ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎ7-ಎಚ್‌

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 2)

ಸಮಯ

ಸ್ಥಳ

ಘಟನೆ

ಮತ್ತಾಯ

ಮಾರ್ಕ

ಲೂಕ

ಯೋಹಾನ

ನೈಸಾನ್‌ 14

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ಯೇಸು ಯೂದನನ್ನ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದನು

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

ಒಡೆಯನ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಆಚರಣೆ (1ಕೊರಿಂ 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

ಪೇತ್ರ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೇನೇ ಹೇಳಿದನು

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

ಸಹಾಯಕನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತ ಮಾತುಕೊಟ್ಟನು; ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಉದಾಹರಣೆ; ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಆಜ್ಞೆ; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೊತೆ ಕೊನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

     

14:1–17:26

ಗೆತ್ಸೇಮನೆ

ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖ; ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು; ಹಿರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಫನಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ; ಪೇತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದನು

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಯೂದ ನೇಣುಹಾಕೊಂಡ (ಅಕಾ 1:18, 19)

27:3-10

     

ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆರೋದನ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

ಯೇಸುವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಪಿಲಾತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು; ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಜಡಿಯಲಾಯ್ತು

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸು. 3 ಗಂಟೆಗೆ)

ಗೊಲ್ಗೊಥಾ

ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಜೀವಬಿಟ್ಟನು

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ದೇಹವನ್ನ ಕಂಬದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

ನೈಸಾನ್‌ 15

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ಪುರೋಹಿತರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿ ಕಾವಲಿಟ್ರು

27:62-66

     

ನೈಸಾನ್‌ 16

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ; ಎಮ್ಮಾಹು

ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದನು; ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡನು

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

ನೈಸಾನ್‌ 16 ಆದ್ಮೇಲೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌; ಗಲಿಲಾಯ

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡನು (1ಕೊರಿಂ 15:5-7; ಅಕಾ 1:3-8); ಕಲಿಸಿದನು; ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡೋ ನೇಮಕ ಕೊಟ್ಟನು

28:16-20

   

20:26–21:25

ಇಯ್ಯಾರ್‌ 25

ಬೇಥಾನ್ಯದ ಹತ್ರದ ಆಲಿವ್‌ ಗುಡ್ಡ

ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದು 40 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು (ಅಕಾ 1:9-12)

   

24:50-53