ಆಮೋಸ 1:1-15

  • ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಮೋಸನಿಗೆ ಸಂದೇಶ (1, 2)

  • ಪದೇಪದೇ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ (3-15)

    • ಸಿರಿಯ (3-5), ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯ (6-8), ತೂರ್‌ (9, 10), ಎದೋಮ್‌ (11, 12), ಅಮ್ಮೋನ್‌ (13-15)

1  ಆಮೋಸನಿಗೆ* ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಮಾತುಗಳಿವು. ಆಮೋಸ ತೆಕೋವದವನು.+ ಅವನು ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದ. ಭೂಕಂಪ ಆಗೋ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ+ ಅವನು ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ. ಆಗ ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಉಜ್ಜೀಯ+ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಯೋವಾಷನ+ ಮಗ ಯಾರೊಬ್ಬಾಮ ಆಳ್ತಿದ್ರು.+  ಆಮೋಸ ಹೇಳಿದ್ದು: “ಯೆಹೋವ ಚೀಯೋನಿಂದ ಸಿಂಹದ ತರ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾನೆ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುರುಬರು ಮಂದೆಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಶೋಕಿಸುತ್ತೆ,ಕರ್ಮೆಲಿನ ತುದಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.”+   “ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ‘“ದಮಸ್ಕ ಪದೇಪದೇ* ದಂಗೆ* ಎದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ,ಅವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಒಕ್ಕೋ* ಹಾಗೆ ಗಿಲ್ಯಾದನ್ನ ಒಕ್ಕಿದ್ರು.+   ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಜಾಯೇಲನ+ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ,ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ.+   ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಂಬಿಗಳನ್ನ ಮುರಿದುಬಿಡ್ತೀನಿ,+ಬಿಕತ್‌-ಆವೆನಿನ ಜನ್ರನ್ನ, ಬೇತ್‌-ಏದೆನಲ್ಲಿ ಆಳೋ ರಾಜನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ,ಸಿರಿಯದ ಜನ್ರು ಕೀರಿಗೆ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ,”+ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಾತು.’   ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ‘“ಗಾಜಾ ಪದೇಪದೇ* ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ,+ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ,ಅವರು ಸೆರೆವಾಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ+ ಎದೋಮಿನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ರು.   ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಾಜಾದ+ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ,ಆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ.   ನಾನು ಅಷ್ಡೋದಿನ+ ಜನ್ರನ್ನ, ಅಷ್ಕೆಲೋನಲ್ಲಿ+ ಆಳೋ ರಾಜನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ,ಎಕ್ರೋನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ,+ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ,”+ ಇದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು.’   ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ‘ತೂರ್‌ ಪದೇಪದೇ* ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ.+ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ,ಅವರು ಸೆರೆವಾಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ರು,ಸಹೋದರರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.+ 10  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೂರಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ,ಆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ.’+ 11  ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ‘ಎದೋಮ್‌+ ಪದೇಪದೇ* ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ,ಅವನು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ,+ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ,ಕೋಪದಿಂದ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗಿದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ,ಅವನು ಸದಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ.+ 12  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೇಮಾನಿಗೆ+ ಬೆಂಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ,ಆ ಬೆಂಕಿ ಬೊಚ್ರದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ.’+ 13  ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ‘“ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಪದೇಪದೇ* ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ.+ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ,ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋಕೆ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೀಳಿದ್ರು.+ 14  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಬ್ಬಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀನಿ,+ಆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ,ಯುದ್ಧದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಘೋಷ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ,ಬಿರುಗಾಳಿಯ ದಿನ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತೆ. 15  ಅವ್ರ ರಾಜ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೇತ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ,”+ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಾತು.’

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಈ ಹೆಸ್ರಿನ ಅರ್ಥ “ಹೊರೆಯಾಗಿರೋದು” ಅಥವಾ “ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರೋದು.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೂರು, ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ.”
ಅಥವಾ “ಅಪರಾಧಗಳು.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೂರು, ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೂರು, ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೂರು, ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೂರು, ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ.”