ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು (1-7)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ (8-14)

  • ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋರು ತೋರಿಸಿದ ದೇವಭಯ (15-22)

 • 2

  • ಮೋಶೆಯ ಜನನ (1-4)

  • ಮೋಶೆಯನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡ ಫರೋಹನ ಮಗಳು (5-10)

  • ಮೋಶೆ ಮಿದ್ಯಾನಿಗೆ ಓಡಿದ, ಚಿಪ್ಪೋರಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ (11-22)

  • ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಗೋಳಾಟ ಕೇಳಿದನು (23-25)

 • 3

  • ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಉರಿತಿದ್ದ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ (1-12)

  • ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಹೆಸ್ರಿನ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿದನು (13-15)

  • ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ (16-22)

 • 4

  • ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ (1-9)

  • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಶೆ ನೆನಸಿದ (10-17)

  • ಮೋಶೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ (18-26)

  • ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ಭೇಟಿ (27-31)

 • 5

  • ಫರೋಹನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಆರೋನ (1-5)

  • ಫರೋಹನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು (6-18)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮೋಶೆ ಆರೋನನನ್ನ ಬೈದ್ರು (19-23)

 • 6

  • ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ (1-13)

   • ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ (2, 3)

  • ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ವಂಶಾವಳಿ (14-27)

  • ಫರೋಹನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ (28-30)

 • 7

  • ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು (1-7)

  • ಆರೋನನ ಕೋಲು ದೊಡ್ಡ ಹಾವಾಯ್ತು (8-13)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 1: ನೀರು ರಕ್ತ ಆಯ್ತು (14-25)

 • 8

  • ಶಿಕ್ಷೆ 2: ಕಪ್ಪೆಗಳು (1-15)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 3: ಸೊಳ್ಳೆಗಳು (16-19)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 4: ರಕ್ತ ಹೀರೋ ನೊಣಗಳು (20-32)

   • ಗೋಷೆನ್‌ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ (22, 23)

 • 9

  • ಶಿಕ್ಷೆ 5: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು (1-7)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 6: ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು (8-12)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 7: ಆಲಿಕಲ್ಲು (13-35)

   • ಫರೋಹ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು (16)

   • ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು (16)

 • 10

  • ಶಿಕ್ಷೆ 8: ಮಿಡತೆಗಳು (1-20)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 9: ಕತ್ತಲೆ (21-29)

 • 11

  • 10ನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ (1-10)

   • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು (2)

 • 12

  • ಪಸ್ಕ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು (1-28)

   • ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚೋದು (7)

  • ಶಿಕ್ಷೆ 10: ಮೊದಲ್ನೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು (29-32)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹೊರಟ್ರು (33-42)

   • 430 ವರ್ಷ ಮುಗಿತು (40, 41)

  • ಪಸ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (43-51)

 • 13

  • ಮೊದಲ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ (1, 2)

  • ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ (3-10)

  • ಮೊದಲ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲು (11-16)

  • ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು (17-20)

  • ಮೋಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ (21, 22)

 • 14

  • ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು (1-4)

  • ಫರೋಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ (5-14)

  •  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ್ರು (15-25)

  • ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು (26-28)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ರು (29-31)

 • 15

  • ವಿಜಯಗೀತೆ (1-19)

  • ಮಿರ್ಯಾಮ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದು (20, 21)

  • ಕಹಿ ನೀರು ಸಿಹಿ ಆಯ್ತು (22-27)

 • 16

  • ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಗೊಣಗಿದ್ರು (1-3)

  • ಗೊಣಗಿದ್ದನ್ನ ಯೆಹೋವ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡನು (4-12)

  • ಲಾವಕ್ಕಿ, ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು (13-21)

  • ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನ ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ (22-30)

  • ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು (31-36)

 • 17

  • ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋರೇಬಲ್ಲಿ ದೂರು (1-4)

  • ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು (5-7)

  • ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ದಾಳಿ, ಸೋಲು (8-16)

 • 18

  • ಇತ್ರೋ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪೋರ ಬಂದ್ರು (1-12)

  • ನ್ಯಾಯತೀರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ರೋನ ಸಲಹೆ (13-27)

 • 19

  • ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ (1-25)

   • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ರಾಜರಾಗಿ ಆಳ್ತಾರೆ (5, 6)

   • ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಜನ್ರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು (14, 15)

 • 20

  • ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು (1-17)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳು (18-21)

  • ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (22-26)

 • 21

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಳು (1-36)

   • ಇಬ್ರಿಯ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ (2-11)

   • ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ (12-27)

   • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ (28-36)

 • 22

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಳು (1-31)

   • ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ (1-4)

   • ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ್ರೆ (5, 6)

   • ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ (7-15)

   • ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ (16, 17)

   • ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ (18-31)

 • 23

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಳು (1-19)

   • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು (1-9)

   • ಸಬ್ಬತ್‌ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ (10-19)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸೋ ದೇವದೂತ (20-26)

  • ದೇಶದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಗಡಿ (27-33)

 • 24

  • ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಜನ (1-11)

  • ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ (12-18)

 • 25

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು (1-9)

  • ಮಂಜೂಷ (10-22)

  • ಮೇಜು (23-30)

  • ದೀಪಸ್ತಂಭ (31-40)

 • 26

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ (1-37)

   • ಡೇರೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು (1-14)

   • ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಡಿಗಲ್ಲುಗಳು (15-30)

   • ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪರದೆ, ಬಾಗಿಲ ಪರದೆ (31-37)

 • 27

  • ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞವೇದಿ (1-8)

  • ಅಂಗಳ (9-19)

  • ದೀಪಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ (20, 21)

 • 28

  • ಪುರೋಹಿತನ ಬಟ್ಟೆ (1-5)

  • ಏಫೋದ್‌ (6-14)

  • ಎದೆಪದಕ (15-30)

   • ಊರೀಮ್‌ ತುಮ್ಮೀಮ್‌ (30)

  • ತೋಳಿಲ್ಲದ ಅಂಗಿ (31-35)

  • ವಿಶೇಷ ಪೇಟ, ಚಿನ್ನದ ಫಲಕ (36-39)

  • ಬೇರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಬಟ್ಟೆ (40-43)

 • 29

  • ಪುರೋಹಿತರ ನೇಮಕ (1-37)

  • ಪ್ರತಿದಿನದ ಅರ್ಪಣೆಗಳು (38-46)

 • 30

  • ಧೂಪವೇದಿ (1-10)

  • ಜನಗಣತಿ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋ ಹಣ (11-16)

  • ತಾಮ್ರದ ಬೋಗುಣಿ (17-21)

  •  ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣ (22-33)

  • ಪವಿತ್ರ ಧೂಪ ತಯಾರಿಸೋ ವಿಧ (34-38)

 • 31

  • ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ (1-11)

  • ದೇವರ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯ ಗುರುತಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್‌ (12-17)

  • ಕಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಹಲಗೆಗಳು (18)

 • 32

  • ಚಿನ್ನದ ಕರುವಿನ ಆರಾಧನೆ (1-35)

   • ಮೋಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಗೀತೆಯ ಶಬ್ದ (17, 18)

   • ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದ (19)

   • ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಿಷ್ಠೆ (26-29)

 • 33

  • ದೇವರು ಜನ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದು (1-6)

  • ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ದೇವದರ್ಶನದ ಡೇರೆ (7-11)

  • ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಲು ಮೋಶೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ (12-23)

 • 34

  • ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹಲಗೆಗಳು (1-4)

  • ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿದ (5-9)

  • ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು (10-28)

  • ಮೋಶೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು (29-35)

 • 35

  • ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (1-3)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ (4-29)

  • ಬೆಚಲೇಲ, ಒಹೊಲೀಯಾಬನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ (30-35)

 • 36

  • ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಕಾಣಿಕೆ (1-7)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (8-38)

 • 37

  • ಮಂಜೂಷದ ನಿರ್ಮಾಣ (1-9)

  • ಮೇಜು (10-16)

  • ದೀಪಸ್ತಂಭ (17-24)

  • ಧೂಪವೇದಿ (25-29)

 • 38

  • ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿ (1-7)

  • ತಾಮ್ರದ ಬೋಗುಣಿ (8)

  • ಅಂಗಳ (9-20)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ (21-31)

 • 39

  • ಪುರೋಹಿತನ ಬಟ್ಟೆಯ ತಯಾರಿ (1)

  • ಏಫೋದ್‌ (2-7)

  • ಎದೆಪದಕ (8-21)

  • ತೋಳಿಲ್ಲದ ಅಂಗಿ (22-26)

  • ಬೇರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಬಟ್ಟೆ (27-29)

  • ಚಿನ್ನದ ಫಲಕ (30, 31)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆನ ಮೋಶೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು (32-43)

 • 40

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು (1-33)

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ್ದು (34-38)