ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 40:1-38

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು (1-33)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ್ದು (34-38)

40  ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗಂದನು:  “ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸು.+  ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಜೂಷ ಇಡು.+ ಮಂಜೂಷ ಕಾಣದಿರೋ ತರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪರದೆ ಹಾಕು.+  ಮೇಜನ್ನ ಒಳಗೆ ತಂದಿಡು.+ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಡು. ದೀಪಸ್ತಂಭ ಒಳಗೆ ತಂದು+ ಅದ್ರ ದೀಪಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸು.+  ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿ+ ಇಡು. ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆ ಹಾಕು.+  ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಕೊಡೋ ಯಜ್ಞವೇದಿ+ ಇಡು.  ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮಧ್ಯ ತಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿ ಇಡು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸು.+  ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಸುತ್ತ ಅಂಗಳ ಇರ್ಲಿ,+ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಪರದೆ ಹಾಕು.+ ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಪರದೆ ಹಾಕು.  ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ+ ತಗೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ+ ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಡು. ಇದ್ರಿಂದ ಆ ಡೇರೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. 10  ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಕೊಡೋ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಡು. ಇದ್ರಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ.+ 11  ತಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿ, ಅದ್ರ ಪೀಠವನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಡು. 12  ಆಮೇಲೆ ಆರೋನನನ್ನ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳು.+ 13  ಆರೋನನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ+ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು.+ ಅವನು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 14  ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನ ಹಾಕು.+ 15  ನೀನು ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ತರ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು.+ ಆಗ ಅವರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಂಶದವರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.”+ 16  ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ.+ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ. 17  ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು.+ 18  ಮೋಶೆ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಅವನು ಅಡಿಗಲ್ಲಿಟ್ಟು+ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೌಕಟ್ಟು+ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕೋಲು+ ಹಾಕಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. 19  ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೇರೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹೊದಿಸಿದ.+ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 20  ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ+ ತಗೊಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಒಳಗೆ+ ಇಟ್ಟ. ಮಂಜೂಷಕ್ಕಿದ್ದ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳನ್ನ+ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ+ ಇಟ್ಟ.+ 21  ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಜೂಷನ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಒಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಣದಿರೋ ತರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪರದೆ+ ಹಾಕಿದ.+ ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 22  ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಹೊರಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಜನ್ನ+ ಇಟ್ಟ. 23  ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ+ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿಸಿದ. ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 24  ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ದೀಪಸ್ತಂಭ+ ಇಟ್ಟ. 25  ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನ+ ಹಚ್ಚಿದ. ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 26  ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿ+ ಇಟ್ಟ. 27  ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಧೂಪ+ ಸುಡೋಕೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ.+ ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 28  ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆ+ ಹಾಕಿದ. 29  ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಯಜ್ಞವೇದಿ+ ಇಟ್ಟ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ,+ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯೆಹೋವ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ. 30  ಆಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮಧ್ಯ ತಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿ ಇಟ್ಟ. ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಆ ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ.+ 31  ಮೋಶೆ, ಆರೋನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು. 32  ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ತರಾನೇ ಆರೋನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಒಳಗೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.+ 33  ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಸುತ್ತ ಪರದೆ ಹಾಕಿ ಅಂಗಳ ಮಾಡಿದ.+ ಅದ್ರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆ ಹಾಕಿದ.+ ಹೀಗೆ ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದ. 34  ಆಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆನ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತು. ಡೇರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತು.+ 35  ಮೋಶೆಗೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಡೇರೆನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತು.+ 36  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಮೋಡ ಮೇಲೆದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆನ ಕಿತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರು.+ 37  ಮೋಡ ಡೇರೆನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಮೋಡ ಮೇಲೆ ಏರೋ ತನಕ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.+ 38  ಹಗಲಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮೋಡ ಇರ್ತಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಡೇರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ