ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎರಡನೇ ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಸೌಲನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು (1-16)

  • ಸೌಲನ, ಯೋನಾತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ದಾವೀದನ ಶೋಕಗೀತೆ (17-27)

 • 2

  • ದಾವೀದ ಯೆಹೂದಕ್ಕೆ ರಾಜನಾದ (1-7)

  • ಈಷ್ಬೋಶೆತ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜನಾದ (8-11)

  • ದಾವೀದನ, ಸೌಲನ ಮನೆತನದವರ ಮಧ್ಯ ಯುದ್ಧ (12-32)

 • 3

  • ದಾವೀದನ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು (1)

  • ದಾವೀದನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು (2-5)

  • ಅಬ್ನೇರ ದಾವೀದನ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ (6-21)

  • ಯೋವಾಬ ಅಬ್ನೇರನನ್ನ ಕೊಂದ (22-30)

  • ದಾವೀದ ಅಬ್ನೇರನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದ (31-39)

 • 4

  • ಈಷ್ಬೋಶೆತನ ಕೊಲೆ (1-8)

  • ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನ ದಾವೀದ ಸಾಯಿಸಿದ (9-12)

 • 5

  • ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ದಾವೀದ ರಾಜನಾದ (1-5)

  • ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ (6-16)

   • ಚೀಯೋನ್‌, ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣ (7)

  • ದಾವೀದ ಫಿಲಿಫ್ಟಿಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ (17-25)

 • 6

  • ಮಂಜೂಷವನ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದ್ರು (1-23)

   • ಉಜ್ಜ ಮಂಜೂಷ ಹಿಡಿದ, ಪ್ರಾಣಕಳ್ಕೊಂಡ (6-8)

   •  ಮೀಕಲ ದಾವೀದನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು (16, 20-23)

 • 7

  • ದಾವೀದ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಲ (1-7)

  • ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ (8-17)

  • ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (18-29)

 • 8

  • ದಾವೀದ ಗೆದ್ದ ಯುದ್ಧಗಳು (1-14)

  • ದಾವೀದನ ಆಡಳಿತ (15-18)

 • 9

  • ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ದಾವೀದ ತೋರಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ (1-13)

 • 10

  • ಅಮ್ಮೋನ್ಯರ, ಅರಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು (1-19)

 • 11

  • ಬತ್ಷೆಬೆ ಜೊತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ (1-13)

  • ಊರೀಯನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ದಾವೀದ ಮಾಡಿದ ಸಂಚು (14-25)

  • ಬತ್ಷೆಬೆ ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು (26, 27)

 • 12

  • ನಾತಾನ ದಾವೀದನನ್ನ ತಿದ್ದಿದ (1-15ಎ)

  • ಬತ್ಷೆಬೆಯ ಮಗ ತೀರಿಹೋದ (15ಬಿ-23)

  • ಬತ್ಷೆಬೆಗೆ ಸೊಲೊಮೋನ ಹುಟ್ಟಿದ (24, 25)

  • ಅಮ್ಮೋನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ರಬ್ಬಾವನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು (26-31)

 • 13

  • ಅಮ್ನೋನ ತಾಮಾರಳನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ (1-22)

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮ ಅಮ್ನೋನನನ್ನ ಕೊಂದ (23-33)

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ (34-39)

 • 14

  • ಯೋವಾಬ ಮತ್ತು ತೆಕೋವದ ಸ್ತ್ರೀ (1-17)

  • ಯೋವಾಬನ ಸಂಚು ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು (18-20)

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮ ವಾಪಸ್‌ ಬರೋಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ತು (21-33)

 • 15

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ ಸಂಚು ಮತ್ತು ದಂಗೆ (1-12)

  • ದಾವೀದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ (13-30)

  • ಅಹೀತೋಫೆಲ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ (31)

  • ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಉಪಾಯ ಕೆಡಿಸೋಕೆ ಹೂಷೈಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು (32-37)

 • 16

  • ಚೀಬ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ (1-4)

  • ಶಿಮ್ಮಿ ದಾವೀದನನ್ನ ಶಪಿಸಿದ (5-14)

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮ ಹೂಷೈಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ (15-19)

  • ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆ (20-23)

 • 17

  • ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಹೂಷೈ ಕೆಡಿಸಿದ (1-14)

  • ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅವನು ಅಬ್ಷಾಲೋಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ (15-29)

   • ಬರ್ಜಿಲೈ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು (27-29)

 • 18

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ ಸೋಲು, ಸಾವು (1-18)

  • ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ದಾವೀದನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು (19-33)

 • 19

  • ದಾವೀದ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದ (1-4)

  • ಯೋವಾಬ ದಾವೀದನನ್ನ ತಿದ್ದಿದ (5-8ಎ)

  • ದಾವೀದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ (8ಬಿ-15)

  • ಶಿಮ್ಮಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ (16-23)

  • ಮೆಫೀಬೋಶೆತ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಯ್ತು (24-30)

  • ಬರ್ಜಿಲೈಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯ್ತು (31-40)

  • ಕುಲಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ (41-43)

 • 20

  • ಶೆಬನ ದಂಗೆ, ಯೋವಾಬ ಅಮಾಸನನ್ನ ಕೊಂದ (1-13)

  • ಶೆಬನನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು (14-22)

  • ದಾವೀದನ ಆಡಳಿತ (23-26)

 • 21

  • ಗಿಬ್ಯೋನ್ಯರು ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೇಡು (1-14)

  • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು (15-22)

 • 22

  • ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ದಾವೀದ ಹಾಡಿದ (1-51)

   •  “ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆ” (2)

   • ಯೆಹೋವ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ (26)

 • 23

  • ದಾವೀದನ ಕೊನೇ ಮಾತುಗಳು (1-7)

  • ದಾವೀದನ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಸಾಹಸಗಳು (8-39)

 • 24

  • ದಾವೀದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ (1-14)

  • ಅಂಟುರೋಗದಿಂದ 70,000 ಸಾವು (15-17)

  • ದಾವೀದ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ (18-25)

   • ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಲ (24)