ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ತಿಮೊತಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

1 2 3 4 5 6

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ವಂದನೆ (1, 2)

  • ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (3-11)

  • ಪೌಲನಿಗೆ ಯೇಸು ತೋರಿಸಿದ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ (12-16)

  • ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ರಾಜ (17)

  • ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು’ (18-20)

 • 2

  • ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (1-7)

   • ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬನೇ (5)

   • ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ ಸರಿಸಮವಾದ ಬೆಲೆ (6)

  • ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು (8-15)

   • ಸೂಕ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು (9, 10)

 • 3

  • ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು (1-7)

  • ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು (8-13)

  • ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯ (14-16)

 • 4

  • ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ಬೋಧನೆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (1-5)

  • ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ತಮ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ವಿಧ (6-10)

   • ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿ (8)

  • ಒಳ್ಳೇ ಬೋಧಕನಾಗಿರೋಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು (11-16)

 • 5

  • ದೊಡ್ಡವ್ರ, ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧ (1, 2)

  • ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ (3-16)

   • ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಅಗತ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು (8)

  • ಶ್ರಮಪಡೋ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು (17-25)

   • ‘ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು’ (23)

 • 6

  • ಆಳುಗಳು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು (1, 2)

  • ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು, ಹಣದಾಸೆ (3-10)

  • ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ (11-16)

  • ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು (17-19)

  • ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ (20, 21)