ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ8

ಸೊಲೊಮೋನ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯ

 1. ದೇವಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು

 2. 1 ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ (1ಅರ 6:16, 20)

 3. 2 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ (2ಪೂರ್ವ 5:9)

 4. 3 ಮಾಳಿಗೆಗಳು (2ಪೂರ್ವ 3:8, 9)

 5. 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗಳು (1ಅರ 6:5, 6, 10)

 6. 5 ಯಾಕೀನ್‌ (1ಅರ 7:21; 2ಪೂರ್ವ 3:17)

 7. 6 ಬೋವಜ್‌ (1ಅರ 7:21; 2ಪೂರ್ವ 3:17)

 8. 7 ಮಂಟಪ (1ಅರ 6:3; 2ಪೂರ್ವ 3:4)

 9. 8 ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿ (2ಪೂರ್ವ 4:1)

 10. 9 ತಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆ (2ಪೂರ್ವ 6:13)

 11. 10 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳ (1ಅರ 6:36)

 12. 11 ಅಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಮುದ್ರ ಪಾತ್ರೆ (1ಅರ 7:23)

 13. 12 ಬಂಡಿಗಳು (1ಅರ 7:27)

 14. 13 ಪ್ರವೇಶ ಬಾಗಿಲು (1ಅರ 6:8)

 15. 14 ಊಟದ ಕೋಣೆಗಳು (1ಪೂರ್ವ 28:12)