ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಬಿ4

ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವಶ