ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ನಹೂಮ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

1 2 3

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ದೇವರು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ (1-7)

   • ತನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ (2)

   • ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋ ಜನ್ರಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ (7)

  • ನಿನೆವೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು (8-14)

   • ಎರಡನೇ ಸಲ ಕಷ್ಟ ತರೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ (9)

  • ಯೆಹೂದಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ (15)

 • 2

  • ನಿನೆವೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು (1-13)

   • “ನದಿಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತಾರೆ” (6)

 • 3

  • “ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಹರಿಸೋ ಪಟ್ಟಣದ ಗತಿಯನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದು!” (1-19)

   • ನಿನೆವೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿಂದಿರೋ ಕಾರಣಗಳು (1-7)

   • ನೋ-ಆಮೋನ್‌ ತರ ನಿನೆವೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತೆ (8-12)

   • ನಿನೆವೆಯ ನಾಶನ ಖಂಡಿತ (13-19)