ಕೀರ್ತನೆ 134:1-3

  • ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋದು

    • “ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವಾಗ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಿ” (2)

ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆ. 134  ಯೆಹೋವನ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರೇ,ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡೋ ಆತನ ಸೇವಕರೇ,+ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿ.+   ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವಾಗ+ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಿ*ಯೆಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.   ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಯೆಹೋವಚೀಯೋನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ, “ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿ.”