ಒಂದನೇ ಸಮುವೇಲ 11:1-15

  • ಸೌಲ ಅಮ್ಮೋನಿಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ (1-11)

  • ಸೌಲನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯ್ತು (12-15)

11  ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೋನಿಯನಾದ+ ನಾಹಾಷ ಗಿಲ್ಯಾದಿಗೆ ಬಂದು ಯಾಬೇಷಿನ+ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಯಾಬೇಷಿನ ಗಂಡಸ್ರೆಲ್ಲ ನಾಹಾಷನಿಗೆ “ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ” ಅಂದ್ರು.  ಅಮ್ಮೋನಿಯನಾದ ನಾಹಾಷ ಅವ್ರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಷರತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತುಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ?” ಅಂದ.  ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು “ನಮಗೆ ಏಳು ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡು. ನಾವು ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿಂಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ” ಅಂದ್ರು.  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಸೌಲ ಇದ್ದ ಗಿಬೆಯಾಗೆ+ ಬಂದು ಜನ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಜನ್ರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ರು.  ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ದನಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸೌಲ “ಈ ಜನ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಅವರು ಯಾಬೇಷಿನ ಗಂಡಸ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು.  ಸೌಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು.+ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು.  ಅವನು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಜನ್ರಿಗೆ “ಸೌಲ ಮತ್ತು ಸಮುವೇಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳದವ್ರ ದನ-ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ!” ಅಂದ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ರು.  ಅವ್ರನ್ನ ಸೌಲ ಬೆಜೆಕಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ 3,00,000 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು, 30,000 ಯೆಹೂದದ ಗಂಡಸ್ರು ಇದ್ರು.  ಅವರು ಯಾಬೇಷಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಗೆ “‘ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ* ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ’ ಅಂತ ಗಿಲ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿರೋ ಯಾಬೇಷಿನ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ” ಅಂದ್ರು. ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಬಂದು ಯಾಬೇಷಿನ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. 10  ಯಾಬೇಷಿನ ಗಂಡಸ್ರು ಅಮ್ಮೋನಿಯರಿಗೆ “ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದನ್ನೇ ಮಾಡಿ”+ ಅಂದ್ರು. 11  ಸೌಲ ಮಾರನೇ ದಿನ ಜನ್ರನ್ನ ಮೂರು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ. ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ* ಅಮ್ಮೋನಿಯರ+ ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯ ಹೋದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಪಾರಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ್ರು. 12  ಆಮೇಲೆ ಜನ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ “‘ಸೌಲ ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗೋಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ’+ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿ? ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕ್ತೀವಿ” ಅಂದ್ರು. 13  ಆದ್ರೆ ಸೌಲ “ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ” ಅಂದ. 14  ಸಮುವೇಲ ಜನ್ರಿಗೆ “ಬನ್ನಿ ಗಿಲ್ಗಾಲಿಗೆ+ ಹೋಗೋಣ. ಸೌಲನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಣ”+ ಅಂದ. 15  ಹಾಗಾಗಿ ಜನ್ರೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಗಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಲನನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು.+ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರು.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿ ಆಗೋವಾಗ.”
ಅದು, ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ.