ಮತ್ತಾಯ 23:1-39

  • ಪಂಡಿತರನ್ನ, ಫರಿಸಾಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಡಿ (1-12)

  • ಪಂಡಿತರಿಗೆ, ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಆಗೋ ಗತಿ (13-36)

  • ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ ನೆನಸಿ ಯೇಸು ದುಃಖಪಟ್ಟನು (37-39)

23  ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನ್ರಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗಂದನು  “ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಮೋಶೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.  ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ನಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲ್ಲ.+  ಅವರು ಮಾಡೋ ನಿಯಮಗಳು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ. ಅದನ್ನ ಜನ್ರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ.+ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನವರು ಕಿರುಬೆರಳಿಂದ ಮುಟ್ಟೋಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.+  ಅವರು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.+ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಾರದು ಅಂತ ವಚನಗಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ.+ ಬಟ್ಟೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂಡೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ.+  ಅವ್ರಿಗೆ ಔತಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು. ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಬೇಕು.+  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ* ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು.  ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗುರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿರೋ ಗುರು ಒಬ್ಬನೇ,+ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ.+ 10  ‘ನಾಯಕ’ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ. 11  ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನೋ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.+ 12  ತನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ.+ ತನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ.+ 13  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ.+ 14  *—— 15  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ!+ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶನಕ್ಕೆ* ಕಳಿಸ್ತೀರ. 16  ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಕುರುಡರೇ,+ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ‘ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು’+ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. 17  ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವ್ರೇ, ಕುರುಡರೇ! ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಚಿನ್ನನಾ? ಅದನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋ ದೇವಾಲಯನಾ? 18  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ‘ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು’ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. 19  ಕುರುಡರೇ! ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಕಾಣಿಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಯಜ್ಞವೇದಿನಾ? 20  ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ. 21  ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ.+ 22  ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ. 23  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪುದೀನ, ಸಬ್ಸಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀರ.+ ಆದ್ರೆ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಯ,+ ಕರುಣೆ,+ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡೋದು ಸರಿನೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪು.+ 24  ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಕುರುಡರೇ,+ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೋಸಿ+ ಒಂಟೆಯನ್ನೇ ನುಂಗ್ತೀರ.+ 25  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಹೊರಗೆ ನೀಟಾಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ಲೋಟದ ತರ ನೀವು ಇದ್ದೀರ.+ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ದುರಾಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ,+ ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ, ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು.+ 26  ಕುರುಡ ಫರಿಸಾಯನೇ, ಮೊದಲು ಲೋಟದ ಒಳಗೆ ಶುಚಿಮಾಡು. ಆಗ ಹೊರಗೂ ಶುಚಿ ಆಗುತ್ತೆ. 27  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ!+ ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋ ಸಮಾಧಿ+ ತರ ಇದ್ದೀರ. ಅದು ಹೊರಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬಿಂದ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಗಲೀಜಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. 28  ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ನೀತಿವಂತರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಪಟತನ, ಅನ್ಯಾಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.+ 29  ಕಪಟ ಪಂಡಿತರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ!+ ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ತಾ, ನೀತಿವಂತರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ,+ 30  ‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. 31  ಹೀಗೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ.+ 32  ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಿಸಿ. 33  ಹಾವುಗಳೇ, ವಿಷಹಾವಿನ ಮರಿಗಳೇ,+ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶನದ* ತೀರ್ಪಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗ್ತೀರಾ?+ 34  ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ,+ ವಿವೇಕಿಗಳನ್ನ, ಜನ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ.+ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೊಂದು+ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕ್ತೀರ. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು+ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ.+ 35  ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಬೆಲನಿಂದ+ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಜಕರೀಯನ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತದ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.+ 36  ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ. 37  ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದೆ.+ ಕೋಳಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ.+ 38  ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಆಲಯ* ಬೇಡ.+ 39  ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ‘ಯೆಹೋವನ* ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ!’ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳೋ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ.”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ರಬ್ಬಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಗೆಹೆನ್ನಕ್ಕೆ.” ಪದವಿವರಣೆ ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಷ. “ಗೆಹೆನ್ನ.” ಪದವಿವರಣೆ ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಷ. “ನಿನ್ನ ಮನೆ.”