ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಒಂದನೇ ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಎಲ್ಕಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರು (1-8)

  • ಹನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಳು (9-18)

  • ಸಮುವೇಲನ ಜನನವಾಯ್ತು, ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯ್ತು (19-28)

 • 2

  • ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (1-11)

  • ಏಲಿಯ ಇಬ್ರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪಗಳು (12-26)

  • ಏಲಿಯ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನ ತೀರ್ಪು (27-36)

 • 3

  • ಸಮುವೇಲನ ನೇಮಕ (1-21)

 • 4

  • ಮಂಜೂಷ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ವಶವಾಯ್ತು (1-11)

  • ಏಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ (12-22)

 • 5

  • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷ (1-12)

   •  ದಾಗೋನನಿಗೆ ಅವಮಾನ (1-5)

   • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ (6-12)

 • 6

  • ಮಂಜೂಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ (1-21)

 • 7

  • ಕಿರ್ಯತ್ಯಾರೀಮಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷ (1)

  • ‘ಯೆಹೋವನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಿ’ ಅನ್ನೋ ಸಮುವೇಲನ ಬುದ್ಧಿಮಾತು (2-6)

  • ಮಿಚ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ (7-14)

  • ಸಮುವೇಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರಿಸಿದ (15-17)

 • 8

  • ರಾಜ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಒತ್ತಾಯ (1-9)

  • ಸಮುವೇಲನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (10-18)

  • ರಾಜ ಬೇಕನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಮ್ಮತಿ (19-22)

 • 9

  • ಸಮುವೇಲ ಮತ್ತು ಸೌಲನ ಭೇಟಿ (1-27)

 • 10

  • ರಾಜನಾಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ (1-16)

  • ಜನ್ರ ಮುಂದೆ ಸೌಲನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ (17-27)

 • 11

  • ಸೌಲ ಅಮ್ಮೋನಿಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ (1-11)

  • ಸೌಲನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯ್ತು (12-15)

 • 12

  • ಸಮುವೇಲನ ಕೊನೇ ಮಾತುಗಳು (1-25)

   • ‘ಟೊಳ್ಳು ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಡಿ’ (21)

   • ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ (22)

 • 13

  • ಸೌಲ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ (1-4)

  • ಸೌಲನ ಅಹಂಕಾರದ ವರ್ತನೆ (5-9)

  • ಸಮುವೇಲ ಸೌಲನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ (10-14)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಹತ್ರ ಆಯುಧಗಳಿರಲಿಲ್ಲ (15-23)

 • 14

  • ಮಿಕ್ಮಾಷಿನಲ್ಲಿ ಯೋನಾತಾನನ ಜಯ (1-14)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಸೋಲು (15-23)

  • ಸೌಲ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಣೆ (24-46)

   • ಜನ ರಕ್ತದ ಜೊತೆ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರು (32-34)

  • ಸೌಲನ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ (47-52)

 • 15

  • ಸೌಲ ಅಗಾಗನನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅವಿಧೇಯನಾದ (1-9)

  • ಸಮುವೇಲ ಸೌಲನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ (10-23)

   • “ಬಲಿಗಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳೋದೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ” (22)

  • ಸೌಲನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು (24-29)

  • ಸಮುವೇಲ ಅಗಾಗನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ (30-35)

 • 16

  • ಮುಂದಿನ ರಾಜನಾಗಿ ದಾವೀದನ ಅಭಿಷೇಕ (1-13)

   • “ಯೆಹೋವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ” (7)

  • ದೇವರ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಸೌಲನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು (14-17)

  • ದಾವೀದ ಸೌಲನಿಗಾಗಿ ತಂತಿವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವವನಾದ (18-23)

 • 17

  • ದಾವೀದ ಗೊಲ್ಯಾತನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ (1-58)

   • ಗೊಲ್ಯಾತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ (8-10)

   • ಸವಾಲಿಗೆ ದಾವೀದ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ (32-37)

   • ದಾವೀದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ (45-47)

 • 18

  • ದಾವೀದ ಮತ್ತು ಯೋನಾತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ್ರು (1-4)

  • ದಾವೀದನ ವಿಜಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು (5-9)

  • ದಾವೀದನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಸೌಲನ ಪ್ರಯತ್ನ (10-19)

  • ದಾವೀದ ಸೌಲನ ಮಗಳು ಮೀಕಲಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ (20-30)

 • 19

  • ಸೌಲನಿಗೆ ದಾವೀದನ ಮೇಲಿದ್ದ ದ್ವೇಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು (1-13)

  • ದಾವೀದ ಸೌಲನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ (14-24)

 • 20

  • ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ದಾವೀದನ ಮೇಲಿದ ಪ್ರೀತಿ (1-42)

 • 21

  • ನೋಬಿನಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಪವಿತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ (1-9)

  • ದಾವೀದ ಗತ್‌ ಊರಲ್ಲಿ ಚ್ಚನ ತರ ನಟಿಸಿದ (10-15)

 • 22

  • ದಾವೀದ ಅದುಲ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಚ್ಪೆಯಲ್ಲಿ (1-5)

  •  ನೋಬಿನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಸೌಲ ಸಾಯಿಸಿದ (6-19)

  • ಎಬ್ಯಾತಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ (20-23)

 • 23

  • ಕೆಯೀಲಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ದಾವೀದ ರಕ್ಷಿಸಿದ (1-12)

  • ಸೌಲ ದಾವೀದನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ (13-15)

  • ಯೋನಾತಾನ ದಾವೀದನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ (16-18)

  • ದಾವೀದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಸೌಲನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ (19-29)

 • 24

  • ದಾವೀದ ಸೌಲನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ (1-22)

   • ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನ ದಾವೀದ ಗೌರವಿಸಿದ (6)

 • 25

  • ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ (1)

  • ನಾಬಾಲ ದಾವೀದನ ಗಂಡಸರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ (2-13)

  • ಅಬೀಗೈಲ್‌ ಜಾಣ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದಳು (14-35)

   • “ಯೆಹೋವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜೀವದ ಚೀಲ” (29)

  • ಮೂರ್ಖ ನಾಬಾಲ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ತ (36-38)

  • ಅಬೀಗೈಲ್‌ ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು (39-44)

 • 26

  • ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾವೀದ ಸೌಲನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟ (1-25)

   • ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನ ದಾವೀದ ಗೌರವಿಸಿದ (11)

 • 27

  • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗನ್ನ ಕೊಟ್ರು (1-12)

 • 28

  • ಸೌಲ ಎಂದೋರಲ್ಲಿ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ (1-25)

 • 29

  • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ (1-11)

 • 30

  • ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಚಿಕ್ಲಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು (1-6)

   • ದಾವೀದ ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ (6)

  • ದಾವೀದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ (7-31)

   • ದಾವೀದ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ (18, 19)

   • ದಾವೀದ ಲೂಟಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮ (23, 24)

 • 31

  • ಸೌಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ (1-13)