ಕೀರ್ತನೆ 24:1-10

  • ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ

    • ‘ಭೂಮಿ ಯೆಹೋವನ ಆಸ್ತಿ’ (1)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 24  ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಸ್ತಿ,+ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಆತನ ಸೊತ್ತು.   ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆತನೇ ಭೂಮಿನ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ,+ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.   ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?+ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?   ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಮಾಡದವನು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಇರೋನು,+ನನ್ನ ಜೀವದ* ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಾಣೆ ಇಡದವನು,ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡದವನೇ ಅಲ್ವಾ?+   ಅಂಥವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ,+ತನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ದೇವರಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ.*+   ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪೀಳಿಗೆ ಇದೇ,ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಕೆ ಬಯಸ್ತಿರೋರು ಇವರೇ. (ಸೆಲಾ)   ಬಾಗಿಲುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ!+ ಹಳೇ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ! ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ.+   ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ಈ ರಾಜ ಯಾರು? ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ,+ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲದ ವೀರ ಸೈನಿಕನಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ.+   ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ರಾಜ ಬರೋಕೆ ಆಗೋ ತರಬಾಗಿಲುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ!+ ಹಳೇ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ! 10  ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ಈ ರಾಜ ಯಾರು? ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ರಾಜ.+ (ಸೆಲಾ)

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಥವಾ “ನೀತಿವಂತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ.”