ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಬಿ7

ದಾವೀದ, ಸೊಲೊಮೋನ ಆಳಿದ ಪ್ರದೇಶ