ಯಾಜಕಕಾಂಡ 20:1-27

  • ಮೋಲೆಕನ ಆರಾಧನೆ; ಸತ್ತವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದು (1-6)

  • ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪಅಮ್ಮನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (7-9)

  • ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ (10-21)

  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು (22-26)

  • ಸತ್ತವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು (27)

20  ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಇದನ್ನೂ ಹೇಳಿದನು:  “ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡೋ ವಿದೇಶಿಯರಾಗ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ* ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು.+ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ್ರು ಅವನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು.  ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳನ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವನು ಬೇಡ.+ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ.  ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜನ ನೋಡಿನೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸದಿದ್ರೆ+  ನಾನೇ ಅವನನ್ನ, ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ.+ ಅವನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೋಲೆಕನನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋ ಎಲ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ.  ಸತ್ತವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರ+ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ+ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ* ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ.+  ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ. ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.+  ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು.+ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.+ ನಾನು ಯೆಹೋವ.  ಅಪ್ಪಅಮ್ಮಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋರನ್ನ* ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು.+ ಅವರು ಶಾಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. 10  ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕು.+ 11  ಒಬ್ಬನು ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.+ ಪಾಪಮಾಡಿದ ಅವರಿಬ್ರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. 12  ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ.+ 13  ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ* ಅದು ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ.+ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. 14  ಒಬ್ಬನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ.*+ ಆ ಮೂವರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಡಿಬಾರದು. 15  ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕು.+ 16  ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ+ ಅವಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. 17  ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಮಗಳು, ತಾಯಿಯ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವಮಾನ.+ ಅವರಿಬ್ರನ್ನೂ ಜನ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋ ಕೆಲಸ. ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. 18  ಹೆಂಡತಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ರಕ್ತದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.+ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 19  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕತಂಗಿ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಬಾರದು. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ.+ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. 20  ಒಬ್ಬನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ.+ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 21  ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾದಿನಿ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ.+ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಪಾಪಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 22  ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ+ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು.+ ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡಲ್ಲ.+ 23  ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತೀನೋ ಆ ಜನ್ರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.+ ಆ ಜನ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.+ 24  ಅದಕ್ಕೇ “ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯೋ ಆ ದೇಶನ+ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ದೇಶನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಆ ಜನ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ”+ ಅಂದೆ. 25  ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಶುದ್ಧ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು.+ ನಾನು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡೋ ಜೀವಿಯನ್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ.+ 26  ನೀವು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದೀನಿ+ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.+ 27  ಸತ್ತವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರನ್ನ, ಭವಿಷ್ಯ* ಹೇಳೋರನ್ನ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು.+ ಜನ್ರು ಅವರನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ.’”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಮೋಲೆಕನ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ; ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ.”
ಅಥವಾ “ವೇಶ್ಯೆ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ.”
ಅಥವಾ “ಕೇಡಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೈಯೋರನ್ನ.”
ಅಕ್ಷ. “ಕೂಡಿದ್ರೆ.”
ಅಥವಾ “ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ.”
ಅಥವಾ “ಅದೃಷ್ಟ.”