ಕೀರ್ತನೆ 20:1-9

  • ದೇವರ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

    • ಕೆಲವರು ರಥ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ‘ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ’ (7)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 20  ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಹೆಸ್ರು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ.+   ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ,+ಚೀಯೋನಿಂದ ಆತನು ನಿನಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಲಿ.+   ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಆತನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿ,ಆತನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. (ಸೆಲಾ)   ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಆತನು ನಿಜಮಾಡ್ಲಿ.+ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ* ಆತನು ಸಫಲಮಾಡ್ಲಿ.   ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ,+ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀವಿ.+ ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿ.   ಯೆಹೋವ ತಾನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.+ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಭಾರೀ ಜಯವನ್ನ* ಕೊಡ್ತಾನೆ.+   ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಥಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.+ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.+   ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ.+   ಯೆಹೋವನೇ, ರಾಜನನ್ನ ಕಾಪಾಡು!+ ನಾವು ಕರೆಯೋ ದಿನ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಲಹೆಗಳನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ಮಹಾ ರಕ್ಷಣೆ.”