಸಮು 12:14 ಯೆಹೋವನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ~ದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೆ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ

, 1ಕೊರಿಂ 14:33 ದೇವರು ಶಾಂತಿಯ ದೇವರು, ~ ಮಾಡೋ ದೇವರು

1ಕೊರಿಂ 14:40 ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ, ~ ನಡೀಲಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

, ಧರ್ಮೋ 6:7 ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ~ಬೇಕು

ಅಜಾಜೇಲ

, ಯಾಜ 16:8 ಆರೋನ ~ಗಾಗಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿ

ಅಜ್ಜಅಜ್ಜಿ

, 1ತಿಮೊ 5:4 ~ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ

ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾ

, ಯೂದ 16 ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ~ ಇರ್ತಾರೆ

ಅಡಿಪಾಯ

, ಲೂಕ 6:48 ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ~ ಹಾಕಿ

ರೋಮ 15:20 ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಕಿದ ~ದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 3:11 ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋ ~ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಅಡ್ಡಿ

, ಯೆಶಾ 14:27 ಯೆಹೋವನ ನಿರ್ಧಾರ, ಯಾರು ~

ಅತಿಥಿ

, ಕೀರ್ತ 15:1 ನಿನ್ನ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ~ ಯಾರು?

ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ

, ರೋಮ 12:13 ~ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ

ತೀತ 1:7, 8 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ~ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು

ಇಬ್ರಿ 13:2 ~ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ

1ಪೇತ್ರ 4:9 ಗೊಣಗದೆ ~ ಮಾಡಿ

3ಯೋಹಾ 8 ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ~ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ

ಅತಿಯಾಸೆ

, 1ಕೊರಿಂ 5:11 ~ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಡಿ

1ಕೊರಿಂ 6:10 ~ ಇರೋರು ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಅತ್ತು

, ಹೋಶೇ 12:4 ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಯೋಕೆ ~ ಬೇಡಿದ

ಮತ್ತಾ 26:75 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ~

ಅದುಮಿ

, ಮಾರ್ಕ 4:19 ಸಂದೇಶವನ್ನ ~ ಫಲಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ

ಅದೃಶ್ಯ

, 1ಕೊರಿಂ 15:44 ~ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಂತ ಎಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತೆ

2ಕೊರಿಂ 3:17 ಯೆಹೋವ ~ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅದೃಷ್ಟ

, ಯೆಶಾ 65:11 ~ ದೇವರಿಗೆ

ಅದ್ಭುತ

, ಕೀರ್ತ 139:14 ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ~ವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದೀಯ

ಅಧಿಕಾರ

, ಆದಿ 3:16 ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ~ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 119:133 ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ~ ನಡಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊ

ಪ್ರಸಂ 8:9 ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ~ ನಡೆಸಿ

ಯೆಶಾ 9:7 ~ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 28:18 ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ~ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಲೂಕ 4:6 ಎಲ್ಲ ~ ವೈಭವ ಕೊಡ್ತೀನಿ

1ಕೊರಿಂ 9:18 ನನಗಿರೋ ~ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

2ಪೇತ್ರ 2:10 ~ದಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವವ್ರಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

, ಕೀರ್ತ 45:16 ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ~ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತೀಯ

ದಾನಿ 4:17 ಸರ್ವೋನ್ನತ ದೇವರು ~

ಅಕಾ 8:27 ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ~ ಕಾಣಿಸಿದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

, ರೋಮ 13:1 ~ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು

ತೀತ 3:1 ~ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಅಧಿಪತಿಗಳು

, ಯೆಶಾ 32:1 ~ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ

ಅಧೀನ ಮಾಡು

, 1ಕೊರಿಂ 15:27 ಆತನ ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ~ಡಿದನು

ಅನನೀಯ

, ಅಕಾ 5:1 ~ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಪ್ಫೈರ

ಅನಾಥ

, ವಿಮೋ 22:22 ~ ಮಗುಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಾರದು

ಯಾಕೋ 1:27 ~ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ವಿಧವೆಯರನ್ನ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

, ಪ್ರಸಂ 9:11 ನೆನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ~ ಘಟನೆಗಳು

ಅನೀತಿವಂತರು

, ಅಕಾ 24:15 ~ ಮತ್ತೆ ಬದುಕೋ ತರ

1ಕೊರಿಂ 6:9 ~ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಅನುಕಂಪ

, ಕೊಲೊ 3:12 ಕೋಮಲ ಮಮತೆ, ~

ಅನುಕರಿಸಿ

, 1ಕೊರಿಂ 11:1 ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅನುಕರಿಸೋ ತರಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ~

ಎಫೆ 5:1 ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನನ್ನ ~

ಅನುಭವ

, ಕೀರ್ತ 19:7 ~ ಇಲ್ಲದವನನ್ನೂ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಜ್ಞಾನೋ 14:15 ~ ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 22:3 ~ ಇಲ್ಲದವನು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ

ಅನುಭವಿಸಬಾರದು

, 1ಕೊರಿಂ 6:7 ನೀವೇ ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ~

ಅನುಭವಿಸು

, 1ಪೇತ್ರ 2:20 ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ~ದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು

ಅನುಮತಿ

, 1ಕೊರಿಂ 6:12 ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ~ ಇದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ತರಲ್ಲ

ಅನ್ನ

, ಲೂಕ 2:36, 37 ಪ್ರವಾದಿನಿ ~ಗೆ 84 ವರ್ಷ

ಅನ್ಯಾಯ

, ಧರ್ಮೋ 32:4 ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ~ ಮಾಡಲ್ಲ

ಯೋಬ 34:12 ಸರ್ವಶಕ್ತ ~ ಮಾಡಲ್ಲ

ರೋಮ 9:14 ದೇವರು ~ ಮಾಡ್ತಾನಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ!

1ಕೊರಿಂ 6:7 ~ವನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಬಾರದು?

1ಪೇತ್ರ 2:19 ~ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ

ಅಪರಾಧಿ

, ಲೂಕ 22:37 ಅವನನ್ನ ~ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ

ಅಪರಿಚಿತ

, ಯೋಹಾ 10:5 ಯಾವತ್ತೂ ~ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ

ಅಪವಿತ್ರ

, ಯೆಹೆ 39:7 ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ~ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ

ಅಪಹರಿಸಿ

, ಧರ್ಮೋ 24:7 ~ದವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು

ಅಪಾಯ

, ಜ್ಞಾನೋ 22:3 ಜಾಣ ~ ನೋಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ

2ಕೊರಿಂ 11:26 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ರಿಂದ ~ ಬಂದ್ವು

ಅಪಾರ ಕೃಪೆ

, ಯೋಹಾ 1:17 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ~

1ಕೊರಿಂ 15:10 ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ~ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ

2ಕೊರಿಂ 6:1 ದೇವರ ~ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ

2ಕೊರಿಂ 12:9 ನನ್ನ ~ನೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು

ಅಪೊಲ್ಲೋಸ

, ಅಕಾ 18:24 ~ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ

ಅಪೊಸ್ತಲರು

, ಮತ್ತಾ 10:2 ಈ 12 ~ ಯಾರಂದ್ರೆ

ಅಕಾ 15:6 ~ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸೇರಿಬಂದ್ರು

1ಕೊರಿಂ 15:9 ನಾನು ~ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕನಿಷ್ಠನು

2ಕೊರಿಂ 11:5 ನಿಮ್ಮ ಮಹಾ ~ರಿಗಿಂತ

ಅಪ್ಪ

, ಆದಿ 2:24 ಪುರುಷ ತನ್ನ ~ಅಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು

ಕೀರ್ತ 2:7 ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ~

ಕೀರ್ತ 68:5 ~ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 89:26 ನೀನೇ ನನ್ನ ~, ನನ್ನ ದೇವರು

ಕೀರ್ತ 103:13 ~ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ

ಲೂಕ 2:49 ನಾನು ನನ್ನ ~ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು

ಲೂಕ 15:20 ~ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಕೊಂಡು

ಯೋಹಾ 5:20 ~ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ

ಯೋಹಾ 10:30 ನಾನೂ ನನ್ನ ~ ಒಂದೇ

ಯೋಹಾ 14:9 ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದವನು ನನ್ನ ~ನನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ

ಯೋಹಾ 14:28 ~ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು

ಯೋಹಾ 14:28 ನಾನು ~ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿಪಡ್ತೀರ

ಅಪ್ಪಅಮ್ಮ

, ಲೂಕ 18:29 ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾರಣ ~ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಂದವನಿಗೆ

ಲೂಕ 21:16 ನಿಮ್ಮ ~ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ

2ಕೊರಿಂ 12:14 ~ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು

ಎಫೆ 6:1 ನಿಮ್ಮ ~ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಕೊಲೊ 3:20 ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ~ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಅಪ್ಪಾ

, ಮತ್ತಾ 6:9 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ~, ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರು

ರೋಮ 8:15 ~ ತಂದೆಯೇ! ಅಂತ ಕರಿಯೋ ಹಾಗೆ

ಅಬೀಗೈಲ್‌

, 1ಸಮು 25:3 ~ ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು

ಅಬ್ರಹಾಮ

, ಆದಿ 21:12 ದೇವರು ~ನಿಗೆ ಸಾರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು

2ಪೂರ್ವ 20:7 ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ~ನ ಸಂತತಿಗೆ

ಮತ್ತಾ 22:32 ~ನ ದೇವರು, ಬದುಕಿರೋರಿಗೆ ದೇವರು

ರೋಮ 4:3 ~ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ, ನೀತಿವಂತನಾದ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

, ರೋಮ 14:1 ~ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

ಅಭಿಷಿಕ್ತ

, ಕೀರ್ತ 2:2 ರಾಜರು ~ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ

ಕೀರ್ತ 105:15 ನನ್ನ ~ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ

, 1ಸಮು 16:13 ಸಮುವೇಲ ದಾವೀದನನ್ನ ~

ಯೆಶಾ 61:1 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಕೆ ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ~ದ್ದಾನೆ

ಅಮರ

, 1ಕೊರಿಂ 15:53 ಸಾಯೋ ದೇಹ ~ ದೇಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು

ಅಮೂಲ್ಯ

, ದಾನಿ 9:23 ನೀನು ತುಂಬ ~

ಹಗ್ಗಾ 2:7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ~ ವಸ್ತುಗಳು

ಮತ್ತಾ 6:26 ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ~

ಎಫೆ 5:29 ಪೋಷಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ~ವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ

ಫಿಲಿ 2:29 ಇಂಥ ಸಹೋದರರನ್ನ ~ವಾಗಿ ನೋಡಿ

1ಪೇತ್ರ 1:19 ಕ್ರಿಸ್ತನ ~ ರಕ್ತದಿಂದ

ಅಮ್ಮ

, ವಿಮೋ 20:12 ಅಪ್ಪ~ನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ

ಕೀರ್ತ 27:10 ಅಪ್ಪ~ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ರೂ

ಲೂಕ 8:21 ಇವ್ರೇ ನನ್ನ ~, ತಮ್ಮಂದಿರು

ಯೋಹಾ 19:27 ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ: ನೋಡು, ಇವಳೇ ನಿನ್ನ ~

ಅಯೋಗ್ಯ

, 1ಕೊರಿಂ 9:27 ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ~ ಆಗಬಾರದು

ಅರರಾಟ್‌

, ಆದಿ 8:4 ಹಡಗು ~ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ

ಅರಿಯೊಪಾಗ

, ಅಕಾ 17:22 ಪೌಲ ~ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು

ಅರ್ತೆಮೀ

, ಅಕಾ 19:34 ~ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ! ಅಂತ ಕಿರಿಚಿದ್ರು

ಅರ್ಥ

, ನೆಹೆ 8:8 ಓದಿದ ವಿಷ್ಯ ~ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ

ಯೋಬ 6:24 ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ~ಮಾಡಿಸಿ

ಕೀರ್ತ 119:27 ಆಜ್ಞೆಗಳ ~ವನ್ನ ತಿಳಿಸು

ದಾನಿ 11:33 ತುಂಬ ಜನ್ರಿಗೆ ~ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ

ಅಕಾ 17:2 ವಚನಗಳನ್ನ ~ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

ಇಬ್ರಿ 4:15 ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ~ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

1ಪೇತ್ರ 2:3 ಒಡೆಯ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ~ ಮಾಡ್ಕೊ

ಅರ್ಥಪರ್ತ

, ಲೂಕ 24:11 ~ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅರ್ಥಮಾಡಿ

, ಅಕಾ 9:22 ಯೇಸುನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ~ಸ್ತಾ

ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ

, 1ಕೊರಿಂ 13:9 ನಮಗೆ ~ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ

ಅರ್ಹತೆ

, ಗಲಾ 6:1 ~ ಇರೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ

2ತಿಮೊ 2:2 ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ~ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ

ಅಲಂಕಾರ

, 1ಪೇತ್ರ 3:3 ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋ ~ಕ್ಕೆ ಗಮನ ಬೇಡ

ಅಲೆದಾಡಿ

, ಯೆಶಾ 53:6 ಕುರಿಗಳ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿತ್ತ ~ದ್ವಿ

ಅಲ್ಪ

, ಯೆಶಾ 60:22 ~ನು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಆಗ್ತಾನೆ

ಅವಕಾಶ

, ಲೂಕ 4:13 ಪಿಶಾಚ ಒಳ್ಳೇ ~ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ

ಅಕಾ 5:41 ~ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ

ಗಲಾ 6:10 ~ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ

ಅವಮಾನ

, ಕೀರ್ತ 25:3 ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡೋರಿಗೆ ~ ಆಗಲ್ಲ

ಮತ್ತಾ 5:11 ಜನ ~ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಪಡಿ

ಲೂಕ 18:32 ~ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗುಳ್ತಾರೆ

1ಪೇತ್ರ 2:23 ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ~ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ

ಅಶುದ್ಧ

, ಯಾಜ 13:45 ನಾನು ~, ನಾನು ~

ಯೋಬ 14:4 ~ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ತಾನಾ?

ಕೊಲೊ 3:5 ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆ ~

ಅಶ್ಲೀಲ

, ಎಫೆ 5:4 ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು, ~ ತಮಾಷೆ

ಅಸಡ್ಡೆ

, ಯೆರೆ 48:10 ಯೆಹೋವ ಕೆಲಸವನ್ನ ~

ಅಸಭ್ಯ

, 1ಥೆಸ 4:6 ಯಾರೂ ~ವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು

ಅಸಹ್ಯ

, ರೋಮ 12:9 ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ~ವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ

ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು

, ಮತ್ತಾ 24:15 ಹಾಳುಮಾಡೋ ~ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಅಸಾಧ್ಯ

, ಮತ್ತಾ 19:26 ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ~. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ

ಅಸೂಯೆ

, ಕೀರ್ತ 106:16 ಮೋಶೆ ಮೇಲೆ ~ಪಟ್ರು

ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ

, ಯೂದ 7 ~ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ

ಅಹಂಕಾರ

, ಕೀರ್ತ 19:13 ~ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದ

ಜ್ಞಾನೋ 8:13 ಗರ್ವ, ~ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 11:2 ~ ಬಂದ್ರೆ

ಜ್ಞಾನೋ 16:5 ~ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ

ರೋಮ 12:16 ~ದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಡಿ

ಅಹಂಕಾರಿ

, ಯಾಕೋ 4:6 ದೇವರು ~ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ

ಅಳಿದು

, 2ಕೊರಿಂ 4:16 ನಮ್ಮ ದೇಹ ~ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೂ

ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ

, ಅಕಾ 3:19 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ~

ಅಳು

, ಯೆಶಾ 65:19 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ~ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರಲ್ಲ

ಲೂಕ 6:21 ಈಗ ~ವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ

ರೋಮ 12:15 ~ವವ್ರ ಜೊತೆ ಅಳಿ

ಅಳೆದು

, ಲೂಕ 6:38 ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ~

ಆಕಾನ

, ಯೆಹೋ 7:1 ~ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದ

ಆಕಾಶ

, ಕೀರ್ತ 8:3 ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ~ವನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ

ಕೀರ್ತ 19:1 ~ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ

ಅಕಾ 1:11 ಹೇಗೆ ~ಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನೋ ಹಾಗೇ ಬರ್ತಾನೆ

2ಪೇತ್ರ 3:13 ಹೊಸ ~ಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊಸ ಭೂಮಿಗಾಗಿ

ಆಗದೇ ಇರೋದು

, ಆದಿ 18:14 ಯೆಹೋವನಿಂದ ~ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ಯಾ?

ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ

, ರೋಮ 12:18 ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ~ ಮಾಡಿ

ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು

, 1ತಿಮೊ 4:16 ಒಳ್ಳೇ ಮಾದರಿ, ಬೋಧಕನಾಗಿ ಇರೋಕೆ ~

ಆಗೋದೆಲ್ಲ

, ರೋಮ 14:19 ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕೆ ~

ಆಗ್ತೀನಿ

, ವಿಮೋ 3:14 ~ ಅನ್ನೋ ಹೆಸ್ರು ಇರೋನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ

ವಿಮೋ 3:14 ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿನೋ ~

1ಕೊರಿಂ 9:22 ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ~

ಆಜ್ಞೆ

, ಮಾರ್ಕ 12:28 ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ~ ಯಾವುದು?

ಮಾರ್ಕ 12:31 ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ~ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ

ಯೋಹಾ 13:34 ನಾನು ಹೊಸ ~ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

ಅಕಾ 5:28 ಕಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ~ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ

ಯಾಕೋ 2:8 ದೊಡ್ಡ ~ಯನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ

ಆಡಳಿತ

, ದಾನಿ 2:44 ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಒಂದು ~ ತರ್ತಾನೆ

ಎಫೆ 1:10 ~ವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ಆಡು

, ಮತ್ತಾ 25:32 ಕುರಿಗಳನ್ನ ~ಗಳಿಂದ ಬೇರೆ

ಆಣೆ

, ಆದಿ 22:16 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ~ಯಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೆಹೋವ

ಮತ್ತಾ 5:34 ~ ಇಡಲೇಬೇಡಿ

ಆತ್ಕೋ

, ಜ್ಞಾನೋ 3:5 ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ~ಬೇಡ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

, ಜ್ಞಾನೋ 14:16 ಮೂರ್ಖ ದುಡುಕ್ತಾನೆ, ಅತಿಯಾದ ~

ಆದಾಮ

, ಆದಿ 5:5 ~ ಒಟ್ಟು 930 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತ

1ಕೊರಿಂ 15:22 ~ನಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ

1ಕೊರಿಂ 15:45 ಕೊನೇ ~ ಜೀವ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ

1ತಿಮೊ 2:14 ~ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮೋಸ ಹೋದಳು

ಆದಾಯ

, ಪ್ರಸಂ 5:10 ~ ಇದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ

ಆನಂದ

, ನೆಹೆ 8:10 ಯೆಹೋವ ಕೊಡೋ ~ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲ

ಕೀರ್ತ 37:4 ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ~ ಕಂಡ್ಕೊ

ಕೀರ್ತ 137:6 ~ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ

ಯೋಹಾ 16:22 ~ವನ್ನ ಯಾರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ

ರೋಮ 15:13 ದೇವರು ~, ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿತುಳುಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ

1ಥೆಸ 1:6 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಗೋ ~

ಆಪ್ತರಾಗಿ

, ಧರ್ಮೋ 10:20 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ~ ಇರಬೇಕು

ಆಮೆನ್‌

, ಧರ್ಮೋ 27:15 ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ರೆಲ್ಲ ~ ಅನ್ನಬೇಕು

1ಕೊರಿಂ 14:16 ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕೆ ~

2ಕೊರಿಂ 1:20 ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ~

ಆಯುಧ

, ಯೆಶಾ 54:17 ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ~ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲ್ಲ

ಆಯುಧಗಳು

, 2ಕೊರಿಂ 10:4 ನಮ್ಮ ~ ಈ ಲೋಕದ ಜನ್ರ ~ಳ ತರ ಇಲ್ಲ

ಆಯ್ಕೆ

, ಧರ್ಮೋ 30:19 ಜೀವ ~ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ

ಯೆಹೋ 24:15 ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತೇ ~

ಆರಂಭ

, ಜೆಕ 4:10 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ~ವಾದದ್ದನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು

ಮತ್ತಾ 24:8 ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕಾಲದ ~ ಅಷ್ಟೇ

ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ

, ವಿಮೋ 25:8 ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ~ ಮಾಡು

ಕೀರ್ತ 73:17 ದೇವರ ~ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ

ಆರಾಧನೆ

, ಮತ್ತಾ 4:10 ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ~

ಯೋಹಾ 4:24 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಗೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ~

2ತಿಮೊ 3:12 ~ ಮಾಡೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ

ಆರಾಧಿಸು

, ವಿಮೋ 34:14 ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ~ಬೇಕು

ಆರಾಧಿಸ್ತೀರಾ

, ಯೆಹೋ 24:15 ಯಾರನ್ನ ~ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ

ಆರಾಮ

, ಲೂಕ 12:19 ~ವಾಗಿ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಮಜಾ

ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಜನ್ರನ್ನ

, ಮತ್ತಾ 24:22 ~ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 24:31 ದೂತರು ಆತನು ~ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ

ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

, ರೋಮ 9:11 ದೇವರು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರನ್ನ ~

ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು

, ಫಿಲಿ 1:23 ಇವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ~ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ

ಆರೋಪ

, ರೋಮ 8:33 ~ ಹಾಕೋಕೆ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ

1ತಿಮೊ 5:19 ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ ~ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಡ

ತೀತ 1:7 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ~ನೂ ಇರಬಾರದು

ಆಲಯ. ಮನೆ ಸಹ ನೋಡಿ

, ಕೀರ್ತ 11:4 ಯೆಹೋವ ಪವಿತ್ರ ~ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ

ಕೀರ್ತ 27:4 ~ವನ್ನ ಗಣ್ಯತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ

ಕೀರ್ತ 27:4 ಯೆಹೋವನ ~ದಲ್ಲೇ ಇರೋಕೆ ಆಗಲಿ

ಯೆಶಾ 56:7 ~ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸ್ರು ಬರುತ್ತೆ

ಯೆರೆ 7:4 ಇದು ಯೆಹೋವನ ~, ಇದು ಯೆಹೋವನ ~

ಯೆಹೆ 41:13 ~ವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ, 100 ಮೊಳ ಉದ್ದ

ಮಲಾ 3:1 ಒಡೆಯ ಥಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ~ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 21:12 ಯೇಸು ~ಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ

ಯೋಹಾ 2:16 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ~ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ!

ಯೋಹಾ 2:19~ ಕೆಡವಿ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ

ಅಕಾ 7:48 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ~ದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 3:16 ನೀವು ದೇವರ ~

ಆಲಿವ್‌ ಮರ

, ಕೀರ್ತ 52:8 ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ~ದ ತರ

ಆಲೀವ್‌

, ರೋಮ 11:17 ಕಾಡು ~ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಿಕಟ್ಟಿದನು

ಆಲೀವ್‌ ಗುಡ್ಡ

, ಲೂಕ 22:39 ~ಕ್ಕೆ ಹೋದನು

ಅಕಾ 1:12 ~, ದೂರದಲ್ಲೇ ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ಇತ್ತು

ಆಲ್ಫ

, ಪ್ರಕ 1:8 ನಾನೇ ~, ನಾನೇ ಒಮೇಗ

ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ

, ಅರ 6:24 ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ

ಲೂಕ 6:28 ಶಾಪ ಹಾಕುವವರನ್ನ ~

ಆಶೀರ್ವದಿಸು

, ರೂತ್‌ 2:12 ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನನ್ನ ~ಸ್ತಾನೆ

ಇಬ್ರಿ 11:6 ಆತನು ~ಸ್ತಾನೆ

ಆಶೀರ್ವದಿಸೋ

, ಆದಿ 32:26 ನನ್ನನ್ನ ~ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ

ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ

, ಆದಿ 1:28 ದೇವರು ಅವರನ್ನ ~

ಆಶೀರ್ವಾದ

, ಧರ್ಮೋ 30:19 ~ ಅಥವಾ ಶಾಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ

ನ್ಯಾಯ 5:24 ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ~ ಸಿಕ್ತು

ಜ್ಞಾನೋ 10:22 ಯೆಹೋವನ ~ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಮಲಾ 3:10 ಯಾವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ~

ಯೋಹಾ 12:13 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ~ ಸಿಗಲಿ

ರೋಮ 12:14 ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವವ್ರಿಗೆ ~ ಮಾಡಿ

ಆಶ್ಚರ್ಯ

, 1ಪೇತ್ರ 4:4 ಕೈಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ~ ಪಡ್ತಾರೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ

, ಯೆರೆ 20:7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ~ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ

ಆಶ್ರಯ

, ಕೀರ್ತ 9:9 ಕುಗ್ಗಿದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ~

ಚೆಫ 3:12 ಯೆಹೋವ ಅನ್ನೋ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ~

ಆಶ್ರಯನಗರ

, ಅರ 35:11 ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗೋ ~ಗಳು

ಯೆಹೋ 20:2 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ~ಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಆಸೆ

, ಆದಿ 8:21 ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಾನೇ ಹೃದಯದ ~ಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದು

ವಿಮೋ 20:17 ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿನ ~ಪಡಬಾರದು

1ಪೂರ್ವ 28:9 ದೇವರು ~ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

ಕೀರ್ತ 37:4 ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ~ಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 40:8 ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ~

ಕೀರ್ತ 51:12 ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ~ ಎಬ್ಬಿಸು

ಯೋಹಾ 12:25 ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ~ ಇಡೋನು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ರೋಮ 16:18 ಅವ್ರ ~ಗಳಿಗೆ ದಾಸರು

ಗಲಾ 5:16 ನೀವು ದೇಹದ ~ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳಲ್ಲ

ಎಫೆ 2:3 ಪಾಪ ತುಂಬಿರೋ ~ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದ್ವಿ

2ತಿಮೊ 2:22 ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ~ಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ

ಯಾಕೋ 1:14 ~ನೇ ಅವನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ

1ಪೇತ್ರ 2:11 ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡಿಸೋ ~ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

1ಯೋಹಾ 2:16 ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ~ಪಡೋದು ಸಹಜ

ಆಸ್ತಿ

, ಅರ 18:20 ಸಿಗೋ ಪಾಲು ~ ನಾನೇ

ಕೀರ್ತ 62:10 ~ ಇದ್ರೆ, ಹೃದಯನ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಡಬೇಡಿ

ಕೀರ್ತ 127:3 ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಿಗೋ ~

ಜ್ಞಾನೋ 11:4 ದೇವರ ಕೋಪದ ದಿನದಲ್ಲಿ ~ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 18:11 ~ನೇ ರಕ್ಷಿಸೋ ಗೋಡೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಪ್ರಸಂ 5:10 ಎಷ್ಟೇ ~ ಇದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ

ಯೆಹೆ 28:5 ~ಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಬೆಳೀತು

ಮತ್ತಾ 5:5 ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ~ಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 6:21 ~ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು

ಮತ್ತಾ 25:34 ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾಗಳನ್ನ ~ಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಲೂಕ 12:33 ~ಯನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ

ಎಫೆ 1:18 ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರಿಗೆ ~ಯಾಗಿ ಕೊಡೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು

ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ

, ಲೂಕ 12:15 ಎಷ್ಟೇ ~ ಇದ್ರೂ ಅದು ಜೀವ ಕೊಡಲ್ಲ

ಲೂಕ 14:33 ನಿಮ್ಮ ~ಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡದಿದ್ರೆ

ಇಬ್ರಿ 10:34 ನಿಮ್ಮ ~ಯನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ

ಪ್ರಕ 18:7 ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ~ ಅನುಭವಿಸಿದಳು

ಆಹಾರ

, ನೆಹೆ 9:15 ಹಸಿದಿದ್ದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ~ ಕೊಟ್ಟೆ

ಕೀರ್ತ 37:25 ಮಕ್ಕಳು ~ಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನಾಗಲಿ

ಯೆಶಾ 55:2 ~ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರ?

ಮತ್ತಾ 24:45 ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ~ ಕೊಡೋಕೆ

ಯೋಹಾ 6:27 ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋ ~ಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಬೇಡಿ

ಅಕಾ 14:17 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು. ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ~ ಕೊಡ್ತಾ

ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ

, ಮತ್ತಾ 24:7 ~ ಇರುತ್ತೆ

ಆಳು

, ಜ್ಞಾನೋ 29:2 ಕೆಟ್ಟವನು ~ವಾಗ ಜನ ನರಳ್ತಾರೆ

ಮತ್ತಾ 24:45 ನಂಬಿಗಸ್ತ, ವಿವೇಕಿ ಆದ ~ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರು?

ಮತ್ತಾ 25:21 ಶಭಾಷ್‌, ನೀನು ಒಳ್ಳೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ~

ಆಳುಗಳು

, ಲೂಕ 17:10 ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ~

ಆಳೋಕೆ

, ರೋಮ 6:12 ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ರಾಜನ ತರ ~

ಆಳ್ವಿಕೆ

, ಮತ್ತಾ 6:10 ನಿನ್ನ ~ ಬರಲಿ

ಮತ್ತಾ 6:33 ದೇವರ ~ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ

ಮತ್ತಾ 21:43 ತನ್ನ ~ಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ

ಮತ್ತಾ 25:34 ದೇವರ ~ಯ ಆಶೀರ್ವಾಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಲೂಕ 22:29 ನನ್ನ ಜೊತೆ ~ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ

ಯೋಹಾ 18:36 ನನ್ನ ~ ಲೋಕದ ಸರಕಾರಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 15:24 ~ಯನ್ನ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ

ಗಲಾ 5:21 ಇವುಗಳನ್ನ ನಡಿಸುವವರು ದೇವರ ~ಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಕೊಲೊ 1:13 ಮಗನ ~ಯ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು

ಪ್ರಕ 11:15 ರಾಜನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ~

ಪ್ರಕ 11:15 ದೇವರು ರಾಜನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ~ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 24:14 ದೇವರ ~ಯ ಈ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಇಂಪಾದ

, 2ತಿಮೊ 4:3 ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ~ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ

ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ

, ಮತ್ತಾ 7:13 ~ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೋಗಿ

ಇಬ್ಬನಿ

, ಕೀರ್ತ 110:3 ಮುಂಜಾನೆಯ ~ ತರ ಇರ್ತಾರೆ

ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು

, ಲೂಕ 10:1 70 ಜನ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ~ನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದನು

ಇರಿ

, ಜೆಕ 12:10 ಯಾರನ್ನ ~ದಿದ್ರೋ ಆತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ

ಇರುವೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 6:6 ಸೋಮಾರಿ, ~ ನೋಡಿ ಕಲಿ

ಜ್ಞಾನೋ 30:25 ~ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ

ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದು

, 1ಕೊರಿಂ 4:13 ~ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ

ಇಷಯ

, 1ಸಮು 17:12 ~ನಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು

ಯೆಶಾ 11:1 ~ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕುಡಿ ಒಡೆಯುತ್ತೆ

ಇಷ್ಟ

, ಕೀರ್ತ 40:8 ನಿನ್ನ ~ವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ

ಕೀರ್ತ 143:10 ನಿನ್ನ ~ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸು

ಯೆಹೆ 18:32 ಯಾರೂ ಸಾಯೋದು ನನಗೆ ~ ಇಲ್ಲ

ಮೀಕ 6:8 ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ~ಪಡ್ತಾನೆ?

ಮತ್ತಾ 6:10 ನಿನ್ನ ~ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ

ಮತ್ತಾ 7:21 ನನ್ನ ತಂದೆ ~ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ

ಲೂಕ 22:42 ನನ್ನ ~ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನೇ ಆಗಲಿ

ಯೋಹಾ 6:38 ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದವನ ~ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ

ಯೋಹಾ 7:49 ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ~ ಇಲ್ಲ

ಯೋಹಾ 8:29 ~ ಪಡೋದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ

ಅಕಾ 21:14 ಯೆಹೋವನ ~ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಆಗಲಿ

ರೋಮ 9:11 ತನಗೆ ~ ಆದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ರೋಮ 12:2 ದೇವರು ~ಪಡೋ ವಿಷ್ಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ

1ಕೊರಿಂ 12:18 ~ದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ

ಎಫೆ 1:5 ಖುಷಿಗಾಗಿ, ತಾನು ~ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ

ಎಫೆ 5:10 ದೇವರಿಗೆ ಏನು ~ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

1ಥೆಸ 4:3 ದೇವರ ~, ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ

1ಯೋಹಾ 2:17 ದೇವರ ~ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ

1ಯೋಹಾ 5:14 ದೇವರ ~ದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ

ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ

, ರೋಮ 8:28 ತನ್ನ ~ ಕರೆದಿರುವವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ

ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ

, ರೋಮ 7:22 ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನ ಮನಸಾರೆ ತುಂಬ ~

ಇಸಾಕ

, ಆದಿ 22:9 ತನ್ನ ಮಗ ~ನ ಕಟ್ಟಿ

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌

, ಆದಿ 35:10 ~ ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರು

ಕೀರ್ತ 135:4 ~ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ

ಗಲಾ 6:16 ದೇವರ ~ಗೆ ಶಾಂತಿ ಕರುಣೆ ಸಿಗ್ಲಿ

ಈಜಿಪ್ಟ್‌

, ಮತ್ತಾ 2:15 ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ~ಪ್ಟಿಂದ ಕರೆದೆ

ಈಜೆಬೇಲ್‌

, 1ಅರ 21:23 ~ ಶವನ ನಾಯಿಗಳು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತೆ

ಪ್ರಕ 2:20 ~ ಇರೋಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ

ಈಟಿ

, 1ಸಮು 18:11 ಸೌಲ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ~ ಎಸೆದ

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ

, ಪ್ರಕ 3:16 ನೀನು ~ ಇರೋದ್ರಿಂದ

ಉಗುಳಿ

, ಮತ್ತಾ 26:67 ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ~ ಗುದ್ದಿದ್ರು

ಉಚಿತ

, ಮತ್ತಾ 10:8 ನಿಮಗೆ ~ವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ

ಪ್ರಕ 22:17 ಎಲ್ರೂ ಜೀವ ಕೊಡೋ ನೀರನ್ನ ~ವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲಿ

ಉಜ್ಜೀಯ

, 2ಪೂರ್ವ 26:21 ರಾಜ ~ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗೇ ಇದ್ದ

ಉಡಾಫೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 1:32 ಮೂರ್ಖರ ~ ಅವ್ರಿಗೆ ಉರ್ಲು

ಉಡುಗೊರೆ

, ರೋಮ 6:23 ದೇವರು ಕೊಡೋ ~ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ

1ಕೊರಿಂ 7:7 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ~ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಎಫೆ 4:8 ಗಂಡಸ್ರನ್ನ ~ಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು

ಉತ್ತರ

, ಜ್ಞಾನೋ 15:1 ಮೃದು ~ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಜ್ಞಾನೋ 15:23 ಸರಿ ~ ಕೊಡುವವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 15:28 ನೀತಿವಂತ ~ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 18:13 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ~ ಕೊಡುವವನು

ಯೆಶಾ 65:24 ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ~ ಕೊಡ್ತಿನಿ,

ಕೊಲೊ 4:6 ಯಾರಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ~ ಕೊಡಬೇಕು

ಉತ್ತರದ ರಾಜ

, ದಾನಿ 11:7 ~ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ದಾನಿ 11:40 ~ ಯುದ್ಧರಥಗಳ ಜೊತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ತರ

ಉತ್ರ ಕೊಡೋಕೆ

, 1ಪೇತ್ರ 3:15 ~ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ

ಉದಾರ

, ವಿಮೋ 35:5 ~ ಮನಸ್ಸು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ

ಧರ್ಮೋ 15:8 ಕೈಬಿಚ್ಚಿ ~ವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು

ಜ್ಞಾನೋ 11:25 ~ವಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ

ಉದಾಹರಣೆ

, ಮತ್ತಾ 13:34 ಯೇಸು ~ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದನು

ಮಾರ್ಕ 4:2 ~ ಬಳಸಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದನು

ಉದ್ದ

, ಯೆಶಾ 54:2 ಡೇರೆಯ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ~ಮಾಡು

ಉದ್ದೇಶ

, ಜ್ಞಾನೋ 16:2 ಯೆಹೋವ ~ಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ

ಎಫೆ 3:11 ಶಾಶ್ವತ ~ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ

ಉಪಪತ್ನಿಯರು

, 1ಅರ 11:3 700 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು, 300 ~ ಇದ್ರು

ಉಪವಾಸ

, ಯೆಶಾ 58:6 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ ~ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ

ಲೂಕ 18:12 ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ~, ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ

ಉಪ್ಪಿನ

, ಆದಿ 19:26 ಅವಳು ~ ಕಂಬ ಆದಳು

ಮತ್ತಾ 5:13 ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ~ ತರ ಇದ್ದೀರ

ಕೊಲೊ 4:6 ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ~ ತರ ಇರಲಿ

ಉರುಲು

, ಜ್ಞಾನೋ 29:25 ಮನುಷ್ಯನ ಭಯ ~

ಲೂಕ 21:34, 35 ಆ ದಿನ ದಿಢೀರಂತ ~ಲಿನಂತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ

ಉಸಿರಾಡೋ

, ಕೀರ್ತ 150:6 ~ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ

ಉಸಿರು

, ಕೀರ್ತ 104:29 ಅವುಗಳ ~ರನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವು ಸಾಯ್ತವೆ

ಕೀರ್ತ 146:4 ~ ಹೋದಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ

ಉಳಿದ

, ಮತ್ತಾ 14:20 ~ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ

ಉಳಿದವ್ರ

, ಪ್ರಕ 12:17 ~ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ

ಉಳಿಯಲ್ಲ

, ಜ್ಞಾನೋ 12:3 ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯಾವನೂ ~

ಮತ್ತಾ 24:22 ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೂ ~

ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

, ಮತ್ತಾ 16:25 ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ~ ಆಸೆಪಡುವವನು

ಊಟ

, ಕೀರ್ತ 145:15 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ~ ಕೊಡ್ತೀಯ

ಮತ್ತಾ 6:11 ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ~ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡು

ಯೋಹಾ 4:34 ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ~

1ಕೊರಿಂ 5:11 ಅಂಥವನ ಜೊತೆ ~ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ

2ಥೆಸ 3:10 ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರು ~ ಮಾಡಬಾರದು

ಊದದೆ

, 1ಕೊರಿಂ 14:8 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ~ ಇದ್ರೆ ಯಾರು

ಊರೀಮ್‌ ಮತ್ತು ತುಮ್ಮೀಮ್‌

, ವಿಮೋ 28:30 ~ ಇಡಬೇಕು

ಊರು

, ಲೂಕ 4:43 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿನ ಬೇರೆ ~ಗಳಿಗೂ ಸಾರಬೇಕಿದೆ

ಊಹಾಪೋಹ

, 1ತಿಮೊ 1:4 ವಿಷ್ಯಗಳು ಬರೀ ~ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ

ಋಣ

, ಕೀರ್ತ 116:12 ಯೆಹೋವನ ~ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ

ಋಣಿ

, ಅಕಾ 24:3 ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಿನಗೆ ~

1ತಿಮೊ 1:12 ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ~

ಎಚ್ಚರ

, ಮತ್ತಾ 26:41 ~ವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು

ಲೂಕ 21:36 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ~ವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ

1ಕೊರಿಂ 16:13 ~ವಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ

ಪ್ರಕ 16:15 ~ವಾಗಿ ಇರೋನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

, ಕೀರ್ತ 119:24 ~ಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ

ಯೆಹೆ 3:17 ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ~ ಕೊಡ್ಬೇಕು

ಯೆಹೆ 33:4 ~ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ

ಯೆಹೆ 33:9 ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತ ~

1ಕೊರಿಂ 10:11 ~ ಕೊಡೋಕೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ

ಎಜ್ರ

, ಎಜ್ರ 7:11 ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ~

ಎಡವಿಸು

, ಕೀರ್ತ 119:165 ನಿನ್ನ ನಿಯಮ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ~ಸಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 8:13 ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಮಾಂಸ ಸಹೋದರನನ್ನ ~ಸಿದ್ರೆ

1ಕೊರಿಂ 10:32 ಸಭೆಯನ್ನ ~ಸದ ಹಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

ಫಿಲಿ 1:10 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಿ, ಯಾರನ್ನೂ ~ಸಬೇಡಿ

ಎಣ್ಣೆ

, 1ಅರ 17:16 ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ~ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ

ಎಣ್ಣೆನೂ

, ಮತ್ತಾ 25:4 ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕನ್ಯೆಯರು ~ ತಗೊಂಡು

ಎತ್ತಿ ಆಡುವವನು

, ಜ್ಞಾನೋ 17:9 ~ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಎದುರಿಸೋಕೆ

, ರೋಮ 8:31 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ~ ಯಾರಿಂದಾಗುತ್ತೆ?

ಎದೆ

, ಯೆಶಾ 40:11 ಅವುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ~ಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ.

ಎದೆಕವಚ

, ಎಫೆ 6:14 ನೀತಿಯನ್ನ ~ದ ತರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಎಫೆಸ

, 1ಕೊರಿಂ 15:32 ~ದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ

ಎಬ್ಬಿಸೋಕೆ

, ಯೋಹಾ 11:11 ಅವನನ್ನ ~ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

ಎರಡನೇ ಮರಣ

, ಪ್ರಕ 2:11 ಅವ್ರಿಗೆ ~ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ

ಪ್ರಕ 20:6 ~ಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರಕ 20:14 ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ ~ವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ

ಎರಡು ಮನಸ್ಸು

, 1ಅರ 18:21 ~ನವರಾಗಿ ಇರ್ತಿರಾ?

ಎಲೀಯ

, ಯಾಕೋ 5:17 ~ ನಮ್ಮ ತರ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದ

ಎಲುಬು

, ಆದಿ 2:23 ನನ್ನ ~ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲುಬು

ಜ್ಞಾನೋ 25:15 ಮೃದುವಾದ ಮಾತಿಂದ ~ ಮುರಿಬಹುದು

ಯೋಹಾ 19:36 ಒಂದು ~ ಮುರಿಯಲ್ಲ

ಎಲೆ

, ಯೆಹೆ 47:12 ~ಗಳನ್ನ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 24:32 ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಚಿಗುರಿ ~ಬಿಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು

ಎಲ್ರೂ

, 1ಕೊರಿಂ 4:9 ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ~ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ

ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

, ಎಫೆ 3:20 ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ~

ಏಟು

, ಜ್ಞಾನೋ 13:24 ~ ಕೊಡದ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಶತ್ರು

ಪ್ರಕ 13:3 ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ~ ಆಗಿತ್ತು

ಏದೆನ್‌

, ಆದಿ 2:8 ದೇವರು ~ಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಡಿ

ಏನು ಹೇಳಬಹುದು

, ಯೋಬ 31:34 ~ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ?

ಏನೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ

, ಗಲಾ 6:3 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ~ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ನೆನಸಿದ್ರೆ

ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳದೆ

, 1ಕೊರಿಂ 9:18 ~ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರೋದೇ ಆ ಬಹುಮಾನ

ಏರಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ

, ರೋಮ 12:3 ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮೇಲೆ ~

ಏರ್ಪಾಡು

, ಯಾಜ 18:23 ದೇವರ ~ಗೆ ವಿರುದ್ಧ

ಏಲಿ

, 1ಸಮು 1:3 ~ಯ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಪುರೋಹಿತರು

ಏಸಾವ

, ಆದಿ 25:34 ~ ತನಗಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನ ತಾತ್ಸಾರ

ಇಬ್ರಿ 12:16 ~ನ ತರ ಪವಿತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ

ಐಶಾರಾಮ

, ಲೂಕ 8:14 ~ದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಕಡೆ

ಒಂಟಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 18:1 ~ಯಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋನು

ಯೋಹಾ 16:32 ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ~ಯಲ್ಲ

ಒಂಟೆ

, ಮತ್ತಾ 19:24 ~ ಸೂಜಿಯ ತೂತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ

ಒಂದಾಗು

, ಎಫೆ 4:13 ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ~ಗೋ ತನಕ

ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ

, ಮತ್ತಾ 19:6 ದೇವರು ~

ಒಂದು ಮಾಡೋದು

, ಕೊಲೊ 3:14 ಎಲ್ರನ್ನೂ ~ ಈ ಪ್ರೀತಿನೇ

ಒಂದೇ ತರ

, 1ಕೊರಿಂ 1:10 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತು ~ ಇರಬೇಕು

ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ

, ಕೀರ್ತ 133:1 ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿ ~ ಇರೋದು!

ಫಿಲಿ 2:2 ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ, ~ ಇರಿ

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

, ಎಫೆ 4:3 ~ನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

ಎಫೆ 4:3 ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ~ಟ್ಟನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ

ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸೋಕೆ

, ಎಫೆ 1:10 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ~ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದನು

ಒಡಕು

, ರೋಮ 16:17 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ~ ತರೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋ

1ಕೊರಿಂ 1:10 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ~ ಇರಬಾರದು

ಒಡೆದ ಹೃದಯ

, ಕೀರ್ತ 34:18 ~ದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಹತ್ರಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 147:3 ~ದವರನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡ್ತಾನೆ

ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತೆ

, ಕೊಲೊ 3:21 ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ~

ಒಡೆಯ

, ಧರ್ಮೋ 10:17 ಯೆಹೋವ ~ರ ಒಡೆಯನು

ಮತ್ತಾ 22:44 ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ~ನಿಗೆ

ಒದೆ

, 2ಕೊರಿಂ 6:5 ತುಂಬ ~ ತಿಂದ್ವಿ, ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ವಿ

ಒಪ್ಕೊಂಡು

, ಜ್ಞಾನೋ 28:13 ~ ಮತ್ತೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ

1ಕೊರಿಂ 7:5 ಇಬ್ರೂ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಿ ~

ಒಪ್ಕೊಂಡೆ

, ಕೀರ್ತ 32:5 ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ~

ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ

, ಯಾಕೋ 5:16 ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ~

1ಯೋಹಾ 1:9 ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ~, ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ

ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ

, ಯೋಹಾ 8:37 ನಾನು ಕಲಿಸೋದನ್ನ ~ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

ಒಪ್ಪಂದ

, ಆದಿ 15:18 ಯೆಹೋವ ಅಬ್ರಾಮನ ಜೊತೆ ಒಂದು ~ ಮಾಡಿ

ಯೆರೆ 31:31 ಒಂದು ಹೊಸ ~ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ

ಲೂಕ 22:20 ಈ ರಕ್ತ ಹೊಸ ~ವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ

ಲೂಕ 22:29 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ~ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ

ಒಪ್ಪಿಸಿ

, ರೋಮ 6:13 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ~

ಒಪ್ಪಿಸು

, ಕೀರ್ತ 31:5 ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ~ದ್ದೀನಿ

ಲೂಕ 16:11 ನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ~ತ್ತಾರೆ?

1ಪೇತ್ರ 4:19 ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೈಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ~ಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿ

ಒಪ್ಪಿಸೋ ಹಾಗೆ

, 1ಕೊರಿಂ 2:4 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ

2ಕೊರಿಂ 5:11 ಜನ್ರಿಗೆ ~ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ

ಒಬ್ಬನೇ

, 1ಕೊರಿಂ 8:6 ~ ದೇವರು, ತಂದೆ, ~ ಪ್ರಭು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ

ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ

, ಯೋಹಾ 1:18 ~ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ

ಯೋಹಾ 3:16 ~ನನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು

ಒರಟಾಗಿ

, 1ತಿಮೊ 5:1 ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ~ ಮಾತಾಡಬೇಡ

ಒರಟಾದ

, ಜ್ಞಾನೋ 15:1 ~ ಮಾತು ಕೋಪ ಬರಿಸುತ್ತೆ

ಒಳಿತಿಗಾಗಿ

, ಯೆಶಾ 48:17 ನಿನ್ನ ~ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ನಾನೇ

ಒಳ್ಳೆಯವ

, ರೋಮ 5:7 ~ನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಸಾಯೋಕೆ

ಒಳ್ಳೇ

, ಜ್ಞಾನೋ 31:29 ತುಂಬ ಜನ ~ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ

2ತಿಮೊ 1:13 ~ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ

ತೀತ 2:1 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ~ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಸ್ತಿರು

ಒಳ್ಳೇತನ

, ಕೀರ್ತ 45:7 ~ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಕೆಟ್ಟತನ ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ

ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇ

, ಫಿಲಿ 3:1 ನಿಮ್ಮ ~ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ

ಒಳ್ಳೇದು

, ಆದಿ 3:5 ದೇವರ ತರ ~ ಕೆಟ್ಟದು

ಧರ್ಮೋ 10:13 ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇ ~ಗುತ್ತೆ

ಜ್ಞಾನೋ 3:27 ಅಗತ್ಯ ಇರುವವ್ರಿಗೆ ~ ಮಾಡದೇ

ರೋಮ 7:19 ~ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೂ

ಗಲಾ 6:10 ಎಲ್ರಿಗೂ ~ ಮಾಡೋಣ

1ಥೆಸ 5:21 ಯಾವುದು ~ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ

ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿ

, ಫಿಲಿ 1:27 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ~ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಓಟ

, ಪ್ರಸಂ 9:11 ವೇಗದ ~ಗಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ

2ತಿಮೊ 4:7 ನನ್ನ ~ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ

ಓಡಿ

, 1ಕೊರಿಂ 6:18 ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ~ಹೋಗಿ

1ಕೊರಿಂ 9:24 ಗೆಲ್ಲೋ ತರ ~

ಗಲಾ 5:7 ಚೆನ್ನಾಗಿ ~, ಯಾರು ತಡೆದ್ರು

ಓದಿಲ್ಲದ

, ಅಕಾ 4:13 ಯೋಹಾನ, ~ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ

ಓದು

, ಧರ್ಮೋ 17:19 ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದಿನಾಲೂ ~ಬೇಕು

ಓದ್ತಾ

, ಅಕಾ 8:30 ನೀನು ~ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ

ಔತಣ

, ಯೆಶಾ 25:6 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ~ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯದ ~

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತೆ

, ಯೆಶಾ 35:1 ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಹೂಗಳಿಂದ ~

ಕಂಬ

, ಆದಿ 19:26 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಉಪ್ಪಿನ ~ ಆದಳು

ಮಾರ್ಕ 15:25 ಆತನನ್ನ ~ಕ್ಕೆ ಜಡಿದ್ರು

ಲೂಕ 23:21 ಅವನನ್ನ ~ಕ್ಕೆ ಏರಿಸು!

ಗಲಾ 2:9 ಸಭೆಗೆ ~ಗಳ ತರ ಇದ್ದವರು

ಗಲಾ 3:13 ~ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರ ಮೇಲೂ ಶಾಪ ಇದೆ

1ತಿಮೊ 3:15 ಸತ್ಯದ ~, ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ

ಕಚ್ಚಿ

, ಗಲಾ 5:15 ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ~

ಕಟ್ಕೊಂಡು

, ಯೆಶಾ 65:21 ಮನೆಗಳನ್ನ ~ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ

ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ

, ಕೀರ್ತ 127:1 ಯೆಹೋವ ಮನೆ ~

ಕಟ್ಟಿ

, ಆದಿ 22:9 ತನ್ನ ಮಗ ಇಸಾಕನ ಕೈಕಾಲು ~

ಕಟ್ಟಿಗೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 26:20 ~ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುತ್ತೆ

ಕಟ್ಟು

, ಲೂಕ 17:28 ನೆಡುತ್ತಾ ಮನೆ ~ತ್ತಾ ಇದ್ರು

ಕಟ್ಟೋಕೆ

, ಯೆಶಾ 61:1 ಮುರಿದ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ~

ಕಟ್ತಾ

, 1ಕೊರಿಂ 3:10 ಹೇಗೆ ~ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ

ಕಡಿವಾಣ

, ಜ್ಞಾನೋ 16:32 ಕೋಪಕ್ಕೆ ~ ಹಾಕುವವನು ಬಲಶಾಲಿ

ಕಡುಗೆಂಪು

, ಯೆಶಾ 1:18 ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ~ ಆಗಿದ್ರೂ

ಕಣಿ

, ಧರ್ಮೋ 18:10 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ~ ಹೇಳೋರು ಇರಬಾರದು

ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ

, ಕೀರ್ತ 17:8 ~ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡು

ಜೆಕ 2:8 ನನ್ನ ~ ಮುಟ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ

, 2ಕೊರಿಂ 4:18 ~ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಿ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇಹ

, 1ಪೇತ್ರ 3:18 ~ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸೋ ತರ

ಕಣ್ಣಿಡಿ

, 2ಥೆಸ 3:14 ~, ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಕಣ್ಣೀರು

, 2ಅರ 20:5 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ~ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ

ಕೀರ್ತ 6:6 ~ರಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಒದ್ದೆ

ಕೀರ್ತ 6:6 ~ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಂಚ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ

ಕೀರ್ತ 90:10 ಆ ವರ್ಷಗಳೂ ~ರಿಂದಾನೇ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ

ಕೀರ್ತ 126:5 ~ ಸುರಿಸ್ತಾ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋರು

ಪ್ರಸಂ 4:1 ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ~ ನೋಡಿದೆ

ಅಕಾ 20:19 ~ರಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಪ್ರಭು ಸೇವೆ

ಅಕಾ 20:31 ~ ಸುರಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿದೆ

ಇಬ್ರಿ 5:7 ಕ್ರಿಸ್ತ ~ರಿಟ್ಟು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿದ

ಪ್ರಕ 21:4 ಅವ್ರ ~ರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ

ಕಣ್ಣು

, ಕೀರ್ತ 115:5 [ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ] ~ದ್ರೂ ನೋಡೋಕೆ

ಮತ್ತಾ 5:38 ಕಣ್ಣಿಗೆ ~, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು

ಮತ್ತಾ 6:22 ಒಂದೇ ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ~ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ

1ಕೊರಿಂ 12:21 ~ ಕೈಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 15:52 ~ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕ 3:18 ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊ. ಆಗ ~ ಕಾಣುತ್ತೆ

ಕತ್ತಲು

, ಯೆಶಾ 60:2 ~ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಲಿದೆ

ಯೋವೇ 2:31 ಸೂರ್ಯ ~ ಆಗ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 4:16 ~ಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು

ಯೋಹಾ 3:19 ಜನ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ~ನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು

ಎಫೆ 4:18 ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ~

ಕತ್ತಲೆ

, 1ಪೇತ್ರ 2:9 ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು

ಕತ್ತಿ

, 1ಸಮು 17:47 ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ~ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ಯೆಶಾ 2:4 ~ಗಳನ್ನ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಮತ್ತಾ 26:52 ~ ಹಿಡಿದವ್ರೆಲ್ಲ ~ಯಿಂದಾನೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ

ಎಫೆ 6:17 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯ ~ಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

ಇಬ್ರಿ 4:12 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ~ಗಿಂತ ಚೂಪಾಗಿದೆ

ಕತ್ತೆ

, ಅರ 22:28 ~ ಮಾತಾಡೊ ತರ ಯೆಹೋವ ಮಾಡಿದನು

ಜೆಕ 9:9 ನಿನ್ನ ರಾಜ ~ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕನಸು

, ಪ್ರಸಂ 5:3 ಚಿಂತೆ ಇರುವವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸೋ ~ ಬೀಳುತ್ತೆ

ಕನಿಕರ

, ವಿಮೋ 34:6 ಯೆಹೋವ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ~ ಇರೋ ದೇವರು

ಮತ್ತಾ 9:36 ಗುಂಪನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ~

ಮತ್ತಾ 20:34 ~ ಆಯ್ತು, ಯೇಸು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿ

ಕನ್ನಡಿ

, 1ಕೊರಿಂ 13:12 ಲೋಹದ ~ಯಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬುಮಬ್ಬಾಗಿ

2ಕೊರಿಂ 3:18 ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ~ ತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿ

ಯಾಕೋ 1:23 ~ಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ

ಕನ್ಯೆ

, ಮತ್ತಾ 25:1 ಹತ್ತು ~ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಹೋಲಿಸಬಹುದು

ಕಪಟ ಮಾತುಗಳು

, ಕೀರ್ತ 34:13 ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯಿಂದ ~ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಕಬ್ಬಿಣ

, ಜ್ಞಾನೋ 27:17 ~ವು ~ವನ್ನ ಹರಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಯೆಶಾ 60:17 ~ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ್ತಿನಿ

ದಾನಿ 2:43 ~ ಮೃದುವಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲ್ಲ

ಕಮ್ಮಿ

, ಯಾಕೋ 1:19 ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ~ ಮಾಡು

ಕರಡಿ

, 1ಸಮು 17:37 ಸಿಂಹದ ಮತ್ತು ~ಯ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ

ಯೆಶಾ 11:7 ಹಸು ಮತ್ತು ~ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಯುತ್ತೆ

ಕರು

, ವಿಮೋ 32:4 ಕೆತ್ತನೆಮಾಡಿ ಒಂದು ~ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ

ಯೆಶಾ 11:6 ~, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ

ಕರುಣಾಮಯಿ

, ಧರ್ಮೋ 4:31 ಯೆಹೋವ ~

ಕೀರ್ತ 78:38 ~, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿದ್ದ

ಯಾಕೋ 5:11 ಯೆಹೋವ ಕೋಮಲ ಮಮತೆ, ~

ಕರುಣೆ

, 1ಪೂರ್ವ 21:13 ಆತನ ~ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು

ನೆಹೆ 9:19 ~ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 28:13 ಒಪ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ~ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಯೆಶಾ 26:10 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ~ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ

ಯೆಶಾ 55:7 ಯೆಹೋವನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ್ರೆ ~

ಮತ್ತಾ 5:7 ~ ತೋರಿಸುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ

ಮತ್ತಾ 9:13 ನನಗೆ ಬಲಿ ಬೇಡ, ಜನ್ರಿಗೆ ~ ತೋರಿಸಿ

ಲೂಕ 6:36 ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತರ ~ ತೋರಿಸಿ

2ಕೊರಿಂ 1:3 ಕೋಮಲ ~ ತೋರಿಸೋ ತಂದೆ

1ಯೋಹಾ 3:17 ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ~ ತೋರಿಸಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ

ಕರೆ

, ಮತ್ತಾ 22:14 ~ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಆದ್ರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ

ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ

, ಎಫೆ 4:1 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಕರೆಯದೆ

, ಯೋಹಾ 6:44 ಅಪ್ಪ ~ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ

ಕರ್ತವ್ಯ

, ಪ್ರಸಂ 12:13 ಇದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ~

ಕಲಬೆರಕೆ

, 2ಕೊರಿಂ 4:2 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ~ ಮಾಡದೆ

ಕಲಿ

, ಯೆಶಾ 54:13 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ~ತಾರೆ

ಅಕಾ 17:11 ~ಯೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು

ರೋಮ 15:4 ನಾವು ~ಬೇಕಂತ ಬರೆದ್ರು

ಇಬ್ರಿ 5:8 ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿ, ಆಜ್ಞೆ ~ತ್ಕೊಂಡ

ಕಲಿತಾ

, 2ತಿಮೊ 3:7 ~ನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ

ಕಲಿತು

, ಫಿಲಿ 4:9 ~, ನೋಡಿದ ವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ

ಕಲಿಸು

, ಎಜ್ರ 7:10 ~ಸಬೇಕಂತ ಎಜ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದ

ಕೀರ್ತ 143:10 ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ~

ಜ್ಞಾನೋ 9:9 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ~, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

ಯೆಶಾ 48:17 ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ~ವವನು ನಾನೇ

ಯೆರೆ 31:34 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ~ಸಲ್ಲ

ಮತ್ತಾ 7:28 ~ವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು

ಮತ್ತಾ 7:29 ದೇವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕವನ ತರ ~ತ್ತಿದ್ದ

ಮತ್ತಾ 15:9 ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮಾತಂತ ~ಸ್ತಾರೆ

ಮತ್ತಾ 28:20 ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋಕೆ ~

ಯೋಹಾ 7:16 ಏನು ~ಸ್ತಿನೋ ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ

ರೋಮ 2:21 ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ~ವ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ?

ಕಲಿಸ್ತೀನಿ

, ಕೀರ್ತ 32:8 ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ~

ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ

, ಇಬ್ರಿ 3:13 ಹೃದಯ ಪಾಪಕ್ಕಿರೋ ಮೋಸದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ~

ಕಲ್ಲಿನ

, ಮತ್ತಾ 13:15 ಜನ್ರ ಹೃದಯ ~ ತರ

ಕಲ್ಲು

, ದಾನಿ 2:34 ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸದ ಒಂದು ~

ಮತ್ತಾ 21:42 ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ~ ಮುಖ್ಯವಾದ

ಮಾರ್ಕ 3:5 ಹೃದಯ ~ ತರ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದುಃಖ

ಕಲ್ಲುಗಳು

, ಲೂಕ 19:40 ಇವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ~ ಕೂಗುತ್ತೆ

ಕವಿ

, ಅಕಾ 17:28 ಕೆಲವು ~ಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ

ಕಷ್ಟ

, 2ಸಮು 22:7 ~ದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕರೆದೆ

ಯೋಬ 36:15 ~ದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 46:1 ~ ಬಂದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಸಹಾಯ

ಕೀರ್ತ 119:50 ~ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನ್ನನ್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತೆ

ಕೀರ್ತ 119:71 ~ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು

ಜ್ಞಾನೋ 3:25 ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ~ ಬಂದ್ರೂ ನೀನು ಹೆದರಲ್ಲ

ಯೆಶಾ 38:14 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ~ದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಸರೆಯಾಗು

ಲೂಕ 8:13 ~ ಬಂದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ

ಲೂಕ 22:28 ನನ್ನ ~ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ

ಅಕಾ 14:22 ~ ಎದುರಿಸಿ ದೇವ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸೇರಬೇಕು

ರೋಮ 5:3 ~ದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ

ರೋಮ 8:17 ವಾರುಸುದಾರರು. ಆದ್ರೆ ~ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು

ರೋಮ 12:12 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡಿ. ~ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ

1ಕೊರಿಂ 7:28 ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ~ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೆ

2ಕೊರಿಂ 1:8 ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದ ~

2ಕೊರಿಂ 4:17 ~ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕಷ್ಟೇ

ಫಿಲಿ 1:29 ಆತನಿಗಾಗಿ ~ ಅನುಭವಿಸೋ ಸದವಕಾಶ

ಇಬ್ರಿ 6:11 ~ಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು

ಯಾಕೋ 1:2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ~ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿಪಡಿ

ಯಾಕೋ 1:12 ~ಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುಷಿ

1ಪೇತ್ರ 3:14 ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ~ ಬಂದ್ರೂ ಖುಷಿಪಡಿ

1ಪೇತ್ರ 4:18 ನೀತಿವಂತನೇ ತುಂಬ ~ಪಡುವಾಗ

1ಯೋಹಾ 5:3 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ~ ಅಲ್ಲ

ಕಷ್ಟಗಳು

, ರೋಮ 8:18 ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ~ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ

ಇಬ್ರಿ 2:10 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ~ ಅನುಭವಿಸೋ ಹಾಗೆ

1ಪೇತ್ರ 5:9 ಸಹೋದರರು ಇಂಥ ~ಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕಷ್ಟಪಡು

, 1ಕೊರಿಂ 12:26 ಒಂದು ಅಂಗ ~ಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ~ತ್ತೆ

ಕಷ್ಟಸಂಕಟ

, ಕೀರ್ತ 34:19 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ನೂರಾರು ~ಗಳು

2ಥೆಸ 1:4 ಎಷ್ಟೇ ~ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು

ಕಸ

, 1ಕೊರಿಂ 4:13 ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ~ದ ತರ

ಫಿಲಿ 3:8 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ~ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ

ಕಳವಳ

, ಯೆಶಾ 41:10 ~ಪಡಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು

ಕಳಿಸು

, ಯೆಶಾ 6:8 ನಾನಿದ್ದೀನಿ! ನನ್ನನ್ನ ~!

ಕಳೆದು

, ಕೀರ್ತ 119:176 ~ ಹೋಗಿರೋ ಕುರಿ ತರ

ಯೆಹೆ 34:4 ~ ಹೋದಾಗ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ

ಲೂಕ 15:24 ~ಹೋದ ಮಗ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ

ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ

, ಕೀರ್ತ 119:176 ನಾನು ~ ಕುರಿ ತರ ಇದ್ದೀನಿ

ಕಳ್ಳ

, ಜ್ಞಾನೋ 6:30 ~ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸೋಕೆ ಆಹಾರ ಕದ್ರೆ

ಜ್ಞಾನೋ 29:24 ~ನ ಜೊತೆಗಾರ ತನ್ನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 24:43 ~ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ

1ಥೆಸ 5:2 ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ~ ಬರೋ ತರ

ಕಳ್ಳತನ

, ವಿಮೋ 20:15 ~ ಮಾಡಬಾರದು

ಜ್ಞಾನೋ 30:9 ~ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹೆಸ್ರು ಕೆಡಿಸಬಹುದು

ಎಫೆ 4:28 ಕಳ್ಳ ಇನ್ಮುಂದೆ ~ ಮಾಡದೆ

ಕಳ್ಳರು

, ಮತ್ತಾ 6:20 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ~ ಕನ್ನಹಾಕಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 6:10 ~ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ

, ಯೆಹೆ 34:25 ಕ್ರೂರ ~ಗಳನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ.

ದಾನಿ 7:3 ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ~ಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂತು

ಕಾಣದ

, ರೋಮ 1:20 ~ ಗುಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ

ಇಬ್ರಿ 11:27 ಕಣ್ಣಿಗೆ ~ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕಾಣಿಕೆ

, ಧರ್ಮೋ 16:16 ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ~ ಇಲ್ಲದೆ

1ಪೂರ್ವ 29:9 ~ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಜನ್ರು ಖುಷಿಪಟ್ರು

2ಪೂರ್ವ 31:10 ~ಗಳನ್ನ ತರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು

ಕಾದಿರು

, ಕೀರ್ತ 37:7 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ~ತ್ತೀನಿ

ಮೀಕ 7:7 ದೇವರಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ~ತ್ತೀನಿ

ರೋಮ 8:25 ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ~

ಕಾನಾ

, ಯೋಹಾ 2:1 ಗಲಿಲಾಯದ ~ದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಊಟ

ಕಾನೂನುಬದ್ಧ

, ಫಿಲಿ 1:7 ಸಾರೋಕೆ ~ ಹಕ್ಕು

ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು

, ಫಿಲಿ 1:7 ~ ಪಡಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಹಾಯ

ಕಾಪಾಡು

, 2ಪೇತ್ರ 2:9 ಹೇಗೆ ~ಬೇಕು ಅಂತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು

ಕಾಪಾಡ್ಕೊ

, ಜ್ಞಾನೋ 4:23 ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ~ ಯಾಕಂದ್ರೆ

ಕಾಮದಾಸೆ

, ರೋಮ 1:26 ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ~

ಕೊಲೊ 3:5 ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲದ ~

1ಥೆಸ 4:5 ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದ, ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲದ ~ ಇರಬಾರದು

ಕಾಮಾತುರ

, ರೋಮ 1:27 ಗಂಡಸ್ರೂ ಗಂಡಸ್ರ ಜೊತೆ ~ಪಟ್ಟು

ರೋಮ 1:27 ಗಂಡಸ್ರ ಜೊತೆನೇ ~ಪಟ್ಟು ಅಶ್ಲೀಲ

ಕಾಯಿನ

, 1ಯೋಹಾ 3:12 ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ~ನ ತರ

ಕಾಯ್ತಿದ್ರು

, ಲೂಕ 3:15 ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ~

ಕಾರಣ

, 1ಸಮು 22:22 ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ~

ಪ್ರಸಂ 7:25 ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹಿಂದಿರೋ ~ದ ಬಗ್ಗೆ

ರೋಮ 13:5 ~ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು

ಕಾಲ

, ದಾನಿ 2:21 ಆತನು ಸಮಯಗಳನ್ನ, ~ಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸ್ತಾನೆ

ದಾನಿ 7:25 ಒಂದು ~, ಎರಡು ~, ಅರ್ಧ ~

1ಥೆಸ 5:1 ಈ ವಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ~ದಲ್ಲಿ ನಡಿಯುತ್ತೆ

ಕಾಲು

, ಯೆಶಾ 52:7 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ತರುವವನ ~ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ

ಯೋಹಾ 13:5 ಶಿಷ್ಯರ ~ ತೊಳೆದು

ರೋಮ 16:20 ಸೈತಾನನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ~ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಡ್ತಾನೆ

ಕಾಲೇಬ

, ಅರ 13:30 ~ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನ್ರನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಡೋಕೆ

ಅರ 14:24 ~ ಅವರ ತರ ಅಲ್ಲ

ಕಾವಲು ಗೋಪುರ

, ಯೆಶಾ 21:8 ~ದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ತಿನಿ

ಕಾಳಜಿ

, ಕೀರ್ತ 41:1 ಬಡವನಿಗೆ ~ ತೋರಿಸೋನು ಭಾಗ್ಯವಂತ

ನಹೂ 1:7 ಆಶ್ರಯಿಸೋ ಜನ್ರ ~ವಹಿಸ್ತಾನೆ

1ಪೇತ್ರ 5:7 ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ~ ಇದೆ

ಕಿಟಕಿ

, ಅಕಾ 20:9 ಯೂತಿಖ ~ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದ

ಕಿತ್ಕೊಂಡು

, ಮತ್ತಾ 21:43 ~ ಬೇರೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ

ಕಿರಣ

, ಜ್ಞಾನೋ 4:18 ನೀತಿವಂತನ ದಾರಿ ~ಗಳ ತರ

ಕಿರಿಕಿರಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 21:19 ~ ಮಾಡೋ ಜಗಳಗಂಟಿ ಹೆಂಡತಿ

ಎಫೆ 6:4 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಕಿರಿಚಾಟ

, ಎಫೆ 4:31 ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ~ ಮತ್ತು

ಕಿರೀಟ

, ಜ್ಞಾನೋ 12:4 ಸಮರ್ಥ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ~ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ

ಮತ್ತಾ 27:29 ಮುಳ್ಳಿನ ~ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ರು

1ಕೊರಿಂ 9:25 ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹಾಳಾಗೋ ~ ಪಡಿಯೋಕೆ

ಕಿವುಡ

, ಯಾಜ 19:14 ~ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಬಾರದು

ಯೆಶಾ 35:5 ~ನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ

ಮಾರ್ಕ 7:37 ~ರನ್ನೂ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ

ಕೀಳು

, ಕೀರ್ತ 119:141 ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ~ ಆದ್ರೂ

1ಕೊರಿಂ 1:28 ದೇವರು ~ಳಾದ ಜನ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು

ಕುಂಟ

, ಯೆಶಾ 35:6 ~ ಜಿಂಕೆ ತರ ಜಿಗಿತಾನೆ

ಮಲಾ 1:8 ~ ಅಥವಾ ರೋಗ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ

ಕುಂದುಕೊರತೆ

, ಕೀರ್ತ 19:7 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ~ ಇಲ್ಲ

ಕುಂಬಾರ

, ಯೆಶಾ 64:8 ನಾವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ನೀನು ~

ರೋಮ 9:21 ~ನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ

ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದೆ

, ಫಿಲಿ 2:26 ಅವನ ಮನಸ್ಸು ~

ಕುಟುಂಬ

, ಎಫೆ 2:19 ನೀವು ದೇವರ ~ದವರೂ ಆಗಿದ್ದೀರ

ಎಫೆ 3:15 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ~ ಆ ತಂದೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆ

ಕುಡಿ

, ಯೆಶಾ 11:1 ಇಷಯನ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ~ಯೊಂದು ಒಡೆಯುತ್ತೆ

ಕುಡಿಬೇಡಿ

, ಎಫೆ 5:18 ಅಮಲೇರೋ ತನಕ ಮದ್ಯ ~

ಕುಡುಕ

, ಜ್ಞಾನೋ 23:21 ~ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ

1ಕೊರಿಂ 5:11 ~ನ ಜೊತೆ ಸೇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಕುಡುಕರು

, 1ಕೊರಿಂ 6:10 ~ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಕುಣಿತಾ

, ನ್ಯಾಯ 11:34 ಮಗಳು ~ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು

ಕುದುರೆ

, ಪ್ರಕ 6:2 ಒಂದು ಬಿಳಿ ~ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವ

ಪ್ರಕ 19:11 ಒಂದು ಬಿಳಿ ~ ಕಾಣಿಸ್ತು

ಕುಮ್ಮಕ್ಕು

, ಮತ್ತಾ 13:41 ಪಾಪ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ~ ಕೊಡುವವ್ರನ್ನ

ಕುರಿ

, ಯೆಶಾ 53:7 ಬಲಿಯ ~ಮರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತರ

ಯೆಹೆ 34:12 ನಾನು ನನ್ನ ~ಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ

ಮತ್ತಾ 25:33 ~ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ

ಯೋಹಾ 21:16 ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ~ಗಳಿಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿರು

ಕುರಿಮರಿ

, 2ಸಮು 12:3 ಒಂದು ~ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಯೋಹಾ 1:29 ದೇವರ ~ ಲೋಕದ ಪಾಪ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ

ಕುರಿಮರಿಗಳು

, ಯೆಶಾ 40:11 ಎಲ್ಲ ~ನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ

ಯೋಹಾ 21:15 ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? ~ನ್ನ ಮೇಯಿಸು

ಕುರುಡ

, ಯಾಜ 19:14 ~ ಎಡವಿ ಬೀಳೋ ತರ

ಯೆಶಾ 35:5 ~ನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 15:14 ~ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸಿದ್ರೆ

ಕುರುಡು

, ಆದಿ 19:11 ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ~ ಮಾಡಿದ್ರು

2ಕೊರಿಂ 4:4 ಈ ಲೋಕದ ದೇವರು ~ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

ಕುರುಬ

, ಕೀರ್ತ 23:1 ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ~

ಯೆಶಾ 40:11 ~ನ ತರ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ

ಯೆಹೆ 34:2 ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ~ರು

ಯೆಹೆ 37:24 ದಾವೀದ ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ~ನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ

ಜೆಕ 13:7 ~ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕುರಿಗಳು

ಮತ್ತಾ 9:36 ಅವರು ~ನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ತರ ಇದ್ರು

ಯೋಹಾ 10:11 ಒಳ್ಳೇ ~ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ

ಯೋಹಾ 10:14 ನಾನು ಒಳ್ಳೇ ~ ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೊತ್ತು

ಯೋಹಾ 10:16 ಒಂದೇ ಹಿಂಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ~ ಇರ್ತಾನೆ

ಎಫೆ 4:11 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ರನ್ನ ~ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಾಗಿ

1ಪೇತ್ರ 2:25 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋ ~

1ಪೇತ್ರ 5:2 ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ~ರಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಕುಲ

, ಆದಿ 49:28 ಇವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ 12 ~

ಕುಲುಮೆ

, ದಾನಿ 3:17 ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯೋ ~ಯಿಂದ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಿಸೋ ದೇವರಿಗಿದೆ

ಕುಷ್ಠ

, ಅರ 12:10 ಮಿರ್ಯಾಮಗೆ ~ರೋಗ ಬಂತು

ಲೂಕ 5:12 ಮೈಯೆಲ್ಲ ~ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕುಷ್ಠರೋಗಿ

, ಯಾಜ 13:45 ~ ನಾನು ಅಶುದ್ಧ, ನಾನು ಅಶುದ್ಧ

ಕೂಡು

, ಧರ್ಮೋ 27:22 ಅಕ್ಕತಂಗಿಯನ್ನ ~ವವನಿಗೆ

ಕೂತ್ಕೊ

, ಕೀರ್ತ 110:1 ಮಾಡೋ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ~

ಕೂದಲಿದೆ

, ಮತ್ತಾ 10:30 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ~ ಅಂತಾನೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು

ಕೃತಜ್ಞತೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 29:21 ತಲೆಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ~ ತೋರಿಸಲ್ಲ

ಅಕಾ 28:15 ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಪೌಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ~ ಹೇಳಿದ

ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ

, 2ಕೊರಿಂ 6:2 ಆತನ ವಿಶೇಷವಾದ ~ ಇದೇ

ಕೆಂಡ ಕಾರಬೇಡಿ

, ಕೊಲೊ 3:19 ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ~

ಕೆಂಪು

, ಆದಿ 25:30 ~ ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು

ಕೆಟ್ಟ

, ಆದಿ 3:5 ದೇವರ ತರ ಆಗಿ ಯಾವುದು ~ದು

ಯೆಶಾ 5:20 ~ದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಂತ, ಹೇಳುವವರ ಗತಿ

ರೋಮ 1:24 ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ~ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ

ರೋಮ 7:19 ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ~ದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ

ಎಫೆ 4:29 ~ ಮಾತು ಬರಬಾರದು

ಕೊಲೊ 3:8 ಬಾಯಲ್ಲಿ ~ ಮಾತು ಬರಬಾರದು

ತೀತ 2:8 ~ದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ

ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ

, 1ಪೇತ್ರ 1:14 ಮುಂಚಿನ ತರ ~ಗಳ ಹಿಂದೆ

ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ

, 1ಥೆಸ 5:22 ಯಾವುದೇ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ

, ಮತ್ತಾ 7:23 ~ ಮಾಡುವವರೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ

ಕೆಟ್ಟತನ

, ಮತ್ತಾ 24:12 ~ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ್ರ ಪ್ರೀತಿ

2ಥೆಸ 2:7 ಶುರು ಆಗಿರೋ ಪಾಪಿಯ ~ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ

ಕೆಟ್ಟದು

, ರೋಮ 12:17 ~ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೂ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತ

, ಮತ್ತಾ 8:28 ~ರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು

ಅಕಾ 16:16 ~ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಳು

1ಕೊರಿಂ 10:20 ಬೇರೆ ಜನ ~ರಿಗೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ

1ಕೊರಿಂ 10:21 ~ರ ಮೇಜಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ

ಎಫೆ 6:12 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ~ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ

ಯಾಕೋ 2:19 ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ~ರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ

ಕೆಟ್ಟವರು

, ಕೀರ್ತ 37:9 ~ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ

ಕೀರ್ತ 37:10 ~ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ

ಜ್ಞಾನೋ 15:8 ~ರ ಬಲಿಯನ್ನ ಯೆಹೋವ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 15:29 ಯೆಹೋವ ~ರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 29:2 ~ ಆಳುವಾಗ ಜನ ನರಳ್ತಾರೆ

ಯೆಶಾ 26:10 ~ರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ನೀತಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ

ಯೆಶಾ 57:21 ~ರಿಗೆ ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ

ಕೆಡವಿ

, 2ಕೊರಿಂ 10:4 ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ~ಹಾಕೋ

ಕೆಣಕಿ

, 1ಸಮು 17:26 ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ~ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕೆನ್ನೆ

, ಮತ್ತಾ 5:39 ಬಲ~ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಡ~ನೂ ತೋರಿಸು

ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿ

, ಯೋಹಾ 19:3 ಗೇಲಿಮಾಡ್ತಾ ~ತಾ ಇದ್ರು

ಕೆರೂಬಿ

, ಆದಿ 3:24 ಕಾಯೋಕೆ ಏದೆನ್‌ ತೋಟದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ~ಯರನ್ನ

ಯೆಹೆ 28:14 ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ~ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ

ಕೆರೆ

, ಪ್ರಕ 19:20 ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕಿಯ ~ಗೆ ಹಾಕಿದ

ಕೆಲಸ

, ನೆಹೆ 4:6 ಜನ್ರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ~ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು

ಕೀರ್ತ 104:24 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ~ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾನೇ ಇಲ್ಲ!

ಪ್ರಸಂ 2:24 ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ~ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ

ಲೂಕ 10:40 ಮಾರ್ಥ ~ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಳು

ಯೋಹಾ 5:17 ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ~ಮಾಡ್ತಾ

ಯೋಹಾ 14:12 ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ~ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಯೋಹಾ 15:8 ಒಳ್ಳೇ ~ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ

ಅಕಾ 20:24 ~ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದೆ ನನ್ನ ಗುರಿ

ಅಕಾ 20:24~ವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದೆ ನನ್ನ ಗುರಿ

ರೋಮ 12:4 ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೇ ~ ಮಾಡಲ್ಲ

ಎಫೆ 4:16 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ ಅದ್ರ ~ವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ

2ಥೆಸ 3:10 ~ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ಊಟನೂ ಮಾಡಬಾರದು

ಇಬ್ರಿ 9:14 ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧ, ವ್ಯರ್ಥ ~ ಮಾಡಲ್ಲ

1ಪೇತ್ರ 1:13 ~ ಮಾಡೋಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ

, ಲೂಕ 17:10 ನಾವು ~ ಆಳುಗಳು

ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾನೇ

, ಮತ್ತಾ 7:20 ಅವರು ಮಾಡೋ ~ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ

ಕೆಲಸಗಾರ

, ಜ್ಞಾನೋ 8:30 ನಿಪುಣ ~ನ ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ

ಲೂಕ 10:7 ~ನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು

ಕೇಫ

, 1ಕೊರಿಂ 15:5 ಆತನು ~ನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 12 ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ

ಗಲಾ 2:11 ~ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ

ಕೇಳಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 1:5 ಬುದ್ಧಿವಂತ ~ ಕಲಿತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 17:5 ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ, ಇವನ ಮಾತು ~

ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ

, ಯೋಬ 23:12 ~ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀನಿ

ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು

, ರೋಮ 10:14 ಸಾರದಿದ್ರೆ ಅವರು ~ ಹೇಗೆ?

ಕೇಳು

, ಧರ್ಮೋ 10:12 ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ~ತ್ತಿದ್ದಾನೆ?

ಕೀರ್ತ 2:8 ನನ್ನ ~, ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ

ಯೆಹೆ 2:7 ~ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು

ಮತ್ತಾ 6:8 ನೀವು ~ವ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು

ಮತ್ತಾ 7:7 ~ತ್ತಾ ಇರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ

ಯೋಹಾ 14:13 ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಏನೇ ~ಳಿದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ

ಅಕಾ 4:19 ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ~

ಎಫೆ 3:20 ನಾವು ~ವುದಕ್ಕಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

ಯಾಕೋ 1:19 ~ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ

1ಯೋಹಾ 5:14 ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇ ~ಳಿದ್ರೂ

ಕೈ

, ವಿಮೋ 31:18 ದೇವರ ~ಯಿಂದಾನೇ ಆ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು

ಕೀರ್ತ 145:16 ನಿನ್ನ ~ತೆಗೆದು ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೀಯ

ಯೆಶಾ 35:3 ಬಲಹೀನವಾಗಿರೋ ~ಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ

ಯೆಶಾ 41:10 ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಲ~ಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ

ಜೆಕ 14:13 ಸಂಗಡಿಗನ ~ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 6:3 ಬಲ~ ಮಾಡೋದು ಎಡ~ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು

ಕೈಕೆಳಗಿರಲಿ

, ಆದಿ 1:28 ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ~

ಕೈಬಿಟ್ರೂ

, ಕೀರ್ತ 27:10 ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮ ~

ಕೈಬಿಡಲ್ಲ

, ಧರ್ಮೋ 31:8 ನಿನ್ನ ~, ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲ್ಲ

1ಸಮು 12:22 ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರ ~

ಕೀರ್ತ 37:28 ಯೆಹೋವ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ~

ಯೋಹಾ 8:29 ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ~

ಇಬ್ರಿ 13:5 ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲ್ಲ ~

ಕೈಮೀರಿ

, 2ಪೂರ್ವ 36:16 ಸನ್ನಿವೇಶ ~ ಹೋಗೋ ತನಕ ಹೀಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು

ಕೊಂದವನು

, ಅರ 35:6 ~ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ

ಕೊಂಬು

, ದಾನಿ 7:7 ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹತ್ತು ~ ಇತ್ತು

ದಾನಿ 8:8 ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡ ~ ಮುರಿದುಹೋಯ್ತು

ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು

, 1ಯೋಹಾ 2:16 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಜಂಬ ~

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು

, 1ಅರ 8:56 ~ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ

ಕೀರ್ತ 15:4 ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ~ ತಪ್ಪಲ್ಲ

2ಕೊರಿಂ 1:20 ~ಗಳು ಆತನ ಮೂಲಕ ಹೌದು

ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯ

, ಹಬ 2:3 ಆ ದರ್ಶನ ~ಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ

ಲೂಕ 21:24 ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ~ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ

ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ

, 1ಕೊರಿಂ 7:3 ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ~ ಕೊಡಲಿ

ಕೊಡಿ

, ಮತ್ತಾ 22:21 ರಾಜಂದು ರಾಜನಿಗೆ ~, ದೇವರದ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ~

ಲೂಕ 6:35 ವಾಪಸ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಸದೆ ~

ಕೊಡೋಕಾಗುತ್ತೆ

, ಮತ್ತಾ 16:26 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತಾನೇ ~

ಕೊಡ್ತೀನಿ

, 2ಕೊರಿಂ 12:15 ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಯಿಂದ ~

ಕೊನೆ

, ಯೆಹೆ 21:27 ~ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ~ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ~ ಮಾಡ್ತೀನಿ

ಕೊನೇ

, ಯೆಶಾ 2:2 ~ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಕೊನೇ ತನಕ

, ಯೋಹಾ 13:1 ಯೇಸು ~ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೇ

ಕೊನೇ ದಿನಗಳು

, 2ತಿಮೊ 3:1 ~ಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ

ಕೊಯ್ತಾನೆ

, ಗಲಾ 6:7 ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ~

ಕೊಯ್ತಾರೆ

, ಹೋಶೇ 8:7 ಗಾಳಿ ಬಿತ್ತು, ಬಿರುಗಾಳಿ ~

2ಕೊರಿಂ 9:6 ಜಿಪುಣತನದಿಂದ ಬಿತ್ತುವವರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ~

ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ

, ಪ್ರಸಂ 11:4 ಮೋಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ~

ಕೊಯ್ಲು

, ಮತ್ತಾ 9:37 ~ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಲಸದವರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಕೊರ್ನೇಲ್ಯ

, ಅಕಾ 10:24 ~ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕರೆದ

ಕೊಲೆ

, ವಿಮೋ 20:13 ~ ಮಾಡಬಾರದು

ಕೊಲೆಗಾರ

, ಯೋಹಾ 8:44 ಮೊದಲಿನಿಂದಾನೇ ಅವನೊಬ್ಬ ~

ಕೊಳಿಯಲ್ಲ

, 1ಕೊರಿಂ 15:42 ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡ ದೇಹ ~

ಕೊಳೆ

, 2ಕೊರಿಂ 7:1 ~ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ

ಕೊಳ್ಳೆ

, ಯೆರೆ 39:18 ನಿನ್ನ ಜೀವ ~ಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಕೋಟಿ

, ಪ್ರಕ 5:11 ದೇವದೂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ~ಗಳಲ್ಲಿ

ಕೋಟೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 18:10 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರು ಬಲವಾದ ~

ಲೂಕ 13:4 ಸಿಲೋವದಲ್ಲಿ ~ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತ 18 ಜನ

2ಕೊರಿಂ 10:4 ~ಗಳ ತರ ಇರೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೆಡವಿ

ಕೋಣೆ

, ಯೆಶಾ 26:20 ಒಳಗಿನ ~ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು

ಕೋಪ

, ಕೀರ್ತ 37:8 ~ವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಕ್ರೋಧವನ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು

ಕೀರ್ತ 103:8 ಯೆಹೋವ ಬೇಗ ~ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ,

ಜ್ಞಾನೋ 16:32 ~ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋನು ಶೂರ

ಎಫೆ 4:26 ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ತನಕ ~

ಕೊಲೊ 3:8 ~, ಬೈಗುಳಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಬಾರದು.

ಕೊಲೊ 3:21 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ~ ಬರೋ ಹಾಗೆ

ಕೋಪಿಷ್ಠ

, ಜ್ಞಾನೋ 19:19 ~ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

ಕೋಮಲ

, 1ಥೆಸ 2:7 ಅಮ್ಮ ತರ ~ವಾಗಿ

1ಥೆಸ 2:7 ಅಮ್ಮ ~ವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ

ಯಾಕೋ 5:11 ಯೆಹೋವ ~ ಮಮತೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ

ಕೋಮಲ ಮಮತೆ

, ಕೊಲೊ 3:12 ~ಯನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಕೋರಹ

, ಅರ 26:11 ~ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ

ಯೂದ 11 ~ ಎದುರು ಮಾತು

ಕೋರಿಕೆ

, ಕೀರ್ತ 20:5 ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ~ ಈಡೇರಿಸಲಿ

ಕೋರೆಷ

, ಎಜ್ರ 6:3 ~, ಆಲಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು

ಯೆಶಾ 45:1 ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ~ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ

ಕೋಲು

, ಪ್ರಕ 12:5 ಕಬ್ಬಿಣದ ~ಲಿಂದ ಕುರುಬನ

ಕೋಳಿ

, ಮತ್ತಾ 23:37 ~ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ

ಮತ್ತಾ 26:34 ~ ಕೂಗೋ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಯ

ಕೌಶಲ

, ವಿಮೋ 35:35 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ~ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಕ್ರಿಸ್ತ

, ಮತ್ತಾ 16:16 ನೀನು ~, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಗ

ಲೂಕ 24:26 ~ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೇ?

ಯೋಹಾ 17:3 ನೀನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ~ನನ್ನ

ಅಕಾ 18:28 ಯೇಸುನೇ ~ ಅಂತ ವಚನಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ

1ಕೊರಿಂ 11:3 ~ನಿಗೆ ದೇವರು ಯಜಮಾನ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶತ್ರು

, 1ಯೋಹಾ 2:18 ಈಗ್ಲೇ ತುಂಬ ~ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

ಕ್ರೂರಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 11:17 ~ ತನ್ನ ಮೇಲೆನೇ ತೊಂದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 12:10 ಕೆಟ್ಟವನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ~ವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ

ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ

, 2ಕೊರಿಂ 6:14 ~ದವ್ರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಆಗಬೇಡಿ

ಕ್ರೈಸ್ತರು

, ಅಕಾ 11:26 ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ~ ಅಂತ ಮೊದಮೊದಲು ಕರೆದಿದ್ದು

ಕ್ಷಣ

, ಕೀರ್ತ 30:5 ಆತನ ಕೋಪ ~ಮಾತ್ರ

ಕ್ಷಮಿಸಿದ

, ಕೊಲೊ 3:13 ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದಾರವಾಗಿ ~ ತರಾನೇ

ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು

, ಕೀರ್ತ 25:11 ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ, ಅದನ್ನ ~

ಕ್ಷಮಿಸು

, ಮತ್ತಾ 6:14 ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪನ್ನ ~ದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ

ಮತ್ತಾ 18:21 ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ~ಬೇಕು

ಕ್ಷಮಿಸುವವನು

, ಜ್ಞಾನೋ 17:9 ತಪ್ಪನ್ನ ~ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಂತ ಆಸೆಪಡ್ತಾನೆ

ಕ್ಷಮಿಸೋ

, ನೆಹೆ 9:17 ನೀನು ~ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿರೋ ದೇವರು

ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ

, ಕೀರ್ತ 103:3 ಆತನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ~

ಯೆಶಾ 55:7 ಆತನು ಉದಾರವಾಗಿ ~

ಕ್ಷಮೆ

, ಮತ್ತಾ 26:28 ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ತುಂಬ ಜನ್ರ ಪಾಪಗಳ ~ಗಾಗಿ ಸುರಿಸ್ತೀನಿ

ಖಜಾನೆ

, ಲೂಕ 6:45 ಹೃದಯದ ಒಳ್ಳೇ ~ಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷ್ಯ

ಖಾತ್ರಿ

, 2ಕೊರಿಂ 1:22 ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ~ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಎಫೆ 1:14 ಸಿಗೋ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಟ ~

ಖುಷಿ

, 1ಪೂರ್ವ 28:9 ಖುಷಿ ~ಯಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡು

1ಪೂರ್ವ 29:9 ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ~ಪಟ್ರು

ಯೋಬ 38:7 ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ~ಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಗ

ಕೀರ್ತ 1:2 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ~ಪಡ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 32:1 ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಕ್ಕವನು ~ಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ

ಕೀರ್ತ 149:4 ಯೆಹೋವ ಜನ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ~ಪಡ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 8:30 ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ~ಪಡ್ತಿದ್ದ

ಜ್ಞಾನೋ 10:23 ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಒಂಥರಾ ~

ಜ್ಞಾನೋ 27:11 ಮಗನೇ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ~ಪಡಿಸು

ಮತ್ತಾ 5:3 ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕನ್ನುವವರು ~ಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ

ಲೂಕ 3:22 ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ~ ತರುತ್ತೆ

ಲೂಕ 8:13 ಸಂದೇಶ ~ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ

ಅಕಾ 28:15 ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪೌಲನಿಗೆ ~ ಆಯ್ತು

ರೋಮ 5:3 ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ~ಪಡೋಣ

ರೋಮ 12:12 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ~ಪಡಿ

ರೋಮ 12:15 ~ ಇರುವವ್ರ ಜೊತೆ ~, ಅಳುವವ್ರ ಜೊತೆ ಅಳು

ರೋಮ 15:1 ~ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರದು

ರೋಮ 15:3 ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ~ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ

2ಕೊರಿಂ 9:7 ~ಯಿಂದ ಕೊಡುವವನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ

ಗಲಾ 1:10 ನಾನಿನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ~ಪಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ

ಫಿಲಿ 3:1 ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ~

ಫಿಲಿ 4:4 ಒಡೆಯನಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ~ಯಾಗಿರಿ

ಕೊಲೊ 1:10 ಯೆಹೋವನನ್ನ ~ಪಡಿಸಬೇಕು

1ತಿಮೊ 1:11 ಆ ಬೋಧನೆ ~ಯಾಗಿರೋ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ

ಇಬ್ರಿ 12:2 ತನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ~ಗೋಸ್ಕರ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ

ಗಂಡ

, 1ಕೊರಿಂ 7:2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ವಂತ ~ ಇರಲಿ

1ಕೊರಿಂ 7:14 ಸತ್ಯದೇವರನ್ನ ನಂಬದ ~ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ

ಗಂಡಂದಿರು

, ಎಫೆ 5:25 ~, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರಿ

ಕೊಲೊ 3:18 ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ~ರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ

ಗಂಡಸು

, ಯಾಜ 20:13 ~ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ~ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ

ಗಟ್ಟಿ

, ಫಿಲಿ 2:16 ಜೀವದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ~ಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಇಬ್ರಿ 5:14 ಆದ್ರೆ ~ ಆಹಾರ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ

ಗಣ್ಯತೆ

, ಕೀರ್ತ 27:4 ಆಲಯವನ್ನ ~ಯಿಂದ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ

ಗತಿ

, ಯೆಶಾ 5:20 ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತ ಹೇಳೋರ ~

ರೋಮ 7:24 ನಂಗೆ ಎಂಥ ~ ಬಂತು!

1ಕೊರಿಂ 9:16 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ~ ಅಷ್ಟೆ!

ಪ್ರಕ 12:12 ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ ನಿನ್ನ ~

ಗದರಿಕೆ

, ಪ್ರಸಂ 7:5 ವಿವೇಕಿಯ ~ ಕೇಳೋದು

ಗಬ್ರಿಯೇಲ

, ಲೂಕ 1:19 ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡೋ ~

ಗಮನ

, 1ಕೊರಿಂ 7:35 ಬೇರೆ ಕಡೆ ~ ಕೊಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ

ಗಮಲಿಯೇಲ

, ಅಕಾ 22:3 ~ನ ಹತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ

ಗರ್ಭಸ್ರಾವ

, ವಿಮೋ 23:26 ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ~ ಆಗಲ್ಲ

ಗರ್ಭಿಣಿ

, ವಿಮೋ 21:22 ~ಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು

1ಥೆಸ 5:3 ~ಗೆ ನೋವು ಬರೋ ತರ

ಗಾಢ

, 1ಕೊರಿಂ 2:10 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ದೇವರ ~ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ

ಗಾಯ

, ಯಾಜ 21:5 ದೇಹಕ್ಕೆ ~ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರದು

ಜ್ಞಾನೋ 23:29 ಯಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ~ ಆಗಿದೆ?

ಜ್ಞಾನೋ 27:6 ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ~ಗಳನ್ನ

ಯೆಶಾ 53:5 ಅವನ ~ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು

ಗಾಳಿ

, ಪ್ರಸಂ 11:4 ~ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಲ

ಮತ್ತಾ 7:25 ~ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿತು

1ಕೊರಿಂ 9:26 ~ಯನ್ನ ಗುದ್ದೋ ತರ ಗುದ್ದುತ್ತಿಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 14:9 ನೀವು ~ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ

ಎಫೆ 2:2 ಲೋಕದ ಮನೋಭಾವ ~ ತರ

ಎಫೆ 4:14 ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋ ~ಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ

ಪ್ರಕ 7:1 ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ~ಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

ಗಿದ್ಯೋನ್‌

, ನ್ಯಾಯ 7:20 ಯೆಹೋವನ ಕತ್ತಿ, ~ನ ಕತ್ತಿ

ಗಿಬ್ಯೋನ್‌

, ಯೆಹೋ 9:3 ~ನ ಜನ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು

ಗುಂಡಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 26:27 ~ ತೋಡುವವನು ಬೀಳ್ತಾನೆ

ದಾನಿ 6:7 ಸಿಂಹಗಳ ~ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು

ಮತ್ತಾ 15:14 ಕುರುಡ ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸಿದ್ರೆ ~ಗೆ

ಗುಂಪು

, ಅಕಾ 17:5 ಪೋಲಿ ಜನ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ~ ಕಟ್ಟಿದ್ರು

2ಪೇತ್ರ 2:1 ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ~ಗಳ ನಾಶನ

ಗುಟ್ಟು

, ಜ್ಞಾನೋ 25:9 ಅವನ ~ಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ

ಫಿಲಿ 4:12 ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ~ ನಂಗೊತ್ತು

ಗುಡಿ

, ಅಕಾ 17:24 ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ~ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಲ್ಲ

ಗುಣಗಳು

, ಗಲಾ 5:22 ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೋ ~ ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ

ಗುಬ್ಬಿ

, ಮತ್ತಾ 10:29 ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ~ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಾ

ಗುರಾಣಿ

, ಕೀರ್ತ 84:11 ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ, ನಮ್ಮ ~

ಎಫೆ 6:16 ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ~ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಗುರಿಯಿಲ್ದೆ

, 1ಕೊರಿಂ 9:26 ನಾನು ~ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ

ಗುರುತಿಸು

, 2ಕೊರಿಂ 6:9 ~ದೇ ಇದ್ರೂ ದೇವರು ~ದನು

ಗುರುತು

, ಯೆಹೆ 9:4 ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ~

ರೋಮ 8:23 ಆಸ್ತಿಯ ~ತಾಗಿ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿದಿರೋ

ಪ್ರಕ 13:17 ಹಣೆ ಮೇಲೆ ~ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ

ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ

, ಯೋಹಾ 16:33 ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ~

ಗೆಲ್ತಾ

, ಪ್ರಕ 2:7 ಯಾರು ~ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ

ಪ್ರಕ 6:2 ಅವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ~ ಹೋದನು

ಗೆಲ್ತೀರ

, 2ಪೂರ್ವ 20:20 ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಿ, ~

ಗೆಲ್ಲು

, ರೋಮ 8:37 ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ~

ಗೇಲಿ

, ಲೂಕ 22:63 ~ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊಡಿತಿದ್ರು

ಗೇಹಜಿ

, 2ಅರ 5:20 ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗ್ತಿನಿ ಅಂದ ~

ಗೊಣಗಬೇಡಿ

, ಫಿಲಿ 2:14 ಏನೇ ಆದ್ರೂ ~

ಗೊಣಗಿ

, 1ಕೊರಿಂ 10:10 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ~

ಗೊಣಗ್ತಾ

, ಅರ 14:27 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ~

ಯೂದ 16 ಇವರು ~ ಇರ್ತಾರೆ

ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ

, 1ತಿಮೊ 1:13 ನಾನು ~ ಮಾಡ್ದೆ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

, ಮಾರ್ಕ 14:30 ~ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀಯ

1ಕೊರಿಂ 6:6 ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ~ದವ್ರ ಮುಂದೆ

ಗೊತ್ತು

, 2ಕೊರಿಂ 2:11 ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ~

ಗಲಾ 4:9 ದೇವರಿಗೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ~

ಗೊಮೋರ

, ಆದಿ 19:24 ~ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕ

ಗೊಲ್ಗೊಥಾ

, ಯೋಹಾ 19:17 ತಲೆಬುರುಡೆ, ಹೀಬ್ರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ~

ಗೊಲ್ಯಾತ

, 1ಸಮು 17:4 ವೀರ, ಹೆಸ್ರು ~

ಗೋಡೆ

, ಯೆಹೋ 6:5 ಪಟ್ಟಣದ ~ ಕುಸಿದು ನೆಲಸಮ ಆಗುತ್ತೆ

ಯೆಹೆ 38:11 ~, ಕಂಬಿ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ

ದಾನಿ 5:5 ಅರಮನೆ ~ ಮೇಲೆ ಬರಿಯೋಕೆ ಶುರು

ಯೋವೇ 2:7 ಸೈನಿಕರ ತರ ~ ಹತ್ತುತ್ತೆ

ಗೋದಿ

, ಮತ್ತಾ 13:25 ಶತ್ರು ~ ಮಧ್ಯ ಕಳೆ ಬಿತ್ತಿ

ಗೋಪುರ

, ಆದಿ 11:4 ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ~ ಕಟ್ಟೋಣ

ಗೋಳ

, ಯೆಶಾ 40:22 ಭೂ~ದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ

ಗೋಳಾಟ

, ಯೆಶಾ 51:11 ~, ನರಳಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗು

ಗೌರವ

, ವಿಮೋ 20:12 ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮನಿಗೆ ~ ಕೊಡಿ

ಜ್ಞಾನೋ 19:11 ತಪ್ಪನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಇರೋದು ~ ತರುತ್ತೆ

ರೋಮ 12:10 ~ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ

1ಕೊರಿಂ 10:31 ದೇವರಿಗೆ ~ ತರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ

ಎಫೆ 5:33 ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಳವಾದ ~

1ಥೆಸ 5:12 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ~

1ತಿಮೊ 2:9 ಸ್ತ್ರೀಯರು ~ ತರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ

1ತಿಮೊ 5:17 ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ~ ಕೊಡಬೇಕು

1ಪೇತ್ರ 3:2 ~ ಕೊಡೋದನ್ನ, ಒಳ್ಳೇ ನಡತೆಯನ್ನ

1ಪೇತ್ರ 3:15 ತುಂಬ ~ದಿಂದ ಉತ್ರ ಕೊಡಿ

ಪ್ರಕ 4:11 ಯೆಹೋವನೇ, ~ಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯ

ಘಟಸರ್ಪ

, ಪ್ರಕ 12:9 ಈ ದೊಡ್ಡ ~ವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು

ಚಂಚಲ

, ಯಾಕೋ 1:8 ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ~

ಚಂದ್ರ

, ಯೋವೇ 2:31 ~ ರಕ್ತದ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾನೆ

ಲೂಕ 21:25 ಸೂರ್ಯ, ~, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಚನೆ

ಚಕ್ರ

, ಯೆಹೆ 1:16 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ~ದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ~

ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನು

, ಜ್ಞಾನೋ 16:28 ~ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಚಿಂತೆ

, ಕೀರ್ತ 94:19 ~ಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಮುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ

ಜ್ಞಾನೋ 12:25 ~ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯ ಬಾಡುತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 6:34 ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಮತ್ತಾ 10:19 ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಮಾರ್ಕ 4:19 ಜೀವನದ ~, ಹಣದಾಸೆ

ಲೂಕ 8:14 ~, ಐಶಾರಾಮದ ಬದುಕಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ

ಲೂಕ 12:25 ~ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ?

ಲೂಕ 21:26 ಒಂದು ಕಡೆ ~ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಯ

ಲೂಕ 21:34 ಜೀವನದ ~ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ

1ಕೊರಿಂ 7:32 ~ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಾಸೆ

1ಕೊರಿಂ 7:32 ಮದುವೆ ಆಗದವನಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ~

1ಕೊರಿಂ 12:25 ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ~ ಮಾಡಬೇಕು

2ಕೊರಿಂ 11:28 ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ~

ಫಿಲಿ 4:6 ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

2ಥೆಸ 2:2 ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ~ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಚಿಕ್ಕ

, ಜೆಕ 4:10 ~ದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು

ಚಿಕ್ಕವ

, ಕೀರ್ತ 71:17 ~ನಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀಯ

1ತಿಮೊ 4:12 ~ ಅಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಹಾಗೆ

ಚಿಕ್ಕವನು

, ಲೂಕ 9:48 ~ನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು

, ಮಾರ್ಕ 10:20 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ~ಸ್ಸಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ

ಚಿಕ್ಕ ವಿಷ್ಯ

, ಲೂಕ 16:10 ~ದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ

ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು

, ಲೂಕ 12:32 ~, ಭಯಪಡಬೇಡ

ಚಿದ್ಕೀಯ

, ಯೆರೆ 52:11 ~ ಕುರುಡನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು

ಚಿನ್ನ

, ಯೆಹೆ 7:19 ~ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ

ದಾನಿ 3:1 ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ~ದ ಮೂರ್ತಿ

ಚಿರತೆ

, ಯೆಶಾ 11:6 ~ ಎಳೇ ಆಡಿನ ಜೊತೆ ಮಲಗುತ್ತೆ

ದಾನಿ 7:6 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ~ ತರ

ಚೀಟಿ

, ಕೀರ್ತ 22:18 ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ~ ಹಾಕ್ತಾರೆ

ಚೀಯೋನ್‌

, ಕೀರ್ತ 2:6 ರಾಜನನ್ನ ~ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ

ಕೀರ್ತ 48:2 ~ ಮಹಾರಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ

ಯೆಶಾ 66:8 ~ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡೆದಳು

ಪ್ರಕ 14:1 ~ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿ, 1,44,000

ಚುರುಕಾಗಿ

, ಮತ್ತಾ 10:16 ಹಾವಿನ ತರ ~ ಇರಿ

ಚೂರುಚೂರಾಗಿ

, ಕೀರ್ತ 34:18 ಮನಸ್ಸು ~ ಹೋಗಿರೋರನ್ನ ಕಾದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ

, ವಿಮೋ 4:10 ನನಗೆ ~ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ

ಎಫೆ 4:16 ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ~ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು

, ಫಿಲಿ 1:10 ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ~

ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು

, ಆದಿ 1:31 ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ~

ಚೈತನ್ಯ

, ಯೆಶಾ 57:15 ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ ~ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ

ಜಕರೀಯ

, ಲೂಕ 1:5 ~ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಇದ್ದ

ಲೂಕ 11:51 ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ~ ರಕ್ತ

ಜಕ್ಕಾಯ

, ಲೂಕ 19:2 ~ ಅನ್ನೋ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರ

ಜಗಳ

, ಜ್ಞಾನೋ 6:19 ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯ ~ ಬಿತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಜ್ಞಾನೋ 15:18 ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದವನು ~ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 17:14 ~ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡು

2ತಿಮೊ 2:24 ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ~ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ

ಜಜ್ಜಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 18:14 ~ದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ

ಯೆಶಾ 42:3 ~ದ ದಂಟನ್ನ ಮುರಿಯಲ್ಲ

ಯೆಶಾ 57:15 ~ ಹೋಗಿರುವವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ

1ಕೊರಿಂ 9:27 ದೇಹವನ್ನೇ ~ ದಾಸನ ತರ

ಜನ

, ಯೆಶಾ 45:18 ~ ವಾಸಿಸಬೇಕಂತನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು

ಜನಾಂಗ

, ಕೀರ್ತ 33:12 ಯಾವ ~ಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವ

ಯೆಶಾ 66:8 ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ~ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ?

1ಪೇತ್ರ 2:9 ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕುಲ, ಪವಿತ್ರ ~

ಜಯಿಸ್ತಾ

, ರೋಮ 12:21 ಒಳ್ಳೇದ್ರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ~ ಇರು

ಜಲಪ್ರಳಯ

, ಆದಿ 9:11 ಯಾವತ್ತೂ ~ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲ್ಲ

ಮತ್ತಾ 24:38 ~ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ

2ಪೇತ್ರ 2:5 ~ ತಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಜನ್ರನ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ

, ಲೂಕ 12:48 ಹೆಚ್ಚು ~ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು

ಜಾಗ್ರತೆ

, ಯೋಹಾ 17:12 ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ~ಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ

ಅಕಾ 20:28 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ~ ವಹಿಸಿ

ಎಫೆ 5:15 ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ~ವಹಿಸಿ

ಜಾಣ

, ಜ್ಞಾನೋ 12:23 ~ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋ 14:15 ~ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 22:3 ~ ಅಪಾಯ ನೋಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾ

, 2ತಿಮೊ 4:2 ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ~

ಜಾಮೀನು

, ಜ್ಞಾನೋ 17:18 ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ~ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈಕುಲುಕ್ತಾನೆ

ಜಾರಿ ಬೀಳೋ

, ಕೀರ್ತ 73:18 ಅವ್ರನ್ನ ~ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ

ಜಾಸ್ತಿ

, ಆದಿ 1:28 ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದು ~ ಜನ ಆಗಿ

ಅಕಾ 20:35 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ~ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

1ಥೆಸ 4:10 ಇನ್ನೂ ~ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು

ಯೂದ 20 ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ~ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಜಿಪುಣ

, ಜ್ಞಾನೋ 23:6 ~ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ

ಜಿಪುಣತನ

, ಧರ್ಮೋ 15:7 ನೀವು ~ ತೋರಿಸಬಾರದು

ಜೀವ

, ಧರ್ಮೋ 30:19 ~ ಅಥವಾ ಮರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ

ಕೀರ್ತ 36:9 ~ದ ಮೂಲ ನೀನೇ

ದಾನಿ 6:26 ~ ಇರೋ ದೇವರು

ಯೋಹಾ 5:26 ~ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗಿದೆ, ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಯೋಹಾ 11:25 ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ~ ಕೊಡೋದೂ

ಅಕಾ 2:24 ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ~ ಕೊಟ್ಟನು

ಇಬ್ರಿ 4:12 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ~ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ

1ಪೇತ್ರ 3:18 ಮತ್ತೆ ~ಸೋ ತರ ಮಾಡಿದ.

ಜೀವಂತ

, ಯೋಹಾ 5:29 ~ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ

ಯೋಹಾ 6:39 ಕೊನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ~ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು

ಜೀವಜಲ

, ಜೆಕ 14:8 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ~ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ

ಪ್ರಕ 7:17 ~ದ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ

ಜೀವಶಕ್ತಿ

, ಪ್ರಸಂ 12:7 ~ ದೇವರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗುತ್ತೆ

ಜೀವಶ್ವಾಸ

, ಆದಿ 2:7 ಮೂಗೊಳಗೆ ~ ಊದಿದನು

ಜೀವಿಸದೆ

, ಮತ್ತಾ 16:24 ತನಗೋಸ್ಕರ ~ ತನ್ನ ಹಿಂಸಾ ಕಂಬ ಹೊತ್ತು

ಜೀವಿಸು

, 2ಕೊರಿಂ 5:15 ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮಗಾಗಿ ~ಬಾರದು

ಜೆಕರ್ಯ

, ಎಜ್ರ 5:1 ಪ್ರವಾದಿ ಹಗ್ಗಾಯ ಮತ್ತು ~

ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

, ಯೆಶಾ 45:9 ~ ತನ್ನ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ

ಯೆಶಾ 64:8 ನಾವು ~, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ

ದಾನಿ 2:42 ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ~ನಿಂದ ಬೆರೆತಿರೋದ್ರಿಂದ

ಜೇನು

, ವಿಮೋ 3:8 ಹಾಲು ~ ಹರಿಯೋ ದೇಶ

ಜ್ಞಾನೋ 25:27 ಅತಿಯಾಗಿ ~ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ

ಜೈಲು

, ಮತ್ತಾ 25:36 ~ಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದ್ರಿ

ಅಕಾ 5:19 ದೂತ ~ಲಿನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು

ಅಕಾ 12:5 ಪೇತ್ರ ~ಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಬ್ರಿ 13:3 ~ಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ

ಪ್ರಕ 2:10 ಸೈತಾನ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ~ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ

ಜೈಲ್‌

, ಅಕಾ 5:18 ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಹಿಡಿದು ~ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು

ಅಕಾ 16:26 ~ ಅಡಿಪಾಯ ನಡುಗಿತು

ಜೊತೆ

, ಮತ್ತಾ 4:20 ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ~ ಹೋದ್ರು

ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ

, ಆದಿ 2:24 ತನ್ನ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ~

ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು

, 1ಕೊರಿಂ 3:9 ನಾವು ದೇವರ ~

ಜೋಡಿ

, 2ಕೊರಿಂ 6:14 ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವ್ರ ಜೊತೆ ~ ಆಗಬೇಡಿ

ಜೋರಾಗಿ

, ಮತ್ತಾ 26:75 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ~ ಅತ್ತ

ಜ್ಞಾನ

, ಜ್ಞಾನೋ 1:7 ಯೆಹೋವನ ಭಯನೇ ~ದ ಆರಂಭ

ಜ್ಞಾನೋ 2:10 ~ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಖುಷಿ

ಜ್ಞಾನೋ 24:5 ~ದಿಂದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಯೆಶಾ 11:9 ಭೂಮಿ ಯೆಹೋವನ ~ದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ

ದಾನಿ 12:4 ನಿಜವಾದ ~ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ

ಹೋಶೇ 4:6 ~ವನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆ

ಮಲಾ 2:7 ಪುರೋಹಿತನ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ~ ಇರಬೇಕು

ಲೂಕ 11:52 ನೀವು ~ದ ಬೀಗದ ಕೈ ತಗೊಂಡು

1ಕೊರಿಂ 8:1 ~ ಗರ್ವದಿಂದ ಉಬ್ಬೋ, ಪ್ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು

, ಮತ್ತಾ 2:1 ~ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು

ಟಾರ್ಟರಸ್‌

, 2ಪೇತ್ರ 2:4 ದೇವದೂತರನ್ನ ~ಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ

ಡೇರೆ

, ಯೆಹೋ 18:1 ಶೀಲೋನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲು ~ಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು

ಕೀರ್ತ 15:1 ನಿನ್ನ ~ಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು?

ಯೆಶಾ 54:2 ನಿನ್ನ ~ಯ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ಉದ್ದಮಾಡು

2ಕೊರಿಂ 12:9 ~ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ

ಪ್ರಕ 21:3 ದೇವರ ~ ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ

ಡೇರೆ ಕೆಲಸ

, ಅಕಾ 18:3 ಪೌಲ ~ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ

ತಂಟೆ

, ಅಕಾ 5:38 ಇವ್ರ ~ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ

ತಂದೆ

, ಯೆಶಾ 9:6 ಆತನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ಇರೋ ~

ಮತ್ತಾ 23:9 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ~ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ

ಯೋಹಾ 14:6 ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ~ ಹತ್ರ ಬರೋಕಾಗಲ್ಲ

ತಕ್ಕಡಿ

, ಯಾಜ 19:36 ಸರಿಯಾದ ~ ಬಳಸಬೇಕು

ಜ್ಞಾನೋ 11:1 ಮೋಸದ ~ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ

ದಾನಿ 5:27 ~ಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ

ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

, 1ಕೊರಿಂ 7:23 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ~

ಪ್ರಕ 5:9 ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಜನ್ರನ್ನ ~

ತಗೊಂಡು

, ಕೀರ್ತ 37:21 ದುಷ್ಟ ಸಾಲ ~ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ

ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ

, ಅಕಾ 20:35 ~ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ

ತಗ್ಗಿ

, ಯಾಕೋ 4:10 ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ~ಬಗ್ಗಿ ನಡಿರಿ

1ಪೇತ್ರ 5:6 ದೇವರ ಕೈಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ

ತಟ್ಟುತ್ತಾ

, ಮತ್ತಾ 7:7 ~ ಇರಿ, ತೆರಿಯುತ್ತೆ

ತಡ

, ಜ್ಞಾನೋ 13:12 ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ~ ಆದಾಗ

ಯೆಶಾ 46:13 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ~ವಾಗಲ್ಲ

ಹಬ 2:3 ~ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರು

ಹಬ 2:3 ಅದು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುತ್ತೆ, ~ವಾಗಲ್ಲ!

ಲೂಕ 12:45 ಯಜಮಾನ ~ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು

2ಪೇತ್ರ 3:9 ಯೆಹೋವ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ~ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ

ತಡಮಾಡ್ದೆ

, 2ತಿಮೊ 4:2 ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಹುರುಪಿಂದ ~ ಸಾರು

ತಡಿ

, 1ಕೊರಿಂ 7:35 ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ಯೋಕಲ್ಲ

ತಡಿಯೋಕೆ

, 1ಥೆಸ 2:16 ಸಾರಬಾರದು ಅಂತ ~

ತನಿಖೆ

, ಧರ್ಮೋ 13:14 ಪೂರ್ತಿ ~ ಮಾಡಿ

ತಪ್ಪು

, ಯೋಬ 6:24 ~ನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿ

ಕೀರ್ತ 40:12 ~ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ

ಕೀರ್ತ 40:12 ನನ್ನ ~ಗಳು ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ

ಕೀರ್ತ 130:3 ~ಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು

ಯೆಶಾ 53:5 ನಮ್ಮ ~ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಜಜ್ಜಲಾಯ್ತು

ಮತ್ತಾ 6:12 ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ~ಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸು

ಲೂಕ 6:37 ~ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಯೋಹಾ 7:7 ~ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ

ಯಾಕೋ 3:2 ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಲ ~ ಮಾಡ್ತೀವಿ

ಯಾಕೋ 4:12 ಬೇರೆಯವ್ರಲ್ಲಿ ~ ಹುಡುಕೋಕೆ ನೀವ್ಯಾರು?

ತಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ

, ಧರ್ಮೋ 32:4 ಆತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ~

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ

, ಕೊಲೊ 3:13 ~ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ

ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ

, ಮತ್ತಾ 7:2 ಬೇರೆಯವ್ರಲ್ಲಿ ~ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ

ತಮಾಷೆ

, ಆದಿ 19:14 ಲೋಟ ~ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಜ್ಞಾನೋ 26:19 ಸುಮ್ನೆ ~ ಮಾಡ್ದೆ

ತಯಾರು

, ಇಬ್ರಿ 13:21 ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ~ ಮಾಡ್ಲಿ

1ಯೋಹಾ 3:16 ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ~

ತರ

, ವಿಮೋ 26:30 ತೋರಿಸಿದ ~ನೇ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ

2ಕೊರಿಂ 6:4 ಎಲ್ಲ ~ದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸೇವಕರು

ತರಬೇತಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 22:6 ಹುಡುಗನಿಗೆ ~ ಕೊಡು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ

1ಪೇತ್ರ 5:10 ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆ ~ಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ

ತಲಾಂತು

, ಮತ್ತಾ 25:15 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು ~, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ~

ತಲೆ

, ಆದಿ 3:15 ಅವನು ನಿನ್ನ ~ ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ

ದಾನಿ 2:32 ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ~ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

ಫಿಲಿ 3:19 ಲೋಕದ ವಿಷ್ಯಗಳೇ ~ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ

ತಲೆಕೂದಲು

, ಲೂಕ 21:18 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ~ಲನ್ನೂ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಅವ್ರಿಂದಾಗಲ್ಲ

1ಕೊರಿಂ 11:14 ಉದ್ದ ~ಲಿರೋದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವಮಾನ

ತಲೆಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 29:21 ~ ಅವನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ

ತಲೆಹಾಕಿ

, 1ಪೇತ್ರ 4:15 ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ~ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಡಿ

ತಲೆಹಾಕು

, 1ಥೆಸ 4:11 ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ~ದೆ

1ತಿಮೊ 5:13 ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ~ತ್ತಾ

ತಳ್ಳಿ

, 1ತಿಮೊ 4:14 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ~ ಹಾಕಬೇಡ

ತಾಯಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 23:22 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ~ಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ

ಗಲಾ 4:26 ಮೇಲಿರೋ ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ನಮ್ಮ ~

ತಾರ್ಷೀಷ್‌

, ಯೋನ 1:3 ಯೋನ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಂತ ~ಗೆ ಹೊರಟ

ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ

, ಮತ್ತಾ 24:13 ಕೊನೇ ತನಕ ~ ರಕ್ಷಣೆ

ತಾಳ್ಮೆ

, ನೆಹೆ 9:30 ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ~ ತೋರಿಸಿದೆ

ಜ್ಞಾನೋ 25:15 ~ಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು

ಲೂಕ 8:15 ~ಯಿಂದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ

ಲೂಕ 21:19 ನಿಮ್ಮ ~ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ

ರೋಮ 9:22 ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ~ಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡನು

1ಕೊರಿಂ 13:4 ಪ್ರೀತಿ ಇರುವವನು ~ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ

1ಥೆಸ 5:14 ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ~ಯಿಂದ ಇರಿ

ಯಾಕೋ 5:8 ~ಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಯಾಕೋ 5:11 ಯೋಬನ ~ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ

2ಪೇತ್ರ 3:9 ಯೆಹೋವ ~ಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ

2ಪೇತ್ರ 3:15 ಪ್ರಭುವಿನ ~ಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ

ತಿದ್ಕೊ

, ಪ್ರಕ 16:11 ದೇವರನ್ನ ಬೈದ್ರು. ತಪ್ಪು ~ಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ

ತಿದ್ದು

, ಕೀರ್ತ 94:12 ನೀನು ಯಾರನ್ನ ~ತ್ತೀಯೋ ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ

ಕೀರ್ತ 141:5 ~ವುದು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತರ

ಜ್ಞಾನೋ 3:11 ~ವಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ

ಜ್ಞಾನೋ 27:5 ಒಳಗೇ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ~ವುದು

ಜ್ಞಾನೋ 29:1 ಎಷ್ಟೇ ~ದ್ರೂ ಹಠಮಾರಿತನ

ತಿದ್ದೋ

, ಧರ್ಮೋ 8:5 ಅಪ್ಪ ಮಗನನ್ನ ~ ತರ

ತಿಮೊತಿ

, ಅಕಾ 16:1 ಅಲ್ಲಿ ~ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದ

1ಕೊರಿಂ 4:17 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ~ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ

1ತಿಮೊ 1:2 ~ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ತರ

ತಿರಸ್ಕಾರ

, ಯೆಶಾ 53:3 ಅವನನ್ನ ~ದಿಂದ ನೋಡಲಾಯ್ತು, ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು

ತಿರುಗಾಡು

, ದಾನಿ 12:4 ತುಂಬ ಜನ್ರು ~ಡ್ತಾರೆ

ತಿರುಗಿಬೀಳೋದು

, 1ಸಮು 15:23 ~ ಕಣಿಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮ

ತಿಳಿಸಬೇಕು

, ವಿಮೋ 9:16 ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ~ ಅಂತಾನೇ

ತಿಳುವಳಿಕೆ

, ಕೀರ್ತ 119:99 ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ~ ಇದೆ

ಜ್ಞಾನೋ 19:11 ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ~ ಅವನ ಕೋಪ ಆರಿಸುತ್ತೆ

ದಾನಿ 12:3 ~ ಇರೋರು ಹೊಳಿತಾರೆ

ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ

, ಯೆಶಾ 5:13 ಜನ ~,ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ

ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

, ಯೆರೆ 31:34 ಯೆಹೋವನನ್ನ ~, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ

ತೀರ್ಪು

, ಯೆಶಾ 26:9 ಭೂಮಿಗಾಗಿ ~ ಮಾಡುವಾಗ

ಅಕಾ 17:31 ಒಂದು ದಿನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ, ~ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ರೋಮ 14:4 ಸೇವಕ ತಪ್ಪು ಅಂತ ~ ಮಾಡೋಕೆ ನೀನ್ಯಾರು

1ಕೊರಿಂ 6:2 ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ~ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?

1ಕೊರಿಂ 11:29 ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆನೇ ~ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

1ಪೇತ್ರ 4:17 ~ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಶುರು

ತೀರ್ಮಾನ

, ಯೆಹೋ 1:8 ಒಳ್ಳೇ ~ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ

ತುಂಬ ಜನ

, ವಿಮೋ 23:2 ~ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೂ ಮಾಡಬಾರದು

ತುಂಬ ಸಮಯ

, 1ಪೇತ್ರ 4:3 ಇಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ~ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರಿ

ತುಂಬ್ಕೊಳಿ

, ಆದಿ 1:28 ಇಡೀ ಭೂಮಿ ~

ತುಟಿ

, ಯೆಶಾ 29:13 ~ಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ

ಹೋಶೇ 14:2 ನಮ್ಮ ~ಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ

ಇಬ್ರಿ 13:15 ಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋ ಬಲಿ, ~ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋಣ

ತುದಿಗಾಲು

, ರೋಮ 1:15 ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಕೆ ~ಲ್ಲಿ

ತುಪ್ಪಟ

, ನ್ಯಾಯ 6:37 ~ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬನಿ

ತುಳಿದವನಿಗೆ

, ಇಬ್ರಿ 10:29 ದೇವರ ಮಗನನ್ನ ~ ಇನ್ನೆಷ್ಟು

ತೂಕಡಿಸುವವರು

, ಜ್ಞಾನೋ 23:21 ~ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

ತೃಪ್ತಿ

, ಫಿಲಿ 4:11 ~ಯಿಂದ ಇರೋದು ಹೇಗಂತ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ

1ತಿಮೊ 6:8 ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ~ ಪಡಬೇಕು

ತೆಗಳಿಕೆ

, 2ಕೊರಿಂ 6:8 ಹೊಗಳಿಕೆ ~ ಎರಡೂ ಬಂತು

ತೆನೆ

, ಯಾಜ 19:9 ಬಿಟ್ಟಿರೋ ~ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು

ತೆರಿಗೆ

, ಮತ್ತಾ 17:25 ರಾಜರು ಯಾರಿಂದ ~, ಕಂದಾಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ

ಲೂಕ 20:22 ರಾಜನಿಗೆ ~ ಕೊಡೋದು ಸರಿನಾ?

ಲೂಕ 23:2 ರಾಜನಿಗೆ ~ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ

ರೋಮ 13:6 ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ~ ಕಟ್ತೀರ

ರೋಮ 13:7 ಯಾರಿಗೆ ~ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ~

ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರ

, ಮತ್ತಾ 18:17 ಅವನು ನಿಮಗೆ ~ನ ತರ ಇರಲಿ

ಲೂಕ 18:11 ~ನ ತರ ನಾನಲ್ಲ, ಧನ್ಯವಾದ

ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ

, ಮತ್ತಾ 18:18 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ~

ತೇಲಾಡ್ತಾ

, ಎಫೆ 4:14 ~ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇರಬಾರದು

ತೇಲಿ

, ಇಬ್ರಿ 2:1 ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ~ ಹೋಗಲ್ಲ

ತೈಲ

, ಮಾರ್ಕ 14:4 ಸುಗಂಧ ~ವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ?

ತೊಂದ್ರೆ

, ಕೀರ್ತ 94:20 ನಿಯಮದ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ~ ಮಾಡೋ

ತೊರೆದು

, ಯೆಶಾ 1:28 ಯೆಹೋವನನ್ನ ~ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾರೆ

ತೊಳೆದು

, 2ಅರ 5:10 ಯೋರ್ದನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ~ಕೊ

ಕೀರ್ತ 51:2 ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ~ಬಿಡು

ಯೋಹಾ 13:5 ನೀರು ತಗೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲು ~

1ಕೊರಿಂ 6:11 ನಿಮ್ಮನ್ನ ~ ಶುದ್ಧ, ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

ತೋಟ

, ಆದಿ 2:15 ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಏದೆನ್‌ ~ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು

ಯೆಶಾ 65:22 ~ಗಳ ಫಲವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

, ಕೀರ್ತ 62:8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ~

ತೋರಿಸಿ

, ರೋಮ 5:8 ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರು ~ದ್ದಾನೆ

ಇಬ್ರಿ 13:7 ಅವ್ರ ತರ ನಂಬಿಕೆ ~

ತೋರಿಸ್ತಾನೆ

, ಯೋಹಾ 5:20 ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಗನಿಗೆ ~

ತೋಳ

, ಯೆಶಾ 11:6 ~ ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 7:15 ಕುರಿವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ~

ಲೂಕ 10:3 ~ಗಳ ಮಧ್ಯ ಕುರಿಮರಿ ಕಳಿಸೋದು

ಅಕಾ 20:29 ~ ತರ ಇರೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ

ದಂಗೆ

, 2ಥೆಸ 2:3 ಮೊದ್ಲು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ~ ಆಗುತ್ತೆ

ದಂಗೆಕೋರ

, ಅರ 20:10 ~ರೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಜ್ಞಾನೋ 24:21 ~ರ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಡ

ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ

, ದಾನಿ 11:11 ~ ಕೋಪದಿಂದ

ದಾನಿ 11:40 ~ ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ದಡ್ಡತನ

, ಜ್ಞಾನೋ 19:3 ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ~ದಿಂದಾನೇ ದಾರಿ ತಪ್ತಾನೆ

ದಣಿದಿರೋ

, ಜ್ಞಾನೋ 25:25 ~ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ತರ

ಯೆಶಾ 50:4 ~ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಿಂದ ಉತ್ರ ಕೊಡಿ

ದಣಿಯಲ್ಲ

, ಯೆಶಾ 40:28 ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ~, ಬಳಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ

ದತ್ತು

, ರೋಮ 8:15 ~ ತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ

, ಕೀರ್ತ 72:14 ~, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ

ಪ್ರಸಂ 4:1 ~ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ರಸಂ 7:7 ~ಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ವಿವೇಕಿ ಹುಚ್ಚ

ದಯವಿಟ್ಟು

, ಆದಿ 15:5 ~ ಆಕಾಶ ನೋಡು

ದಯೆ

, ಜ್ಞಾನೋ 11:17 ~ ತೋರಿಸುವವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ

ಯಾಕೋ 2:13 ~ ತೋರಿಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ

ದರ್ಶನ

, ದಾನಿ 10:14 ಮುಂದೆ ನಡಿಯೋ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ~

ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ

, ಯೆರೆ 32:12~ವನ್ನ ಬಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ

ದಾರಿ

, ಜ್ಞಾನೋ 4:18 ನೀತಿವಂತನ ~ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಣೋ ಕಿರಣಗಳ ತರ

ಜ್ಞಾನೋ 16:25 ಸರಿ ಅನಿಸೋ ~ ಸಾವಲ್ಲಿ ಕೊನೆ

ಯೆಶಾ 30:21 ಇದೇ ~ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಡಿ

ಯೆರೆ 8:6 ತುಂಬ ಜನ ಹಿಡಿದಿರೋ ~ಗೆ ಮತ್ತೆ

ಮತ್ತಾ 13:4 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳು ~ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು

ಮತ್ತಾ 24:24 ಆರಿಸಿದ ಜನ್ರನ್ನ ~ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ

ಯೋಹಾ 14:6 ನಾನೇ ಆ ~, ಸತ್ಯ, ಜೀವ ಆಗಿದ್ದೀನಿ

ಗಲಾ 6:1 ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ತಪ್ಪು ~ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ

ದಾರಿ ತೋರಿಸು

, ಕೀರ್ತ 48:14 ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ~ಸ್ತಾನೆ

ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊ

, ಯೆರೆ 10:23 ತನಗೆ ~ಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ

ದಾರೀಲಿ

, ಮತ್ತಾ 7:14 ~ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ

ದಾವೀದ

, 1ಸಮು 16:13 ಸಮುವೇಲ ~ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ

ಲೂಕ 1:32 ಪೂರ್ವಜನಾದ ~ ಸಿಂಹಾಸನ

ಅಕಾ 2:34 ~ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ

ದಾಸ

, ಯೋಹಾ 8:34 ಪಾಪ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ~ರು

1ಕೊರಿಂ 7:23 ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ~ರಾಗಬೇಡಿ

ಫಿಲಿ 2:7 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ~ನಾಗಿರೋಕೆ

ದಾಸನಾಗಲ್ಲ

, 1ಕೊರಿಂ 6:12 ಯಾವ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ~

ದಿಢೀರಂತ

, ಲೂಕ 21:34 ದಿನ ~ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ

ದಿನ

, ಕೀರ್ತ 84:10 ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ~ ಕಳೆದ್ರೂ ಸಾಕು

ಯೆಹೆ 4:6 ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ~ದ ತರ

ಮತ್ತಾ 24:36~ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ

2ಪೇತ್ರ 3:8 ಒಂದು ~ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತರ

ದಿನಾರು

, ಲೂಕ 7:41 ಒಬ್ಬ 500 ~ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

, ಮತ್ತಾ 3:13 ಯೇಸುವಿಗೆ ಯೋಹಾನನಿಂದ ~

ಮತ್ತಾ 28:19 ಶಿಷ್ಯರಾಗೋಕೆ ಕಲಿಸಿ ~ ಮಾಡಿಸಿ

ಲೂಕ 3:3 ~ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತೋರಿಸಿ

ಅಕಾ 2:41 ಅದೇ ದಿನ 3,000 ಜನ ~ ತಗೊಂಡ್ರು

ಅಕಾ 8:36 ನಾನ್ಯಾಕೆ ~ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು

ರೋಮ 6:4 ~ ಆತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತು

1ಪೇತ್ರ 3:21 ~ ಈಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ

ದೀನ

, ಆದಿ 34:1 ~ ಯುವತಿರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಿದ್ದಳು

1ಸಮು 2:8 ~ನನ್ನ ಧೂಳಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ

ಕೀರ್ತ 37:11 ~ ಜನ್ರು ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿ

ಯೆಶಾ 57:15 ~ರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ

ಚೆಫ 2:3 ಭೂಮಿಯ ~ರೇ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹುಡುಕಿ

ಚೆಫ 2:3 ಎಲ್ಲ ~ರೇ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹುಡುಕಿ

ಜೆಕ 9:9 ಅವನು ~ನಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಯಾಕೋ 4:6 ~ರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ

ದೀನತೆ

, ಧರ್ಮೋ 8:2 ~ ಕಲಿಸೋಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ

ಜ್ಞಾನೋ 15:33 ~ಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ