ಕೀರ್ತನೆ 124:1-8

  • “ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ”

    • ಹರಿದು ಹೋದ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ (7)

    • ‘ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ’ (8)

ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆ. ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. 124  “ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ”+ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿ   “ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ+ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ,+   ಅವ್ರ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು,+ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತ ನುಂಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು.+   ಆಗ ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು,ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರೀತಿತ್ತು.+   ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು.   ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗಲಿ,ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು.   ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಪಕ್ಷಿ ತರ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.+ ಬಲೆ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು,ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ.+   ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ,ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ