ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ5

ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪುರೋಹಿತ

ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಭಾಗಗಳು

 1. 1 ಮಂಜೂಷ (ವಿಮೋ 25:10-22; 26:33)

 2. 2 ಪರದೆ (ವಿಮೋ 26:31-33)

 3. 3 ಪರದೆಯ ಕಂಬ (ವಿಮೋ 26:31, 32)

 4. 4 ಪವಿತ್ರ (ವಿಮೋ 26:33)

 5. 5 ಅತಿ ಪವಿತ್ರ (ವಿಮೋ 26:33)

 6. 6 ಬಾಗಿಲ ಪರದೆ (ವಿಮೋ 26:36)

 7. 7 ಬಾಗಿಲ ಪರದೆಯ ಕಂಬ (ವಿಮೋ 26:37)

 8. 8 ತಾಮ್ರದ ಅಡಿಗಲ್ಲು (ವಿಮೋ 26:37)

 9. 9 ಧೂಪವೇದಿ (ವಿಮೋ 30:1-6)

 10. 10 ಮೇಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ (ವಿಮೋ 25:23-30; 26:35)

 11. 11 ದೀಪಸ್ತಂಭ (ವಿಮೋ 25:31-40; 26:35)

 12. 12 ಡೇರೆಗೆ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆ (ವಿಮೋ 26:1-6)

 13. 13 ಆಡುಕೂದಲಿನ ಬಟ್ಟೆ (ವಿಮೋ 26:7-13)

 14. 14 ಟಗರಿನ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ (ವಿಮೋ 26:14)

 15. 15 ಸೀಲ್‌ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ (ವಿಮೋ 26:14)

 16. 16 ಚೌಕಟ್ಟು (ವಿಮೋ 26:15-18, 29)

 17. 17 ಚೌಕಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು (ವಿಮೋ 26:19-21)

 18. 18 ಕೋಲು (ವಿಮೋ 26:26-29)

 19. 19 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು (ವಿಮೋ 26:32)

 20. 20 ತಾಮ್ರದ ಬೋಗುಣಿ (ವಿಮೋ 30:18-21)

 21. 21 ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿ (ವಿಮೋ 27:1-8)

 22. 22 ಅಂಗಳ (ವಿಮೋ 27:17, 18)

 23. 23 ಬಾಗಿಲು (ವಿಮೋ 27:16)

 24. 24 ಉದ್ದದ ನಾರಿನ ಪರದೆ (ವಿಮೋ 27:9-15)

ಮಹಾ ಪುರೋಹಿತ

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಹಾ ಪುರೋಹಿತನು ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ