ಕೀರ್ತನೆ 87:1-7

  • ಚೀಯೋನ್‌ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ

    • ಚೀಯೋನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು (4-6)

ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳ+ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 87  ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಸ್ತಿವಾರ ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.+   ಯಾಕೋಬನ ಎಲ್ಲ ಡೇರೆಗಳಿಗಿಂತಚೀಯೋನಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಯೆಹೋವ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ.+   ಸತ್ಯ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.+ (ಸೆಲಾ)   ರಾಹಾಬ*+ ಮತ್ತು ಬಾಬೆಲನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು* ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ,ನೋಡಿ! ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ತೂರ್‌ ಕೂಷಿನ ಜೊತೆ ಇವೆ. ನಾನು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ “ಇವರು ಚೀಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು” ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.   ಚೀಯೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು“ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು” ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವೋನ್ನತ ಅವಳನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ.   ಜನ್ರ ಹೆಸ್ರನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವ,“ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. (ಸೆಲಾ)   ಹಾಡು ಹೇಳೋರು+ ಮತ್ತು ಕುಣಿಯೋರು,+“ನನ್ನ ಬುಗ್ಗೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇವೆ”* ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ ಇದು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ “ನನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋರು.”
ಅಥವಾ “ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೂಲ ನೀನೇ.”