ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 29:1-40

  • ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ವಿಧ (1-40)

    • ತುತ್ತೂರಿ ಊದೋ ದಿನ (1-6)

    • ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದಿನ (7-11)

    • ಚಪ್ಪರಗಳ ಹಬ್ಬ (12-38)

29  “‘ಏಳನೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೀವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.+ ಅವತ್ತು ತುತ್ತೂರಿ ಊದಬೇಕು.+  ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು. ಆ ಬಲಿಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ಆಗುತ್ತೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ, ಟಗರಿನ ಜೊತೆ ಹತ್ತನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ,  ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಆಡುಮರಿಯನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.  ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ,+ ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ,+ ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಈ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು.+ ಈ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋ ಈ ಬಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ತರುತ್ತೆ.  ಏಳನೇ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ನೀವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು.+ ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು.* ಅವತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬಾರದು.+  ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ ಆ ಬಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ತರುತ್ತೆ.  ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ, ಟಗರಿನ ಜೊತೆ ಹತ್ತನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ, 10  ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರ ಜೊತೆನೂ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. 11  ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ,+ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. 12  ಏಳನೇ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ದಿನ ನೀವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವತ್ತಿಂದ ಏಳು ದಿನ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಘನತೆಗಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು.+ 13  ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಯಾಗಿ 13 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ ಆ ಬಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ತರುತ್ತೆ. 14  ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ, 2 ಟಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹತ್ತನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ, 15  ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. 16  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 17  ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನ 12 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 18  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 19  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 20  ಹಬ್ಬದ ಮೂರನೇ ದಿನ 11 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 21  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 22  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 23  ಹಬ್ಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 10 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 24  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 25  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 26  ಹಬ್ಬದ ಐದನೇ ದಿನ 9 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 27  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 28  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 29  ಹಬ್ಬದ ಆರನೇ ದಿನ 8 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 30  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 31  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 32  ಹಬ್ಬದ ಏಳನೇ ದಿನ 7 ಹೋರಿ, 2 ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ 14 ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ 33  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 34  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 35  ಎಂಟನೇ ದಿನ ನೀವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.+ 36  ಆ ದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನೂ ಇರಬಾರದು.+ ಆ ಬಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ತರುತ್ತೆ. 37  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 38  ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+ 39  ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ+ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹರಕೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ,+ ಸ್ವಇಷ್ಟದ+ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಗಳನ್ನ,+ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ,+ ಪಾನ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ,+ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಗಳನ್ನ+ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು.’” 40  ಯೆಹೋವ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉಪವಾಸ ಇರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”