ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ11

ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ

 1. ದೇವಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು

 2. 1 ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ

 3. 2 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ

 4. 3 ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿ

 5. 4 ಅಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಮುದ್ರ ಪಾತ್ರೆ

 6. 5 ಪುರೋಹಿತರ ಅಂಗಳ

 7. 6 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಅಂಗಳ

 8. 7 ಹೆಂಗಸರ ಅಂಗಳ

 9. 8 ಬೇರೆ ದೇಶದವರ ಅಂಗಳ

 10. 9 ತಡೆ (ಸಾರೆಗ್‌)

 11. 10 ರಾಜನ ಮಂಟಪ

 12. 11 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಂಟಪ

 13. 12 ಅಂಟೊನ್ಯ ಕೋಟೆ