ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಹೋರೇಬ್‌ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು (1-8)

  • ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ (9-18)

  • ಕಾದೇಶ್‌ ಬರ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ (19-46)

   • ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ (26-33)

   • ಕಾನಾನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ (41-46)

 • 2

  • ಕಾಡಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಅಲೆದಾಟ (1-23)

  • ಹೆಷ್ಬೋನಿನ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನ ಸೋಲು (24-37)

 • 3

  • ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನ ಸೋಲು (1-7)

  • ಯೋರ್ದನಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದು (8-20)

  •  ಯೆಹೋಶುವನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು (21, 22)

  • ಮೋಶೆ ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು (23-29)

 • 4

  • ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಮನವಿ (1-14)

   • ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರದು (9)

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು (15-31)

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ (32-40)

  • ಯೋರ್ದನಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು (41-43)

  • ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ (44-49)

 • 5

  • ಹೋರೇಬಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ (1-5)

  • 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು (6-22)

  • ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಜನ್ರು ಹೆದರಿದರು (23-33)

 • 6

  • ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ (1-9)

   • “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೇ ಕೇಳಿ” (4)

   • ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು (6, 7)

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ (10-15)

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ (16-19)

  • ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ (20-25)

 • 7

  • ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏಳು ಜನಾಂಗ (1-6)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಆರಿಸೋಕೆ ಕಾರಣ (7-11)

  • ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಫಲ (12-26)

 • 8

  • ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು (1-9)

   • ‘ಬರೀ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬದುಕಲ್ಲ’ (3)

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ (10-20)

 • 9

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಕಾರಣ (1-6)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸಿದ್ರು (7-29)

   • ಚಿನ್ನದ ಕರು (7-14)

   • ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ (15-21, 25-29)

   • ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸಲ ಕೋಪ ಬರಿಸಿದ್ದು (22)

 • 10

  • ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು (1-11)

  • ಯೆಹೋವ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷ್ಯಗಳು (12-22)

   • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡಿ ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ (12)

 • 11

  • ಯೆಹೋವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ (1-7)

  • ಕಾನಾನ್‌ ದೇಶ (8-12)

  • ವಿಧೇಯರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಆಶೀರ್ವಾದ (13-17)

  • ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಬೇಕು (18-25)

  • ‘ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಶಾಪ’ (26-32)

 • 12

  • ದೇವರು ಆರಿಸೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ (1-14)

  • ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಹುದು, ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು (15-28)

  • ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ (29-32)

 • 13

  • ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು (1-18)

 • 14

  • ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಬಾರದು (1, 2)

  • ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರ (3-21)

  • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ (22-29)

 • 15

  • ಪ್ರತಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ (1-6)

  • ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ (7-11)

  • ಪ್ರತಿ 7ನೇ ವರ್ಷ ದಾಸರ ಬಿಡುಗಡೆ (12-18)

   • ಸೂಜಿಯಿಂದ ದಾಸನ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವುದು (16, 17)

  • ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳು ಮೀಸಲು (19-23)

 • 16

  • ಪಸ್ಕ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಹಬ್ಬ (1-8)

  • ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (9-12)

  • ಚಪ್ಪರಗಳ ಹಬ್ಬ (13-17)

  • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ (18-20)

  • ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಾರದು (21, 22)

 • 17

  • ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಾರದು (1)

  • ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು (2-7)

  • ಕಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ತೀರಿಸೋದು (8-13)

  • ಮುಂದೆ ಬರೋ ರಾಜನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (14-20)

   • ರಾಜ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕು (18)

 •  18

  • ಪುರೋಹಿತರ, ಲೇವಿಯರ ಪಾಲು (1-8)

  • ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು (9-14)

  • ಮೋಶೆ ತರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ (15-19)

  • ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯೋದು (20-22)

 • 19

  • ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳು (1-13)

  • ಗಡಿ ಸರಿಸಬಾರದು (14)

  • ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು (15-21)

   • ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು (15)

 • 20

  • ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳು (1-20)

   • ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸೈನಿಕರು (5-9)

 • 21

  • ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ರೆ (1-9)

  • ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದಿದ್ರೆ (10-14)

  • ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಗನ ಹಕ್ಕು (15-17)

  • ಹಠಮಾರಿ ಮಗ (18-21)

  • ಮರದಕಂಬಕ್ಕೆ ತೂಗುಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ (22, 23)

 • 22

  • ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು (1-4)

  • ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬಾರದು (5)

  • ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ (6, 7)

  • ಮಾಳಿಗೆ ಸುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆ (8)

  • ತಪ್ಪಾದ ಬೆರಕೆ (9-11)

  • ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚುಗಳು (12)

  • ತಪ್ಪಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳು (13-30)

 • 23

  • ಯಾರು ದೇವರ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಾರದು (1-8)

  • ಪಾಳೆಯದ ಶುದ್ಧತೆ (9-14)

  • ದಾಸ ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ (15, 16)

  • ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಇಳಿಬಾರದು (17, 18)

  • ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹರಕೆ (19-23)

  • ಬೇರೆಯವರ ತೋಟ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು (24, 25)

 • 24

  • ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ (1-5)

  • ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ (6-9)

  • ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ (10-18)

  • ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು (19-22)

 • 25

  • ಏಟು ಕೊಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಯಮ (1-3)

  • ಕಣ ತುಳಿಯೋ ಹೋರಿಯ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು (4)

  • ಅತ್ತಿಗೆ-ಮೈದುನ ಮದುವೆ (5-10)

  • ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾಂಗ ಮುಟ್ಟಬಾರದು (11, 12)

  • ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ (13-16)

  • ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ನಾಶ (17-19)

 • 26

  • ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯ ಅರ್ಪಣೆ (1-11)

  • ಎರಡನೇ ಸಲ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ (12-15)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸೊತ್ತು (16-19)

 • 27

  • ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು (1-10)

  • ಏಲಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಗೆರಿಜ್ಜೀಮ್‌ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ (11-14)

  • ಶಾಪಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು (15-26)

 • 28

  • ವಿಧೇಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು (1-14)

  • ಅವಿಧೇಯರಿಗೆ ಶಾಪಗಳು (15-68)

 • 29

  • ಮೋವಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ (1-13)

  • ಮಾತು ಕೇಳದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (14-29)

   • ಗುಟ್ಟುಗಳು, ಬಯಲುಪಡಿಸೋ ವಿಷ್ಯ (29)

 • 30

  • ಯೆಹೋವನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್‌ ಬರೋದು (1-10)

  • ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ (11-14)

  • ಜೀವ ಮರಣದ ಆಯ್ಕೆ (15-20)

 • 31

  • ಮೋಶೆಯ ಸಾವು ಹತ್ರ (1-8)

  • ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಓದಬೇಕು (9-13)

  • ಯೆಹೋಶುವನ ನೇಮಕ (14, 15)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದಂಗೆ ಏಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು (16-30)

   • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಹಾಡು (19, 22, 30)

 • 32

  • ಮೋಶೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು (1-47)

   • ಯೆಹೋವ ಬಂಡೆ ತರ ಇದ್ದಾನೆ (4)

   • ಬಂಡೆ ತರ ಇದ್ದಾತನನ್ನ ಮರೆತರು (18)

   •  ‘ಸೇಡು ತೀರಿಸೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ’ (35)

   • “ಜನಾಂಗಗಳೇ, ದೇವರ ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಹರ್ಷಿಸಿ” (43)

  • ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ (48-52)

 • 33

  • ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ (1-29)

   • ಯೆಹೋವನ ‘ಕೈಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಧಾರ’ (27)

 • 34

  • ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತೋರಿಸಿದ (1-4)

  • ಮೋಶೆಯ ಸಾವು (5-12)