ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಟನೆ 7:1-17

  • ನಾಲ್ಕು ದೇವದೂತರು ನಾಶಮಾಡೋ ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (1-3)

  • 1,44,000 ಜನ್ರಿಗೆ ಮುದ್ರೆ (4-8)

  • ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು (9-17)

7  ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಗಾಳಿನೂ ಬೀಸದೆ ಇರೋ ತರ ಅವರು ತಡೆದಿದ್ರು.  ಆಗ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ. ಅವನು ಜೀವ ಇರೋ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಹಾನಿಮಾಡೋಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಈ ದೇವದೂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೀಗಂದ:  “ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತೋ+ ತನಕ ಭೂಮಿಗಾಗಲಿ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.”+  ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,44,000.+ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ರು:+  ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 12,000. ರೂಬೇನ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಗಾದ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000.  ಅಶೇರ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ನಫ್ತಾಲಿ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಮನಸ್ಸೆ+ ಕುಲದಿಂದ 12,000.  ಸಿಮೆಯೋನ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಲೇವಿ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಇಸ್ಸಾಕಾರ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000.  ಜೆಬುಲೂನ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಯೋಸೇಫ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000. ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್‌ ಕುಲದಿಂದ 12,000.  ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಂದಾನೂ ಲೆಕ್ಕಮಾಡೋಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಜನ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವರು ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶ, ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು.+ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ, ಕುರಿಮರಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು.+ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.+ 10  ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ “ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ,+ ಕುರಿಮರಿಯಿಂದ+ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ” ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು. 11  ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತ, ಹಿರಿಯರ+ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು: 12  “ಆಮೆನ್‌! ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆ, ವಿವೇಕ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಗೌರವ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ.+ ಆಮೆನ್‌.” 13  ಆಗ ಆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ “ಈ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ+ ಹಾಕೊಂಡ ಜನ ಯಾರು? ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು?” ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ. 14  ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು “ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಯಾರಂತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತು” ಅಂದೆ. ಆಗ ಆ ಹಿರಿಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ: “ಇವರು ಮಹಾ ಸಂಕಟವನ್ನ+ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.+ 15  ಅದಕ್ಕೇ ಇವರು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲೂರಾತ್ರಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ+ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ.*+ 16  ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ.+ 17  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಹತ್ರ* ಇರೋ ಕುರಿಮರಿ+ ಕುರುಬನ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ.+ ಜೀವಜಲದ*+ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ.”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ.”
ಅಥವಾ “ಮಧ್ಯ.”
ಅಥವಾ “ಜೀವ ಕೊಡೋ ಬುಗ್ಗೆ.”