ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ 1:1-31

  • ವಂದನೆ (1-3)

  • ಕೊರಿಂಥದವ್ರಿಗಾಗಿ ಪೌಲ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ (4-9)

  • ಒಂದಾಗಿರೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ (10-17)

  • ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ (18-25)

  • ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು (26-31)

1  ದೇವರ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ+ ಇರೋಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕರೆದಿರೋ ಪೌಲನಾದ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೊಸ್ಥೆನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ  ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರೋ+ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೂ*+ ಈ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು+ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಕರೆದನು.  ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ.  ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ.  ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋ ಒಳ್ಳೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.+  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ+ ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀರ.  ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ* ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.+  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾರಣ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಕೊನೆ ತನಕ ದೃಢವಾಗಿರೋಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+  ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು,+ ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. 10  ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರಬಾರದು,+ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು, ಯೋಚಿಸೋ ರೀತಿ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.+ 11  ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಇದೆ ಅಂತ ಖ್ಲೋಯೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 12  ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು “ನಾನು ಪೌಲನ ಶಿಷ್ಯ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು “ನಾನು ಅಪೊಲ್ಲೋಸನ+ ಶಿಷ್ಯ,” “ನಾನು ಕೇಫನ* ಶಿಷ್ಯ,” “ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ. 13  ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನೀವೇ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮರದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಪೌಲನಾ? ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೌಲನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಾ? 14  ಕ್ರಿಸ್ಪ+ ಮತ್ತು ಗಾಯನನ್ನ+ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 15  ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 16  ಹಾಂ, ನಾನು ಸ್ತೆಫನನ+ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. 17  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರೋಕೆ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು+ ಮೇಧಾವಿಗಳ ತರ ಮಾತಾಡಿ* ಸಾರೋಕೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಾರಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ* ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? 18  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ* ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ವಿಷ್ಯ ನಾಶ ಆಗೋ ಜನ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ,+ ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿತಿರೋ ನಮಗೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.+ 19  “ನಾನು ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವನ್ನ ನಾಶಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕ್ತೀನಿ”+ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 20  ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ* ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ,* ವಾದ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಲೋಕದ ವಿವೇಕ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. 21  ಈ ಲೋಕದ ಜನ್ರು ಅವ್ರ ವಿವೇಕದ+ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.+ ನಾವು ಸಾರೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆ ಜನ್ರು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.+ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದಾನೇ ದೇವರು ನಂಬುವಂಥ ಜನ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 22  ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ+ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕರು ವಿವೇಕವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. 23  ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಸಾರ್ತಿವಿ. ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದ ವಿಷ್ಯ, ಬೇರೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಇದು ಹುಚ್ಚುಮಾತು.+ 24  ಹಾಗಿದ್ರೂ ದೇವರು ಕರೆದಿರೋ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಗ್ರೀಕರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.+ 25  ದೇವರ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜನ್ರು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ದೇವರ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜನ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು.+ 26  ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಎಂಥವರಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು,+ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಬಡ* ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿದ್ರಿ.+ 27  ದೇವರು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋ ತರ ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋ ತರ ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು.+ 28  ಹೆಸ್ರು ಮಾಡಿದ ಜನ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಾದ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದ, ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ಜನ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು.+ 29  ಯಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. 30  ನೀವು ಆತನಿಂದಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರ. ದೇವರ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನ+ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗೋಕೆ+ ಮತ್ತು ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.+ 31  ಹಾಗಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ “ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವವನು ಯೆಹೋವನ* ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡ್ಲಿ.”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕರಿಯುವವ್ರಿಗೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ವರದಲ್ಲೂ.”
ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸ್ರು ಪೇತ್ರ.
ಅಥವಾ “ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ.”
ಪದವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ “ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ” ನೋಡಿ.
ಅಂದ್ರೆ, ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು.
ಅಥವಾ “ಗಣ್ಯರಲ್ಲದ.”