ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಬಿ13

ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಹರಡಿತು