ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎ7-ಬಿ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು

ಸಮಯ

ಸ್ಥಳ

ಘಟನೆ

ಮತ್ತಾಯ

ಮಾರ್ಕ

ಲೂಕ

ಯೋಹಾನ

29ರ ಶರತ್ಕಾಲ (ಸುಮಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌)

ಯೋರ್ದನ್‌ ನದಿ, ಯೋರ್ದನ್‌ ಆಕಡೆ ಇರೋ ಬೇಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹತ್ರ

ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದನು, ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದನು; ಯೆಹೋವ ಯೇಸುವನ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

ಯೂದಾಯದ ಮರಳುಗಾಡು

ಸೈತಾನ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದ

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

ಯೋರ್ದನಿನ ಆಕಡೆ ಇರೋ ಬೇಥಾನ್ಯ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಯೋಹಾನ ಯೇಸುವನ್ನ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ; ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು

     

1:15, 29-51

ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ; ಕಪೆರ್ನೌಮ್‌

ಮೊದಲ ಅದ್ಭುತ, ನೀರನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಮಾಡಿದನು; ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಭೇಟಿ

     

2:1-12

30, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದನು

     

2:13-25

ನಿಕೊದೇಮನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ

     

3:1-21

ಯೂದಾಯ; ಐನೋನ

ಯೂದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು; ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಹಾನ ಕೊನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟ

     

3:22-36

ತಿಬೇರಿಯ; ಯೂದಾಯ

ಯೋಹಾನನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು; ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

ಸಮಾರ್ಯದ ಸಿಖರ್‌ ಪಟ್ಟಣ

ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರೀಲಿ ಸಮಾರ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು

     

4:4-43

ಯೂದಾಯದ ಮರಳುಗಾಡು