ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎ6-ಬಿ

ಚಾರ್ಟ್‌: ಯೆಹೂದದ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು

ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ ರಾಜರು (ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ)

777 ಕ್ರಿ.ಪೂ.

ಯೋತಾಮ: 16 ವರ್ಷ

762

ಆಹಾಜ: 16 ವರ್ಷ

746

ಹಿಜ್ಕೀಯ: 29 ವರ್ಷ

716

ಮನಸ್ಸೆ: 55 ವರ್ಷ

661

ಆಮೋನ: 2 ವರ್ಷ

659

ಯೋಷೀಯ: 31 ವರ್ಷ

628

ಯೆಹೋವಾಹಾಜ: 3 ತಿಂಗಳು

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ: 11 ವರ್ಷ

618

ಯೆಹೋಯಾಖೀನ: 3 ತಿಂಗಳು, 10 ದಿನ

617

ಚಿದ್ಕೀಯ: 11 ವರ್ಷ

607

ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಬೆಲಿನವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ, ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾವೀದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಭೂರಾಜನಾದ ಚಿದ್ಕೀಯನಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು

ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ ರಾಜರು (ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ)

ಸುಮಾರು 803

ಜೆಕರ್ಯ: ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳು ಆಳಿದ

ಜೆಕರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 792ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು

ಸುಮಾರು 791

ಶಲ್ಲೂಮ: 1 ತಿಂಗಳು

ಮೆನಹೇಮ: 10 ವರ್ಷ

ಸುಮಾರು 780

ಪೆಕಹ್ಯ: 2 ವರ್ಷ

ಸುಮಾರು 778

ಪೆಕಹ: 20 ವರ್ಷ

ಸುಮಾರು 758

ಹೋಶೇಯ: ಸುಮಾರು 748ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ

ಸುಮಾರು 748

ಸುಮಾರು 748 ರಲ್ಲಿ ಹೋಶೇಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅವನು ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ರಾಜನಾದ ಮೂರನೇ ತಿಗ್ಲತ್‌-ಪಿಲೆಸೆರನ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು

740

ಅಶ್ಶೂರ್ಯ ಸಮಾರ್ಯವನ್ನ ವಶಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸ್ತು. ಉತ್ತರದ ಹತ್ತು ಕುಲಗಳ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಕೊನೆ ಆಯ್ತು

 • ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 • ಯೆಶಾಯ

 • ಮೀಕ

 • ಚೆಫನ್ಯ

 • ಯೆರೆಮೀಯ

 • ನಹೂಮ

 • ಹಬಕ್ಕೂಕ

 • ದಾನಿಯೇಲ

 • ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ

 • ಓಬದ್ಯ

 • ಹೋಶೇಯ