ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

1 2 3 4

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ವಂದನೆ (1, 2)

  • ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಪೌಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (3-11)

  • ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ತಿದೆ (12-20)

  • ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ, ಸತ್ರೂ ಲಾಭವಿದೆ (21-26)

  • ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ಕೊಳ್ಳಿ (27-30)

 • 2

  • ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೀನರಾಗಿರಬೇಕು (1-4)

  • ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯ್ತು (5-11)

  • ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿ (12-18)

   • ಬೆಳಕಿನ ತರ ಹೊಳಿತೀರ (15)

  • ತಿಮೊತಿ ಮತ್ತು ಎಪಫ್ರೊದೀತನನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಯ್ತು (19-30)

 • 3

  • ಜನ್ರು ಭರವಸೆ ಇಡೋ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ (1-11)

   • ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ (7-9)

  • ಬಹುಮಾನ ಪಡಿಯೋ ಗುರಿ ಕಡೆ ಓಟ (12-21)

   • ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳು (20)

 • 4

  • ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಂತೋಷ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಚ್ನೆ (1-9)

   • ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ (6, 7)

  • ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವ್ರ ಉಡುಗೊರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ (10-20)

  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆ (21-23)