ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎ7-ಇ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು-ಗಲಿಲಾಯ ಮತ್ತು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 3)

ಸಮಯ

ಸ್ಥಳ

ಘಟನೆ

ಮತ್ತಾಯ

ಮಾರ್ಕ

ಲೂಕ

ಯೋಹಾನ

32, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ

ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರ; ಬೇತ್ಸಾಯಿದ

ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು; ಕುರುಡನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು

16:5-12

8:13-26

   

ಕೈಸರೈಯ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಸ್ವರ್ಗದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು; ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

ಬಹುಶಃ ಹೆರ್ಮೋನ್‌ ಬೆಟ್ಟ

ಯೇಸು ರೂಪ ಬದಲಾಯ್ತು; ಯೆಹೋವ ಮಾತಾಡಿದನು

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

ಕೈಸರೈಯ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

ಗಲಿಲಾಯ

ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

ಕಪೆರ್ನೌಮ್‌

ಮೀನಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದನು

17:24-27

     

ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವನು; ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇದ್ದ ಆಳಿನ ಉದಾಹರಣೆ

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

ಗಲಿಲಾಯ-ಸಮಾರ್ಯ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರೀಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ

ಸಮಯ

ಸ್ಥಳ

ಘಟನೆ

ಮತ್ತಾಯ

ಮಾರ್ಕ

ಲೂಕ

ಯೋಹಾನ

32, ಡೇರೆಗಳ ಹಬ್ಬ (ಅಥವಾ ಗುಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬ)

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದನು; ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಯ್ತು

     

7:11-52

“ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು” ಅಂದನು; ಹುಟ್ಟುಕುರುಡನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು

     

8:12–9:41

ಬಹುಶಃ ಯೂದಾಯ

70 ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿದನು; ಖುಷಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ್ರು

   

10:1-24

 

ಯೂದಾಯ; ಬೇಥಾನ್ಯ

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಉದಾಹರಣೆ; ಮರಿಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು

   

10:25-42

 

ಬಹುಶಃ ಯೂದಾಯ

ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸಿದನು; ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಉದಾಹರಣೆ

   

11:1-13

 

ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ದನು; ಯೋನನಿಗಾದ ಅದ್ಭುತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು

   

11:14-36

 

ಫರಿಸಾಯನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದನು; ಫರಿಸಾಯರ ಕಪಟತನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು

   

11:37-54

 

ಮೂರ್ಖ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

   

12:1-59

 

ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು; ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಮತ್ತು ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

   

13:1-21

 

32, ದೇವಾಲಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹಬ್ಬ

ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

ಒಳ್ಳೇ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಉದಾಹರಣೆ; ಆತನನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ; ಯೋರ್ದನಿನ ಆಕಡೆ ಇದ್ದ ಬೇಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು

     

10:1-39