ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಬಿ13

ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಹರಡಿತು