ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಬಿ12-ಬಿ

ಯೇಸುವಿನ ಭೂಜೀವನದ ಕೊನೇ ವಾರ (ಭಾಗ 2)

ನೈಸಾನ್‌ 12

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನವನ್ನ ಸೂರ್ಯಾ​ಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ತನಕ ಲೆಕ್ಕಮಾಡ್ತಿದ್ರು)

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನ

 • ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯೋಕೆ ಯೂದನ ಸಂಚು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ನೈಸಾನ್‌ 13

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಪಸ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ರು

 • ಸಂಜೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ನೈಸಾನ್‌ 14

 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೊತೆ ಪಸ್ಕದ ಊಟ

 • ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದನು

 • ಯೂದನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದನು

 • ಒಡೆಯನ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಶುರುಮಾಡಿದನು

 • ಯೇಸುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯ್ತು

 • ಅಪೊಸ್ತಲರು ಓಡಿಹೋದ್ರು

 • ಕಾಯಫನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೀ ಸಭೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ

 • ಯೇಸು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪೇತ್ರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಮತ್ತೆ ಹಿರೀ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ

 • ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆರೋದನ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ

 • ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಗೊಲ್ಗೊಥಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯ್ತು

 • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದನು

 • ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಹೂಣಿಡಲಾಯ್ತು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ನೈಸಾನ್‌ 15 (ಸಬ್ಬತ್‌)

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಹತ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಪಿಲಾತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ನೈಸಾನ್‌ 16

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ಯೇಸುವಿನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಾಯ್ತು

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದನು

 • ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡನು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ