ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ12-ಬಿ

ಯೇಸುವಿನ ಭೂಜೀವನದ ಕೊನೇ ವಾರ (ಭಾಗ 2)

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ

 1. ದೇವಾಲಯ

 2.   ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟ (?)

 3.    ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಅರಮನೆ

 4.   ಕಾಯಫನ ಮನೆ (?)

 5.   ಹೆರೋದ ಅಂತಿಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆ (?)

 6. ಬೇತ್ಸಥಾ ಕೊಳ

 7. ಸಿಲೋವ ಕೊಳ

 8.   ಹಿರೀಸಭೆ (?)

 9.   ಗೊಲ್ಗೊಥಾ (?)

 10. ಆಕೆಲ್ದಮಾ (?)

     ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗು:  ನೈಸಾನ್‌ 12 |  ನೈಸಾನ್‌ 13 |  ನೈಸಾನ್‌ 14 |  ನೈಸಾನ್‌ 15 |  ನೈಸಾನ್‌ 16

 ನೈಸಾನ್‌ 12

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನವನ್ನ ಸೂರ್ಯಾ​ಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ತನಕ ಲೆಕ್ಕಮಾಡ್ತಿದ್ರು)

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನ

 • ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯೋಕೆ ಯೂದನ ಸಂಚು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 13

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಪಸ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ರು

 • ಸಂಜೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 14

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೊತೆ ಪಸ್ಕದ ಊಟ

 • ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದನು

 • ಯೂದನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದನು

 • ಒಡೆಯನ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಶುರುಮಾಡಿದನು

 • ಯೇಸುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯ್ತು ( 2)

 • ಅಪೊಸ್ತಲರು ಓಡಿಹೋದ್ರು

 • ಕಾಯಫನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೀ ಸಭೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ( 4)

 • ಯೇಸು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪೇತ್ರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಮತ್ತೆ ಹಿರೀ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ( 8)

 • ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ( 3), ಆಮೇಲೆ ಹೆರೋದನ ಮುಂದೆ ( 5), ಮತ್ತೆ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ( 3)

 • ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಗೊಲ್ಗೊಥಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯ್ತು ( 9)

 • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದನು

 • ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಹೂಣಿಡಲಾಯ್ತು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 15 (ಸಬ್ಬತ್‌)

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಹತ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಪಿಲಾತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 ನೈಸಾನ್‌ 16

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

 • ಯೇಸುವಿನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಾಯ್ತು

ಸೂರ್ಯೋದಯ

 • ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದನು

 • ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡನು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ