ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ12-ಎ

ಯೇಸುವಿನ ಭೂಜೀವನದ ಕೊನೇ ವಾರ (ಭಾಗ 1)

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ

 1. ದೇವಾಲಯ

 2. ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟ (?)

 3. ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಅರಮನೆ

 4. ಕಾಯಫನ ಮನೆ (?)

 5. ಹೆರೋದ ಅಂತಿಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆ (?)

 6. ಬೇತ್ಸಥಾ ಕೊಳ

 7. ಸಿಲೋವ ಕೊಳ

 8. ಹಿರೀಸಭೆ (?)

 9. ಗೊಲ್ಗೊಥಾ (?)

 10. ಆಕೆಲ್ದಮಾ (?)

    ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗು:  ನೈಸಾನ್‌ 8 |  ನೈಸಾನ್‌ 9 |  ನೈಸಾನ್‌ 10 |  ನೈಸಾನ್‌ 11

 ನೈಸಾನ್‌ 8 (ಸಬ್ಬತ್‌)

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನವನ್ನ ಸೂರ್ಯಾ​ಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ತನಕ ಲೆಕ್ಕಮಾಡ್ತಿದ್ರು)

 • ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬೇಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು

ಸೂರ್ಯೋದಯ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 9

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆಗಿರೋ ಸೀಮೋನನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದನು

 • ಮರಿಯಳು ಜಟಮಾಂಸಿ ತೈಲದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಳು

 • ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಲಾಜರನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದ್ರು

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ವಿಜಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದನು

 • ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದನು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 10

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ರಾತ್ರಿ ಬೇಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡನು

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಮುಂಜಾನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು

 • ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು

 • ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಯೆಹೋವ ಮಾತಾಡಿದನು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 11

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದನು

 • ಫರಿಸಾಯರನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು

 • ವಿಧವೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದನು

 • ಆಲಿವ್‌ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ನಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದನು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ