ಯಾಜಕಕಾಂಡ 3:1-17

  • ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿ (1-17)

    • ಕೊಬ್ಬು, ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬೇಡಿ (17)

3  ಒಂದುವೇಳೆ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಹಸುನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯಾಗಿ*+ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇರಬಾರದು.  ಅದನ್ನ ಕೊಡೋನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಪುರೋಹಿತರಾದ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ರಕ್ತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.  ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಗಾಗಿ ತಂದಿರೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.+ ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಕರುಳುಗಳ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು,+ ಕರುಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು,  ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು.+  ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಿರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ ಅದ್ರಿಂದ ಮೇಲೇರೋ ಹೊಗೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ* ಆಗುತ್ತೆ.+ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋ ಅರ್ಪಣೆ.  ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿಯನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಗಂಡನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇರಬಾರದು.+  ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು.  ಅದನ್ನ ಕೊಡೋನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ರಕ್ತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.  ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ ಅವನು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಇಡೀ ಬಾಲ,* ಕರುಳುಗಳ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು, ಕರುಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು, 10  ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು.+ 11  ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಹೊಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸೋ ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಯೆಹೋವನ ಪಾಲು.*+ 12  ಅವನು ಆಡನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. 13  ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿದು ರಕ್ತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 14  ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಕರುಳುಗಳ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು, ಕರುಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು,+ 15  ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. 16  ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರಿಂದ ಮೇಲೇರೋ ಹೊಗೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ* ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸೋ ಈ ಅರ್ಪಣೆ ದೇವರ ಪಾಲು.* ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.+ 17  ನೀವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.+ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರೋ ನಿಯಮ.’”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಹಭೋಜನ ಬಲಿ.” ಪದವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ “ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿ” ನೋಡಿ.
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರಿಯ ಬಾಲ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಬ್ಬು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಾಲದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಇರ್ತಿತ್ತು.
ಅಥವಾ “ಆಹಾರ.”
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಅಥವಾ “ಆಹಾರ.”