ಕೀರ್ತನೆ 131:1-3

  • ಎದೆಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ತರ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ

    • ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ (1)

ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆ. ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. 131  ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ,ನನಗೆ ಸೊಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ,+ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅತಿಯಾಸೆ ಇಲ್ಲ,+ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಆಸೆಯಾಗಲಿ ನನಗಿಲ್ಲ.   ಬದಲಿಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರೋ ತರ,ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ* ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ,+ಎದೆಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ತರ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ.   ಇವತ್ತಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಿ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ