ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ10

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌