ಕೀರ್ತನೆ 101:1-8

  • ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು

    • ‘ನಾನು ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನ ಸಹಿಸಲ್ಲ’ (5)

    • ‘ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ’ (6)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 101  ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ.* ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ.   ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಡ್ಕೊತೀನಿ.* ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿಯಾ? ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯ+ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೀನಿ.   ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ* ಯಾವದನ್ನೂ ನಾನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಜನ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ.+ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ.   ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.   ಯಾವನಾದ್ರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ,+ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ.* ಜಂಬದ ಕಣ್ಣು ಇರೋರನ್ನ, ಸೊಕ್ಕಿನ ಹೃದಯ ಇರೋರನ್ನನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.   ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಗಸ್ತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ,ನಾನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಿನಿ. ನಿಯತ್ತಾಗಿ* ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡ್ತಾರೆ.   ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ,ಸುಳ್ಳುಗಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ* ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.   ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ,ತಪ್ಪುಮಾಡೋರನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಂಗೀತ ರಚಿಸ್ತೀನಿ.”
ಅಥವಾ “ನಿಯತ್ತಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ.”
ಅಥವಾ “ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ.”
ಅಕ್ಷ. “ಸದ್ದನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ತೀನಿ.”
ಅಥವಾ “ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾಗಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ.”