ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23:1-30

  • ಬಿಳಾಮನ 1ನೇ ಸಂದೇಶ (1-12)

  • ಬಿಳಾಮನ 2ನೇ ಸಂದೇಶ (13-30)

23  ಬಿಳಾಮ ಬಾಲಾಕನಿಗೆ “ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟು.+ ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನ್ನೂ ಏಳು ಟಗರುಗಳನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಬಾ” ಅಂದನು.  ಬಾಲಾಕ ತಕ್ಷಣ ಬಿಳಾಮ ಹೇಳಿದ ತರಾನೇ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು.+  ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಾಮ ಬಾಲಾಕನಿಗೆ “ನೀನು ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿನಿ. ಯೆಹೋವ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ” ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ.  ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದನು.+ ಆಗ ಬಿಳಾಮ “ನಾನು ಸಾಲಾಗಿ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ” ಅಂದ.  ಬಿಳಾಮ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೆಹೋವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು+ “ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು” ಅಂದನು.  ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾಪಸ್‌ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಕ, ಮೋವಾಬಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು.  ಆಗ ಅವನು ಕಾವ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ:+ “ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜ ಬಾಲಾಕ ನನ್ನನ್ನ ಅರಾಮಿಂದ+ ಕರೆಸಿದ,ಪೂರ್ವದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ,‘ನನಗಾಗಿ ಬಂದು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕು,ಹೌದು, ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನ ದೂಷಿಸು’ ಅಂದ.+   ಆ ಜನ್ರಿಗೆ ದೇವರೇ ಶಾಪ ಹಾಕದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಲಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ ದೂಷಿಸದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ದೂಷಿಸ್ಲಿ?+   ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ,+ಬೇರೆ ಜನ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.+ 10  ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ತರ ಇರೋ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?+ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನನಗೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸಾವು ಸಿಗ್ಲಿ,ಅವರಿಗಾಗೋ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ.” 11  ಆಗ ಬಾಲಾಕ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ “ನೀನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ? ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ” ಅಂದ.+ 12  ಅದಕ್ಕೆ “ಯೆಹೋವ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ?” ಅಂದ.+ 13  ಬಾಲಾಕ “ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೂ ಅವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕು” ಅಂದ.+ 14  ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಾಕ ಅವನನ್ನ ಪಿಸ್ಗಾ ಬೆಟ್ಟದ+ ಮೇಲಿರೋ ಚೋಫೀಮ್‌ ಬಯಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಲ್ಲೂ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಅರ್ಪಿಸಿದ.+ 15  ಬಿಳಾಮ ಬಾಲಾಕನಿಗೆ “ನೀನು ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಿ” ಅಂದ. 16  ಯೆಹೋವ ಬಿಳಾಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದನು. ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು+ “ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು” ಅಂದ. 17  ಅವನು ವಾಪಸ್‌ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಾಕ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೋವಾಬಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. “ಯೆಹೋವ ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ?” ಅಂತ ಬಾಲಾಕ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 18  ಅವನು ಕಾವ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೀಗಂದ:+ “ಬಾಲಾಕನೇ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಚಿಪ್ಪೋರನ ಮಗನೇ, ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. 19  ಮನುಷ್ಯರ ತರ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ,+ಅವ್ರ ತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ.+ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ನಡೀತಾನೆ,ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+ 20  ಆ ಜನ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,ಆತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ+ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಲ್ಲ.+ 21  ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಸಹಿಸಲ್ಲ,ಇಸ್ರಾಯೇಲನಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋಕೆ ಆತನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ಆ ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ,+ಆತನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂತ ಅವರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 22  ದೇವರೇ ಅವರನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ.+ ಆತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ.+ 23  ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಯಾವ ಶಾಪನೂ ತಟ್ಟಲ್ಲ,+ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಏನೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಡಿಯಲ್ಲ.+ ಜನ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ನೋಡಿ‘ದೇವರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ!’ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 24  ಈ ಜನ ಸಿಂಹದ ತರ ಏಳ್ತಾರೆ,ಇವರು ಸಿಂಹದ ತರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ.+ ಆ ಸಿಂಹ ಬೇಟೆನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಹಿಂದೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ,ಬೇಟೆ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋ ತನಕ ಮಲಗಲ್ಲ.” 25  ಆಗ ಬಾಲಾಕ “ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡ” ಅಂತ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. 26  ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಾಮ “‘ನಾನು ಯೆಹೋವ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ?” ಅಂದ.+ 27  ಬಾಲಾಕ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ “ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋಕೆ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು” ಅಂದ.+ 28  ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಾಕ ಅವನನ್ನ ಪೆಗೋರ್‌ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೆಷೀಮೋನ್‌* ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.+ 29  ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಾಮ ಬಾಲಾಕನಿಗೆ “ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟು. ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಏಳು ಹೋರಿ ಏಳು ಟಗರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾ”+ ಅಂದ. 30  ಬಿಳಾಮ ಹೇಳಿದ ತರಾನೇ ಬಾಲಾಕ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ “ಮರುಭೂಮಿ; ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶ.”