ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಪತ್ರ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ವಂದನೆ (1, 2)

  • ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ದೇವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ (3-11)

  • ಪೌಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೂಡಿದ (12-24)

 • 2

  • ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದೇ ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶ (1-4)

  • ಪಾಪಿಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು (5-11)

  • ತ್ರೋವ, ಮಕೆದೋನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲ (12, 13)

  • ಸೇವೆ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ (14-17)

   • ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ (17)

 • 3

  • ನಾವು ಯಾರಂತ ವಿವರಿಸೋ ಪತ್ರಗಳು (1-3)

  • ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಸೇವಕರು (4-6)

  • ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆ (7-18)

 • 4

  • ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯ ಬೆಳಕು (1-6)

   •  ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (4)

  • ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ (7-18)

 • 5

  • ಸ್ವರ್ಗದ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ದೇಹ (1-10)

  • ಶಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತರೋ ಸೇವೆ (11-21)

   • ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ (17)

   • ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳು (20)

 • 6

  • ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು (1, 2)

  • ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ (3-13)

  • ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಆಗಬೇಡಿ (14-18)

 • 7

  • ಕೊಳೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶುದ್ಧರಾಗೋಣ (1)

  • ಕೊರಿಂಥದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನಿಗಾದ ಸಂತೋಷ (2-4)

  • ತೀತ ಒಳ್ಳೇ ಸುದ್ದಿ ತಂದ (5-7)

  • ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ದುಃಖ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (8-16)

 • 8

  • ಯೂದಾಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ (1-15)

  • ತೀತನನ್ನ ಕೊರಿಂಥಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ (16-24)

 • 9

  • ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ (1-15)

   • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ (7)

 • 10

  • ಪೌಲನ ಸೇವೆಯ ಸಾಧನೆ (1-18)

   • ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕದ ಆಯುಧಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ (4, 5)

 • 11

  • ಪೌಲ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಅಪೊಸ್ತಲರು (1-15)

  • ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಪೌಲ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು (16-33)

 • 12

  • ಪೌಲ ನೋಡಿದ ದರ್ಶನಗಳು (1-7ಎ)

  • ಪೌಲನ ‘ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಳ್ಳು’ (7ಬಿ-10)

  • ಮಹಾ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ (11-13)

  • ಕೊರಿಂಥದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನಿಗಿದ್ದ ಚಿಂತೆ (14-21)

 • 13

  • ಕೊನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ (1-14)

   • ‘ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ’ (5)

   • ಸರಿ ದಾರೀಲಿ ನಡಿರಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲಿ (11)