ಕೀರ್ತನೆ 117:1, 2

  • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರಿಗೆ ಕರೆ

    • ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ (2)

117  ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ,+ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನ್ರೇ,* ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ.+   ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆತನಿಗಿರೋ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ,+ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ+ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ.+ ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!*+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಕುಲಗಳೇ.”
ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.