ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ

ಸೆ.ಮೀ.

ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌

ಗ್ರಾಂ.

ಗ್ರಾಮ್‌

ಕೆಜಿ

ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌

ಕಿ.ಮೀ.

ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌

ಲೀ.

ಲೀಟರ್‌